HCGMB nr. 488 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

HOTARARE nr. 488/2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

  • Din data: 23.08.2018
  • Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure?ti ?i raportul de specialitate al Direc?iei Generale Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului nr. 1196/14.08.2018;

V?zând raportul Comisiei de urbanism ?i amenajarea teritoriului nr. 47/22.08.2018 ?i raportul Comisiei juridice ?i de disciplin? nr. 506/22.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure?ti;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 154/2017 privind modificarea ?i completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Ordonan?ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    art. 2 alin. (2) ?i ale art. 8 alin. 2) lit. c) din Ordonan?a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) ?i art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI HOT?R??TE:

Art.1 Se aprob? Regulamentul local pentru autorizarea, construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate, prev?zut în anexa nr. I, care face parte integrant? din prezenta hot?râre.

Art.2 Se aprob? modelele de cerere ?i avize prev?zute în anexele nr. IA, nr. IB, nr. IC ?i nr. ID, care fac parte integrant? din prezenta hot?râre:

Art.3 Se aprob? delimitarea zonelor de publicitate restrânsâ, respectiv: publicitate l?rgit? prev?zute în anexa nr. HA – parte scris? ?i anexa nr. IIB – parte desenat?, care fac parte integrant? din prezenta hot?râre.

Art.4 Capitolul II lit. c) liniuta a 3-a din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal Zone Construite Protejate, aprobat prin Hot?rârea Consiliului General al Municipiului Bucure?ti nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

constructii privizorii de orice natur?, cu excep?ia mijloacelor de publicitate ?i a firmelor autorizate/avizate, conform prevederilor legale.

Art.5 Prezenta hot?râre intr? în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cuno?tin?? public?.

Art.6 Primarul General al Municipiului Bucure?ti, direc?iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure?ti, primarii ?i Consiliile Locale ale Sectoarelor nr. 1 – 6 ale Municipiului Bucure?ti, precum ?i Direc?ia General? de Poli?ie ?i Control a Municipiului Bucure?ti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot?râri.

Art.7 La data intr?rii în vigoare a prezentei hot?râri, Hot?rârea Consiliului General al Municipiului Bucure?ti nr, 2/20.01.2011 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului Bucure?ti se abrog?.

Aceast? hot?râre a fost adoptat? în ?edin?a ordinar? a Consiliului General al Municipiului Bucure?ti din data de 23.08.2018.

 

Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B. nr.    

 

REGULAMENTUL LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA ?I AMPLASAREA MIJLOACELOR DE KJBLICITATE

CAPITOLUL 1: Dispozi?ii generale

Art. 1

Prezentul Regulament stabile?te condi?iile în care se vor autoriza, construi ?i amplasa mijloacele de publicitate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti.

Art. 2

Prevederile prezentului Regulament se aplic? tuturor persoanelor fizice ?i juridice implicate în activitatea publicitar? pe raza Municipiului Bucure?ti.

Art. 3

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile mijloacelor de publicitate amplasate atât pe domeniul public ?i privat al statului ?i al Municipiului Bucure?ti, cât ?i pe propriet??ile private apar?inând persoanelor fizice ?i/sau juridice.

Art. 4

Prezentul Regulament are ca scop asigurarea condi?iilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur ?i s?n?tos, pentru protec?ia mediului natural, a zonelor cu valoare istoric? ?i arhitectural?, a zonelor naturale protejate, cu respectarea calit??ii în construc?ii, a normelor privind circula?ia rutier? ?i pietonal?, în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

CAPITOLUL 2 : Baza legal?

Art. 5

Prezentul Regulament are la baz? urm?toarele acte normative:

-    Legea nr. 185/2013, republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate;

-    Legea nr. 154/2017 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate

-    Legea nr. 50/1991 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind autorizarea lucr?rilor de construc?ii;

-    Legea nr. 10/1995 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind calitatea în construc?ii;

-    Legea nr. 422/2001 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind protec?ia monumentelor istorice;

-    Legea nr. 153/2011 privind m?surile de cre?tere a calit??ii arhitectural ambientale ale cl?dirilor;

• Legea nr. 148/2000, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind publicitatea;

-    Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind circula?ia pe drumurile publice;

-    Ordonan?a Guvernului nr. 43/1997, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

privind regimul drumurilor;

-    Ordinul Ministrului Transportului proiectarea ?i amplasarea construc?iilor,

H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate.

CAPITOLUL 3 : Defini?ii ?i clasific?ri în în?elesul prezentului Regulament, termenii ?i expresiile de mai jos au urm?toarea semnifica?ie:

(1)    afi? – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj ?i altele asemenea, imprimat pe suport de hârtie sau pe folie sintetic? ?i expus public;

(2)    aviz- act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale, în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic ?i a oportunit??ii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporar?, având structuri far? funda?ie;

(3)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate mobile – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale în urma unei proceduri de analiz? a amplasamentului ?i a perioadei de expunere solicitate;

(4)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale, în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic (documenta?iei tehnice) ?i a oportunit??ii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporare, având structuri f?r? funda?ie;

(5)    aviz de principiu – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a Prim?riei Municipiului Bucure?ti, în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic ?i a încadr?rii în prevederile urbanistice, în vederea emiterii autoriza?iei de construire pentru mijlocul de publicitate;

(6)    aviz pentru publicitate pe vehicule publicitare — act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic (documenta?iei tehnice), a perioadei de expunere ?i a traseului solicitat;

(7)    banner-suport pentru mesajul publicitar confec?ionat din folie sintetic? sau din material textil, în mod obi?nuit cu form? dreptunghiular?, ancorat în zone publice;

(8)    calcan – perete far? goluri al unei construc?ii, situat pe limita de proprietate lateral? sau posterioar?, destinat de regul? s? fie acoperit de zidul asem?n?tor al unei cl?diri vecine;

(9)    ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemenea, pe care se ruleaz? grafic? ?i/sau spoturi, cu con?inut dinamic ?i de dimensiuni variabile;

(10)    firm? – orice inscrip?ie, form? sau imagine ata?at? unei cl?diri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desf??oar? în interiorul cl?dirii. (Legea nr. 185/2013);

(11)    flyer-material promo?ional de mici dimensiuni (flutura?i publicitari, pliante), destinate promov?rii unor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente;

(12)    indicator publicitar direc?ional (panou direc?ional) – înscris, form? ori imagine care sa indice o direc?ie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cl?diri unde se desf??oar? o anumit? activitate;

(13)    intersec?ie – orice încruci?are, jonc?iune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spa?iile formate de acestea;

(14)    mesh – suport pentru mesajul publicitar confec?ionat din material sintetic perforat, cum a fi plasa fin?, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cl?diri;

(15)    mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafa?a exterioar? a unu imobil ?i care folose?te modul electronic de afi?are a reclamei;

(16)    mijloc de publicitate – ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri ecrane publicitare) folosite în scopul prezent?rii unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

(17)    mijloc de publicitate de tip construc?ie provizorie – ansamblu de elemente constructive folosite în scop publicitar,prezent?rii unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, realizat cu funda?ie sau alt sistem de fixare ia sol sau amplasat pe o cl?dire;

Mijloc de publicitate temporar-ansamblu de elemente constructive folosit în scopul promovarii unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui suport realizat fara funda?ie sau alt sistem de fixare (la sol sau la cl?dire);

 

(19)    mobilier urban – elemente func?ionale ?i/sau decorative amplasate în spa?iile publice care, prin alc?tuire, aspect ?i amplasare confer? personalitate aparte zonei sau localit??ii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construc?iilor dac? amplasarea lor se face prin legare constructiv? la sol (funda?ii platforme de beton, racorduri la utilit??i urbane, cu excep?ia energiei electrice (exemplu – sta?ii de a?teptare transport în comun)), necesitând emiterea autoriza?iei de construire.

Fac parte din categoria mobilier urban care nu necesita autorizatie:

jardinierele, lampadarele, b?ncile, bazinele, pavajele decorative, toaletele ecologice, tonetele, co?urile de gunoi ?i altele asemenea;

(20)    monument istoric – bunuri imobile, construc?ii ?i teren semnificative pentru istoria, cultura ?i civiliza?ia na?ional? ?i universal?. Regimul de Monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurilor (Legea 422/2001)’,

(21)    panou publicitar – structur? provizorie folosit? pentru afi?area unui mesaj publicitar;

a)    acesta este amplasat, în mod uzual, prin intermediul unei structuri tip picior simplu sau dublu, cu funda?ia aferent?, la sol, pe împrejmuiri sau pe cl?diri, atât pe fa?ade cât ?i pe acoperi?uri respectiv terase;

b)    din punct de vedere al ilumin?rii mesajului publicitar, panourile publicitare pot fi de tip billboard – f?r? iluminare, de tip backlit – cu iluminare interioar? sau de tip front light – cu iluminare frontal?;

(22)    panou publicitar amplasat pe stâlpi – suport pentru mesajul publicitar de mici dimensiuni, fixat prin prinderi speciale pe stâlpi;

(23)    panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat Ia sol, f?r? funda?ie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

(24)    panou port-afi? – mijloc de publicitate temporar, realizat în structur? sandwich din materiale u?oare tip plastic, carton sau alte asemenea, destinat expunerii afi?elor în regim dubl? fa??, montat f?r? prindere pe stâlpi sau purtat de persoane;

(25)    proiect publicitar special – construc?ie provizorie atipic?, creat? special în scopul promov?rii unui produs, serviciu sau eveniment ?i care nu are în alc?tuirea sa elemente de funda?ie ?i/sau structuri publicitare clasice (ex: panouri publicitare de orice fel, structuri prismatice sau alte asemenea);

(26)    publicitate-totalitatea modalit??ilor ?i instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoa?terea ?i aprecierea de c?tre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destina?iei unor spa?ii, lans?ri de produse, deschideri de magazine ?i altele asemenea, precum ?i orice form? de prezentare a unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânz?rii de bunuri ?i servicii, de drepturi ?i obliga?ii;

(27)    publicitate luminoas? – publicitate realizat? prin corpuri luminoase, afi?e sau panouri luminate printr-o surs? de lumin? amplasat? astfel încât s? asigure iluminarea afi?ului, panoului ori corpului publicitar;

(28)    publicitate pe vehicule – publicitate realizat? prin lipirea de afi?e, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

(29)    publicitate stradal? (outdoor)-publicitate efectuat? în spa?ii deschise, în exteriorul cl?dirilor;

(30)    publicitate temporar?-publicitate realizat? cu ocazia unor evenimente, manifesta?ii culturale sau sportive, precum ?i pentru ac?iuni de promovare de produse sau activit??i;

(31)    reclam? publicitar?-activitate prin care o persoan? fizic? sau juridic? promoveaz? un brand, marc?, serviciu, informa?ie util?, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a aten?iona publicul larg;

(32)    registru unic de publicitate al Municipiului Bucure?ti – baza de date cu caracter public realizat? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti prin Direc?ia General? de Poli?ie Local? ?i Control a Municipiului Bucure?ti care va cuprinde date referitoare la de?in?torii de mijloace de publicitate de orice tip, amplasate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti, incluzând felul ?i durata contractelor încheiate pentru amplasarea mijloacelor de publicitate de?inute, num?rul, data emiterii/?i perioada de valabilitate a autoriza?iei de construire sau avizului de amplasare ?i emitentul acestora;

(33)    registru vertical – suprafa?? cuprins? între marginea fa?adei ?i cea mai apropiat? coloan? de ferestre ?i care se întinde pe toat? în?l?imea unei fa?ade;

(34)    rooftop – mijloc de publicitate amplasat pe acoperi?ul respectiv terasa unei cl?diri;

(35)    spa?iu verde – suprafa?? de teren, indiferent de m?rime, aflat? în proprietatea public? sau privat? a autorit??ii locale, a institu?iilor ?i a celorlalte persoane fizice sau juridice, neocupat? de construc?ii autorizate, destinat? plant?rii ?i cre?terii vegeta?iei ierboase ?i lemnoase, care are ca scop asigurarea ?i îmbun?t??irea factorilor de mediu ?i a condi?iilor de via?? în mediul urban/rural, contribuind ?i la înfrumuse?area aspectului urbanistic al localit??ii;

(36)    steag publicitar – pies? de stofa, pânz? sau material plastic, ata?at? la un suport lance,

steag sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

37) structur? de publicitate autoportant? – cadru suport amplasat la sol, f?r? funda?ie sau alt mijloc

de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fe?e realizate din materiale

de tip mesh, plas? fin?, pânz? ?t altele asemenea, pe care se afl? imprimate reclame ?i mesaje publicitare;

(38)    zon? de publicitate restrâns? – zon? din municipiul Bucure?ti în care se impun restric?ii speciale ?i/sau sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate. Aceasta este definit? teritorial în anexele nr. 11 A si nr. II B la prezenta hot?râre;

(39)    zon? de publicitate l?rgit? – zon? din municipiul Bucure?ti în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate. Aceast? zon? este definit? ca partea din teritoriul municipiului Bucure?ti care nu este definit? ca zon? de publicitate restrâns?.

Dup? modul de autorizare/avizare, mijloacele de publicitate se clasific? dup? cum urmeaz?:

(1)    Mijloace de publicitate pentru a c?ror amplasare este necesar? ob?inerea autoriza?iei de construire. Din aceast? categorie fac parte (dar f?r? a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul firmelor, ecranelor publicitare, panourilor publicitare tip billboard, backlight sau front light, mesh-unlor, mesh-urilor digitale, rooftop-unlor;

(2)    Mijloace de publicitate pentru a c?ror amplasare este necesar? ob?inerea avizului de amplasare. Din aceast? categorie fac parte (dar f?r? a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul proiectelor publicitare speciale, structurilor publicitare autoportante, banner-elor, indicatoarelor publicitare direc?ionale, panourilor publicitare amplasate pe stâlpi, steagurilor publicitare, panourilor port-afi?, panourilor publicitare mobile,

CAPITOLUL 4 : Principii generale

Art. 8

(1)    Executarea lucr?rilor de construire respectiv de desfiin?are privind mijloacele de publicitate prev?zute la art. 7 aiin. (1) este permis? numai în baza unei autoriza?ii de construire respectiv de ( desfiin?are, emis? în conformitate cu prevederile Legii nr.50/I991, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind executarea lucr?rilor de construc?ii, a Legii nr.185/2013 republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate precum ?i cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2)    La emiterea autoriza?iei de construire, emitentul va include în mod obligatoriu preciz?ri privind obliga?iile care decurg din caracterul provizoriu ?i durata de existen?? limitat? a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv preciz?ri privind termenul de încetare a func?ion?rii acesteia.

(3)    Amplasarea mijloacelor de publicitate temporare este permis? numai în baza unui aviz de amplasare emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate precum ?i cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(4)    Amplasamentele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti destinate mont?rii mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate/aduse ca aport în asocierea în participatie sau parteneriat potrivit reglement?rilor legale în vigoare. atât prin form? cât ?i prin con?inut prevederile ulterioare, privind publicitatea.

Pag. 4/ 14

(6)    Autorizarea mijloacelor de publicitate, inclusiv a firmelor, ce urmeaz? a fi amplasate pe imobile care reprezint? cl?diri de locuit se va face dup? ob?inerea de c?tre solicitant a acordului comitetului asocia?iei ?i al proprietarilor direct afecta?i, în baza unui contract de închiriere, de folosin?? sau de concesiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

(7)    Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate, vor solicita executantului construc?iei suportului publicitar, autoriza?ia de construire emise în condi?iile alin, (1) ?i (3).

(8)    a) în vederea autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construire,cu excep?ia Firmelor, a?a cum sunt acestea definite la art. 6, alin. (9), ce urmeaz? a fi amplasatre pe domeniul privat este necesar ca solicitantul s? ob?in? Avizul de principiu al Prim?riei Municipiuluiz Bucure?ti, emis de Direc?ia General? Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului.

b) în vederea autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construire a mijloacelor de publicitate (cu excep?ia firmelor, a?a cum sunt acestea definite la art. 6, alin. (9), ce urmeaz? a fi amplasate pe domeniul public ?i privat al Municipiului Bucure?ti este necesar ca solicitantul s? ob?in? Aviz de principiu al Companiei Municipale Publicitate ?i Afi?aj a Municipiului Bucure?ti

c) In vederea autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construire a mijloacelor de publicitate amplasate în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul s? ob?in? avizul Comisiei Tehnice de Circula?ie din cadrul Prim?riei Municipiului Bucure?ti.

d)    Ob?inerea avizelor prev?zute la lit. a), b) ?i c) va fi prev?zut? prin Certificatul de Urbanism.

e)    Se excepteaz? de la prevederile lit. a) mijloacele de publicitate pentru care Autoriza?ia de Construire este emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti.

(9) De?in?torii de mijloace de publicitate, inclusiv firme, datoreaz? bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind Codul Fiscal, precum ?i a reglement?rilor emise de Consiliul General al Municipiului Bucure?ti.

Art. 9

(1)    Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti, vor fi identificabile prin inscrip?ionarea pe acestea, prin grija proprietarului, în mod vizibil, a denumirii societ??ii de?in?toare, a codului unic de înregistrare (C.U.I.) precum ?i a num?rului autoriza?iei de construire ori a avizului de amplasare în baza c?rora a fost amplasat mijlocul de publicitate.

(2)    Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti vor fi inscrip?ionate, în mod vizibil, cu num?rul de ordine din Registru unic de publicitate al Municipiului Bucure?ti, în termen de 15 zile de la ob?inerea acestuia.

(3)    Proprietarii mijloacelor de publicitate au obliga?ia de a lua m?surile necesare pentru între?inerea ?i repararea acestora ori de câte ori structura de rezisten?? sau aspectul arhitectural au suferit modific?ri ca urmare a ac?iunilor factorilor de risc naturali/antropici ?i nu mai corespund proiectelor tehnice (documenta?iilor tehnice) în baza c?rora au fost autorizate/avizate.

(4)    Pe întreaga perioad? de valabilitate a autoriz?rii construc?iilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construc?ie-suport are obliga?ia afi??rii permanente de materiale publicitare

(5)    în situa?ia în care proprietarul constmc?iei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afi?a materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educa?ionale, umanitare, sociale, culturale sau de interes public, fiind scutite de plata „taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate” stabilit? în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind Codul Fiscal, precum ?i a reglement?rilor emise de Consiliul General al Municipiului Bucure?ti privind taxele si impozitele locale.

(6)    Firmele, a?a cum sunt definite în prezentul regulament, sunt exceptate de la prevederile art. 9, alin. (1) ?i (2).

CAPITOLUL 5 : Condi?ii generale privind autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate
Art. 10

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzis? în urm?toarele situa?ii:

a) în ariile naturale protejate de interes na?ional ?i interna?ional, cu excep?ia intravilanelor

incluse în acestea;

b)în spa?iile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebit? definite conform Registrului Spa?iilor Verzi din Municipiul Bucure?ti;

c) în locurile de joac? sau locurile de odihn? situate în zona blocurilor de locuin?e colective;

d) pe cl?dirile reprezentând sedii ale autorit??ilor administra?iei publice locale ?i centrale, precum ?i ale institu?iilor publice, cu excep?ia afi?ajelor care anun?? activitatea ce se desf??oar? în incinta sediilor;

e) pe arbori;

f) pe obiectele de art? monumental? ?i monumentele de for public;

g) pe monumentele istorice, cu excep?ia firmelor care anun?? activitatea ce se desf??oar? în interiorul cl?dirii ?i a mesh-urilor amplasate pe perioada efectu?rii lucr?rilor de consolidare/ restaurare, în condi?iile prezentului Regulament;

h)    pe cl?dirile aflate în stare avansat? de deteriorare respectiv cl?diri expertizate tehnic ?i încadrate în clasa I de risc seismic, cl?diri ce prezint? desprinderi de tencuial?, cl?diri cu elemente decorative lips? cum ar fi mulaje, boiserie, profile decorative, stucatur?, sculptur? ?i/sau feronerie, cl?diri cu elemente de închidere lips?, cl?diri cu degrad?ri ale învelitorii ?i/sau cl?diri ie?ite din uz ori care nu au o func?iune permanent? sau temporar? autorizat?;

i)    în incinta ?i pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, l?ca?urilor de cult, troi?elor, a scuarurilor, parcurilor si gr?dinilor publice;

j)    pe zona carosabil? a str?zilor ?i a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

k)    în interiorul intersec?iilor ?i al sensurilor giratorii, în spa?iul destinat circula?iei autovehiculelor ?i semnaliz?rii rutiere, pe insulele de separare a fluxurilor de circula?ie, în zone în care desf??urarea în condi?ii normale a traficului ar putea fi perturbat?;

l)    pe parapetele, pilo?ii ?i/sau pere?ii podurilor/pasajelor rutiere subterane ?i supraterane;

m)    pe lucr?rile de art? care traverseaz? drumul, pe portaluri cu semnalizare rutier? sau în solu?ii independente autoportante în traversarea dramului;

n)    pe stâlpii de sus?inere a elementelor de semnalizare rutier? sau de circula?ie;

o)    în zona de protec?ie a autostr?zilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circula?ie a autostr?zilor sau drumurilor na?ionale expres, precum ?i pe benzile laterale de protec?ie a sensurilor de circula?ie;

(2)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin form?, con?inut, dimensiuni ?i culori în combina?ii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutier? precum ?i cu indicatoarele de orientare ?i informare sau împiedic? vizibilitatea acestora.

(3)    Se interzice amplasarea ?i utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura lini?tea public?, conform prevederilor legale în vigoare,

(4)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distan?? mai mic? de 2,00 m fa?? de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice ?i/sau juridice, f?r? acordul scris al proprietarilor

(5)    Se interzice amplasarea oric?ror forme de mijloace de publicitate, cu excep?ia firmelor ?i a mobilierului urban, atât pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti cât ?i pe proprietatea privat? a persoanelor fizice sau juridice, pe urm?toarele artere/zone;

-    B-dul Lasc?r Catargiu

-    B-dul Aviatorilor, P-?a Charles de Gaulle, B-dul Mare?al Constantin Prezan, P-?a Arcul de Triumf

-    ?os. Pavel Kiselef

(2) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe cl?dirile institu?iilor de înv???mânt, cultur? sau alte asemenea, numai dac? reclama nu aduce atingeri prestigiului institu?iei respective ?i nu se afl? în contradic?ie cu obiectul ei de activitate.

CAPITOLUL 6 : Condi?ii privind autorizarea amplasate pe cl?diri

Art. 12

(1)    Se pot amplasa mijloace de publicitate pe acoperi?urile cl?dirilor, cu respectarea urm?toarelor

a)    amplasarea acestora se va face în baza unei expertize tehnice elaborate în condi?iile legii de c?tre exper?i tehnici atesta?i, precum ?i a documenta?iei tehnice pentru autorizare, verificat? de verificatori de proiecte atesta?i pentru cerin?ele esen?iale de calitate “rezisten?? mecanic? si stabilitate”, “siguran?? în exploatare” ?i “securitate la incendiu”, prev?zute de legisla?ia în vigoare privind calitatea în construc?ii;

b)    verificarea construc?iei cu privire la respectarea cerin?elor esen?iale de calitate prev?zute Ia Iit. a) se realizeaz? prin reexpertizare tehnic? la fiecare 10 ani de la data emiterii autoriza?iei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a ac?iunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construc?iei/elementului constructiv care sus?ine structura publicitar?;

c)    atunci când, pe fa?ada sau calcanul unei cl?diri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excep?ia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune ?i încadrare simetric?, pe fa?ada sau calcanul cl?dirii;

d)    mijloacele de publicitate amplasate pe calcanele sau fa?adele cl?dirilor nu vor dep??i limitele acestora,

e)    se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe fa?adele imobilelor reabilitate, cu excep?ia calcanelor acestora.

(2)    în cazul firmelor sau reclamelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât s? asigure o iluminare uniform? ?i s? nu deranjeze traficul auto ?i pietonal.

(3)    Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafe?elor vitrate ale cl?dirilor, cu excep?ia mesh-urilor.

(4)    a) Mijloacele de publicitate amplasate pe calcan (fa?ad?), registre verticale sau teras? (acoperi?) se vor dimensiona în func?ie de elementele arhitecturale ale construc?iei.

b) Mijloacele de publicitate amplasate pe terase (acoperi?uri) nu vor dep??i în?l?imea de 3,00 m la construc?iile care au în?l?imea fa?adei pân? Ia 15,00 m ?i vor fi max. 1/5 din în?l?imea fa?adei, dar nu mai mult de 6,00 m în cazul construc?iilor mai înalte de 15,00 m.

(5)    Pentru cl?dirile construite dup? intrarea în vigoare a prezentului Regulament, posibilitatea ?i principiul de amplasare a reclamelor/firmelor la partea superioar? a cl?dirilor (terase sau acoperi?uri) se stabilesc cu acordul proiectantului de arhitectur? al cl?dirii, de?in?tor al dreptului de autor.

(6)    Se permite amplasarea de mesh-uri pe schelele apar?inând organiz?rilor de ?antier ale imobilelor, inclusiv a imobilelor monumente istorice, aflate în repara?ii, inclusiv pe arterele nominalizate la art. 10 alin (5), în urm?toarele condi?ii:

a)    mesh-ul va acoperi întreaga schel? aferent? unei fa?ade;

b)    autorizarea amplas?rii acestor reclame se va face simultan sau ulterior autoriz?rii organiz?rii de ?antier, în acelea?i condi?ii ca ?i aceasta;

c)    durata men?inerii reclamei nu va dep??i durata existen?ei organiz?rii de ?antier.

CAPITOLUL 7: Norme privind autorizarea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate pe suport propriu, amplasate la sol (pe teren), indiferent de regimul juridic al terenului

Art. 13   

(1) Pe drumurile na?ionale ?i autostr?zi se aplic? regulamentul local de publicitate ai administratorilor acestora.

(2)    Pe str?zile de categoria I, II, III (a?a cum sunt clasificate în conformitate cu prevederile art. *9 din O.G. nr.43/1997, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare privind regimul drumurilor) se pot amplasa mijloace de publicitate în urm?toarele condi?ii:

a)    la distan?a de minimum 4,0 m fa?? de limita carosabilului, în cazul în care nu exist? trotuar;

b)    având proiec?ia Ia sol la distan?a de minimum 0,5 m fa?? de limita carosabilului, f?r? a împiedica circula?ia pietonal?;

c)    cu partea inferioar? a suprafe?ei de expunere la minimum 2,40 m în?l?ime de la sol, pentru afisarea mijloacele de publicitate cu aria util? mai mare de 2,5 mp per fa??;

d) mijloacele de publicitate cu suprafa?a de maximum 2,20 mp per fa?? se amplaseaz? la o distan?? de cel pu?in 25,00 m între acestea;

e) mijloacele de publicitate cu suprafa?a mai mare de 2,20 mp per fa?? se amplaseaz? Ia o distan?? de cel pu?in 40,00 m între acestea iar dac? sunt amplasate într-o succesiune cascad? pe sens, Ia o distan?? de cel pu?in 50,00 m între mijloacele de publicitate.

f) sunt exceptate de la prevederile lit. d) ?i e) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, benzin?riilor, astfel definite în conformitate cu legisla?ia în vigoare, cu condi?ia ca acestea s? nu se suprapun? în plan vizual

(3)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în intersec?iile la nivel ale drumurilor publice cu c?ile ferate sau tramvai.

(4)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe ?i în intersec?ii, pe suprafe?ele de teren destinate asigur?rii vizibilit??ii in curbe ?i în intersec?ii

(5)    Distan?a între mijlocul de publicitate ?i elementul cel mai avansat al fa?adei unei construc?ii va fi de minimum 1,50 m.

(6)    Nu se admite realizarea de socluri aparente, amplasate deasupra solului; elementele de fundare necesare asigur?rii stabilit??ii mijloacelor de publicitate se vor executa îngropat, sub cota suprafe?ei solului/trotuarului.

(7)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate cu structur? proprie ?i elemente de sus?inere care necesit? funda?ie pe trotuare ?i spa?ii pietonale cu l??imea mai mic? de 2,25 m.

(8)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate cu structur? proprie ?i elemente de sus?inere care necesit? funda?ie pe zonele verzi dinspre trotuar sau spa?iul pietonal ?i carosabil cu excep?ia celor care se amplaseaz? pe limita zonei dintre trotuar sau spa?iul pietonal ?i spa?iul verde

(9)    Amplasarea mijloacelor de publicitate se va face cu protejarea spa?iilor verzi ?i a arborilor din aliniamentul stradal.

(10)    Panourile ?i ecranele publicitare amplasate la sol pe domeniul public al municipiului Bucure?ti vor avea suprafa?a util? de maxim 18 m2.

CAPITOLUL 8 : Condi?ii privind autorizarea, amplasarea ?i exploatarea mijloacelor de publicitate tip ecran publicitar (Tv-screen)

Art. 14

(1)    Ecranele publicitare se pot autoriza ?i amplasa cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1)

(5) respectiv art. 13 din prezentul Regulament.

(2)    Ecranele publicitare se pot exploata în urm?toarele condi?ii:

a)    spoturile publicitare difuzate nu vor con?ine culori ?i forme specifice semnaliz?rii rutiere;

b)    nu este permis? dotarea ecranelor publicitare cu echipamente audio;

c)    pe perioada nocturn?, intensitatea luminoas? a ecranului publicitar s? fie redus? cu 35%;

(3)    Proprietarii ecranelor publicitare au obliga?ia transmiterii de informa?ii de interes public ?i local, precum ?i informa?ii de interes pentru popula?ie în cazul unor situa?ii de urgen??.

(4)    Con?inutul ?i modul de transmitere a informa?iilor prev?zute la alin. (3) vor fi stabilite
Art. 15.

(1) Firmele se amplaseaz? pe fa?adele cl?dirilor sau urmeaz?:

a) dac? construc?ia are prev?zut?, din proiectare, cu un spa?iu destinat firmei/firmelor acestea vor fi amplasate în acest spa?iu f?r? a dep??i limitele sale;

b)    dimensiunile maxime ale firmelor vor fi stabilite în concordan?? cu spa?iul pe care urmeaz? a fi amplasate;

c)    pe cl?dirile de locuit având spa?ii cu alt? destina?ie la parter ?i/sau mezanin, se amplaseaz? numai pe por?iunea de fa?ad? corespunz?toare acestor spa?ii sau pe parapetul plin ?i continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

d)    firmele în consol? se amplaseaz? Ia o în?l?ime minim? de 2,50 m de la nivelul trotuarului fa?? de planul vertical al fa?adei, firmele vor putea ie?i în consol? maximum 1,20 m, dar p?strând o distan?? de minimum 1,00 m fa?? de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fa?? de limita interioar? a planta?iei de aliniament;

e)    copertinele pe care se inscrip?ioneaz? o firm? vor fi amplasate la minimum 2,50 m în?l?ime fa?? de nivelul trotuarului ?i vor ie?i din planul fa?adei maximum 1,50 m; ele vor p?stra o distan?? de minimum 1,00 m fa?? de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fa?? de limita interioar? a planta?iei de aliniament;

f)    în cazul amplas?rii firmelor pe aticul cl?dirilor de locuin?e colective sau pe parapetul plin al etajului I respectiv mezaninului, dup? caz, firmele nu vor dep??i dimensiunile elementelor constructive-suport;

g)    în cazul apartamentelor în care se deruleaz? activit??i cu caracter temporar situate în cl?diri de locuin?e colective, firmele aferente se amplaseaz? la parterul cl?dirii, cu acordul proprietarilor afecta?i.

(2)    în situa?ia prev?zut? la alin. (I) lit. g), firmele se amplaseaz? astfel:

a)    în zona sc?rii de acces corespunz?toare, dac? apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

b)    f?r? a dep??i limita spa?iului respectiv, dac? apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

(3)    Firmele inscrip?ionate pe vitrinele/u?ile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de autorit??ile administra?iei publice.

(4)    Pe fa?ada spa?iilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, al?turi de firme, ?i alte mijloace de publicitate cu acordul proprietarilor ?i cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea ?i amplasarea firmelor.

(5)    Orice alt? form? de publicitate amplasat? pe fa?ada unui spa?iu comercial se va diferen?ia fa?? de firm? prin culoare, form? sau dimensiune ?i va fi autorizat? respectiv avizat? conform prevederilor prezentului Regulament.

(6)    în cazul firmelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât s? asigure o iluminare uniform?, care s? pun? în valoare cl?direa ?i care s? nu deranjeze traficul auto ?i pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construc?iei sau firmei.

(7)    Firmele luminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

(8)    Firmele luminate amplasate la mai pu?in de 30 m de semnaliz?rile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora ?i nici lumin? intermitent?.

(9)    în cazul schimb?rii graficii firmei existente autorizate în prealabil, aceasta se va efectua în baza avizului emis de autorit??ile administra?iei publice.

Art. 16.

Autorizarea firmelor pe cl?diri monument istoric, cu valoare arhitectural? sau ambiental?, pe cl?diri situate în zona de protec?ie a monumentelor istorice ori aflate în zonele protejate, se va face numai cu avizul Ministerului Culturii,„respectiv a serviciului deconcentrat al acestuia prin Direc?ia pentru Cultur? a Municipiului Bucure?tii

CAPITOLUL 10 : Forme de publicitate temporara

Art. 17.

(1)    în vederea ob?inerii avizului pentru publicitate temporar?, men?ionat la art. 8 alin. (3), mijloacele de publicitate trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

a)    s? fie folosite ca purt?tor de mesaj în cadrul unor activit??i de promovare cu durat? determinat? ?i precizat? în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depus? de solicitant;

b)    s? poat? fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporar?, în cel mult 72 de ore;

c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporar? s? fie aduse la starea ini?ial?, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporar?.

(2)    Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti structuri publicitare autoportante {prisme, cuburi), ?i proiecte publicitare speciale, în urm?toarele condi?ii:

a)    perioada maxim? de expunere va fi de 30 zile, cu posibilitatea de a se prelungi, o singur? dat?, cu aceea?i perioad?;

b)    amplasarea structurilor publicitare autoportante ?i a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documenta?ii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semn?tur?;

c)    în cazul amplas?rii acestora în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul s? ob?in? avizul Comisiei Tehnice de Circula?ie din cadrul Prim?riei Municipiului Bucure?ti.

(3)    Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti panouri publicitare mobile având ca scop promovare comercial?, comunicare de tarife sau ac?iuni promo?ionale, specifice activit??ii desf??urate, în urm?toarele condi?ii:

a)    dimensiunile maxime vor fi de 0,5 m x 0,9 m;

b)    amplasarea se va face pe trotuare cu l??imea mai mare de 2 m, cu asigurarea unui spa?iu pentru circula?ia pietonal? de minimum 1,5 m;

c)    amplasarea se va face în dreptul spa?iului comercial ?i numai pe perioada programului de func?ionare a spa?iului comercial.

(4)    Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul bannerelor verticale, panourilor direc?ionale ?i altele asemenea, pe stâlpii far? semnaliz?ri rutiere ?i indicatoare de circula?ie, cu avizul de?in?torilor acestora, în urm?toarele condi?ii:

a)    mijloacele de publicitate se vor amplasa ridicate la minimum 4,00 m de la sol – m?surat de la partea inferioar? a reclamei., pozi?ionate astfel încât proiec?ia acestora s? fie în afara gabaritului carosabilului;

b)    Pe un stâlp se pot amplasa maximum dou? mijloace publicitare, obligatoriu de aceea?i dimensiune ?i simetric a?ezate de o parte ?i de alta a stâlpului, iar proiec?ia la sol a fiec?rui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

(5)    Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul steagurilor publicitare montate pe catarge ?i pe stâlpi, în urm?toarele condi?ii:

a)    steagurile publicitare se vor amplasa la în?l?imea minim? de 2,5 m de la cota terenului amenajat, numai în locuri în care nu împiedic? vizibilitatea circula?iei rutiere;

b)    durata de men?inere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înc? 90 de zile;

c)    sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. a) si b) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legisla?ia în vigoare, cu condi?ia s? nu afecteze vizibilitatea circula?iei rutiere.

(6)    Se pot amplasa panouri port-afi? pe stâlpii f?r? semnaliz?ri rutiere ?i indicatoare de circula?ie, cu avizul de?in?torilor acestora, în urm?toarele condi?ii:

a)    panourile port-afi? se vor amplasa ridicate la în?l?imea minim? de 1 m de la cota terenului amenajat;

b)    pe un stâlp se poate amplasa un singur panou port-afi? – dubl? fa??, având proiec?ia la sol în afara gabaritului carosabilului;

c)    dimensiunile maxime ale panoului port-afi? vor fi de 0,6 x 1,2 m per fa??;

d) durata de men?inere a panourilor port-afi? va fi de maximum posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înc? 15 de zile

(7)    Se pot amplasa bannere care vor cuprinde anun?uri privi culturale, economice, ?tiin?ifice, activit??i comerciale, de inte urm?toarele condi?ii:

a)    se interzice amplasarea de bannere peste carosabilul str?zilor, în intersec?ii împiedic? vizibilitatea rutier? sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde exist? panouri publicitare;

b)    bannerele vor fi amplasate la minimum 4,00 m în?l?ime de la sol ?i vor fi ancorate de stâlpii stradali, cu avizul de?in?torilor acestora;

c)    bannerele vor fi amplasate astfel încât distan?a între acestea s? fie de minimum 50,00 m;

d)    bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la baz?, 1,5 m în în?l?ime ?i vor avea sistem de prindere din materiale u?oare ?i rezistente;

e)    se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceia?i stâlpi de sus?inere;

f)    amplasarea bannerelor se va face pentru o perioad? de maxim o lun?;

g)    este interzis? amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de sus?inere a bannerelor;

h)    prin excep?ie de la prevederile lit. a), se accept? amplasarea de bannere peste carosabilul str?zilor doar cu ocazia unor manifest?ri deosebite (sportive, culturale ?i altele asemenea) ce se desf??oar? temporar pe anumite artere de circula?ie, cu oprirea traficului auto, ?i doar pe durata desf??ur?rii acestora;

(8)    Se pot amplasa temporar, pe perioada derul?rii unor manifest?ri culturale, comerciale sau sportive, în incinte expozi?ionale sau în pie?e publice, stadioane, complexe sportive ?i altele asemenea, baloane sau materiale publicitare gonflabile purt?toare de reclame.

(9)    Se pot utiliza vehicule special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afi?e, montarea de panouri sau inscrip?ionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, pe teritoriul municipiului Bucure?ti, în urm?toarele condi?ii:

a)    suprafa?a de publicitate amplasat? pe un vehicul nu va dep??i 24,00 mp;

b)    este interzis? sta?ionarea vehiculului special echipat pe drumurile publice sau în parc?rile amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucure?ti;

c)    este interzis ca aceste tipuri de vehicule s? circule în convoi mai mare de dou? ma?ini;

d)    este interzis? utilizarea de echipamente audio pe aceste autovehicule.

(10)    Este interzis? amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoare publicitare direc?ionale.

(11)    Se pot utiliza ca suport pentru afi?e/reclame publicitare mijloacele de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condi?ia ca prin aceasta s? nu fie afectat? vizibilitatea c?l?torilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

(12)    Se pot organiza ac?iuni de distribuire flyere în urm?toarele condi?ii:

a)    perioada de promovare nu poate dep??i 14 zile calendaristice;

b)    distribuirea materialelor promo?ionale se poate face în loca?ii fixe sau mobile (în mi?care);

c)    este interzis? distribuirea flyerelor pe partea carosabil? a drumurilor;

d)    solicitarea aviz?rii ac?iunii de distribuire se adreseaz? Companiei Municipale Publicitate ?i Afi?aj cu cel pu?in 72 de ore înainte de începutul campaniei de distribuire flyere;

e)    emiterea avizului solicitat se va face dup? achitarea taxelor aferente.

Ari. 18.

(1) Competen?a emiterii avizelor de amplasare pentru mijloacele de publicitate temporare prev?zute la art. 17, alin. (2)”-(8) revine:

a)    Prim?riei Municipiului Bucure?ti, prin Direc?ia General? Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului în cazul mijloacelor de publicitate amplasate în cadrul campaniilor publicitare ce dep??esc limita administrativ-teritorial? a unui sector, a mijloacelor de publicitare amplasate în zonele de publicitate restrâns? ?i a mijloacelor de publicitate amplasate pe arterele aflate în administrarea Prim?riei Municipiului Bucure?ti;

b)    Prim?riilor de sector, prin compartimentele de7 specialitate, în aria lor de competen?? teritorial?, pentru celelalte cazuri.

(2)    Amplasarea mijloacelor de publicitate prev?zute la ari. 17 alin. (2) ?i (3) se va face în baza Avizului de amplasare. Achitarea taxei de ocupare a domeniului public ?i a taxelor de publicitate prev?zute la art. 8 alin, (9) se va face conform legii.

(3)    Amplasarea mijloacelor de publicitate prev?zute ta art. 17 alin. (4), (5), (6), (7) ?i (8) se va face în baza Avizului de amplasare. Achitarea taxelor de publicitate prev?zute la art. 8 alin. (9) se va face conform legii.

(4)    Vehiculele prev?zute la art. 17 alin. (9) vor putea fi autorizate s? circule pe teritoriul municipiului Bucure?ti, pe o durat? determinat? ?i pe un traseu stabilit prin Avizul pentru publicitate pe vehicule publicitare, emis de Direc?ia General? Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului din cadrul Prim?riei Municipiului Bucure?ti ?i aprobat de Primarul General al Municipiului Bucure?ti. Achitarea taxelor de publicitate prev?zute la art. 8 alin. (1) se va face conform legii.

Emiterea avizului sau a r?spunsului negativ motivat se va face conform prevederilor legale, pe baza documenta?iei complete depuse.

Taxa de emitere a avizelor în condi?iile prezentului Regulament este în acela?i cuantum si pentru taxa Aviz comisie precoordonare/coordonare re?ele, conform hot?rârilor Consiliului general al Municipiului Bucure?ti prin care sunt stabilite nivelurile impozitelor ?i taxelor locale în municipiul Bucure?ti.

CAPITOLUL 11 : Norme privind autorizarea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate în zona de publicitate restrâns? a Municipiului Bucure?ti

Art. 19

(1)    în zona de publicitate restrâns? din municipiul Bucure?ti sunt permise numai acele categorii de mijloace de publicitate care, prin dimensiuni, form? sau amplasare, nu altereaz? caracteristicile arhitecturale ?i ambientale ale zonei.

(2)    în zona de publicitate restrâns?, este interzis? amplasarea oric?rei forme de publicitate pe fa?adele cl?dirilor.

(3)    în zona de publicitate restrâns?, amplasarea firmelor este permis? numai la nivelul parterului comercial, al mezaninului în cazul în care ?i acesta are func?iuni comerciale sau la partea superioara a cl?dirilor, cu avizele prev?zute de lege.

(4)    în zona de publicitate restrâns? este interzis? convertirea firmelor în reclam? prin afi?area produselor sau a serviciilor oferite.

(5)    în zonele cu publicitate restrâns? este interzis? amplasarea oric?ror mijloace de publicitate în spa?iile verzi ?i în aliniamentele de arbori.

(6)    Categoriile de mijloace de publicitate permise a se amplasa în zona de publicitate restrâns? se vor stabili prin studiul de urbanism întocmit conform art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2013.

 CAPITOLUL 12 : Norme privind expunerea de afi?e pe teritoriul Municipiului Bucure?ti

Art. 20.

(1)    în vederea asigur?rii eficientei inform?ri a cet??enilor, a libert??ii de expresie ?i esteticii urbane, Compania Municipal? Publicitate ?i Afi?aj Bucure?ti SA va instala, în amplasamente cu vizibilitate, panouri sau corpuri destinate afi?elor ?i anun?urilor de mic? publicitate, în condi?iile legii.

(2)    Panourile ?i/sau corpurile prev?zute la alin. (1) vor fi cur??ate ori de câte ori este nevoie dar cel pu?in o dat? pe s?pt?mân?, prin grija Companiei Municipale Publicitate ?i Afi?aj Bucure?ti SA.

Art. 21.

(1)    Expunerea de afi?e, pe teritoriul Municipiului Bucure?ti, se poate face pe panourile ?i corpurile de afi?aj special destinate acestui scop, amplasate pe domeniul public.

(2)    Expunerea afi?elor se realiza dup? achitarea taxelor aferente la Companiei Municipale

(3)    Afi?ele vor con?ine detalii referitoare la societatea comercial? emitent?, respectiv denumire ?i codul unic de înregistrare (C.U.I.), denumirea tipografiei ?i num?rul de afi?e tip?rite.

(4)    Este interzis? expunerea de afi?e care s? acopere alte afi?e postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care promoveaz? evenimente/ac?iuni/campanii aflate în derulare sau care urmeaz? s? se deruleze.

(5)    Este interzis? expunerea de afi?e în alte locuri decâ?eefp prev?zute la alin. (1).

CAPITOLUL 13 : Contraven?ii ?i sanc?iuni

Art. 22.

(1)    Autorizarea firmelor ?i mijloacelor de publicitate cu înc?lcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sancjioneaz? în Conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind autorizarea lucr?rilor de construire, ?i atrage totodat?, declan?area în condi?iile legii, a procedurii de anulare a autoriza?iei de construire.

(2)    Amplasarea mijloacelor de publicitate temporar? cu înc?lcarea prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate.

(3)    Amplasarea mijloacelor publicitare cu înc?lcarea prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? astfel:

a)    înc?lcarea prevederilor art. 18 alin. (2) cu amend? de la 500 lei la 1.000 lei;

b)    înc?lcarea prevederilor art. 12 alin. (2) ?i art. 20 alin. (2) cu amend? de la 1.000 lei la 2.000 lei;

c)    înc?lcarea prevederilor art. 17 alin. (9) cu amend? de la 2.000 lei la 3.000 lei;

d)    înc?lcarea prevederilor art. 17 alin. (6) ?i (12) cu amend? de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e)    înc?lcarea prevederilor art. 9 alin. (1) ?i alin. (2), ale art. 14 ?i art. 23 alin. (2) cu amend? de la 4.000 lei la 5.000 lei

(4)    împiedicarea ori sustragerea de Ia efectuarea controlului, prin neprezentarea documentelor ?i a actelor solicitate, constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 4.000 Iei la 5.000 lei.

(5)    Amplasarea materialelor publicitare cu înc?lcarea avizelor ob?inute în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) ?i (12) constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(6)    Emiterea avizelor prev?zute la art. 17 cu înc?lcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.500 Iei la 5.000 lei.

(7)    Dac? este cazul, odat? cu sanc?iunea contraven?ional? principal? se dispune ?i sanc?iunea contraven?ional? complementar? de aducerea domeniului public sau privat la starea ini?ial? prin îndep?rtarea materialelor publicitare expuse ilegal.

(8)    în cazul în care contravenientul nu îndep?rteaz? materialele publicitare ?i/sau nu readuce domeniul public la starea ini?ial?, lucr?rile vor fi executate prin grija administratorului domeniului public, pe cheltuiala contravenientului.

(9)    Constatarea ?i sanc?ionarea contraven?iilor stabilite în prezentul Regulament se face de Primarul General ?i împutemici?ii acestuia,

(10)    Prevederile Ordonan?ei nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, cu excep?ia art. 28 ?i 29, se aplic? în mod corespunz?tor.

CAPITOLUL 14 : Dispozi?ii tranzitorii ?i finale

Art. 23.

(1)    Prezentul Regulament intr? în vigoare la 30 de zile de la adoptare.

(2)    a) To?i de?in?torii de mijloace de publicitate sunt obliga?i ca, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, s? solici?e înregistrarea documentelor de de?inere (act de proprietate, contract de închiriere ?i alte-asemenea).a imobilelor (cl?diri sau terenurilor pe care

 

  C?tre: Prim?ria

 

CERERE

privind eliberare aviz pentru publicitate temporar?

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul_(tutmele si prenumele). CNP

cu domiciliul în localitatea _ str. _

nr._

sector_, legitimat cu C.I./B.I. seria_nr._eliberat de_

la data de_, cu num?rul de telefon de contact_, in

calitate de reprezentant legal al _(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea_str._nr._

sector_, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului cu nr._si având codul unic de

înregistrare (C.U.I.)_.

CONFORM CU ORIGINALUL

 

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI Adresa amplasamentului:

Str._nr._sector_.

Regimul juridic al amplasamentului:

1.    Domeniul public al Municipiului Bucure?ti

2.    Domeniul privat al Municipiului Bucure?ti

3.    Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4.    Altele

Suprafa?a Ia sol a amplasamentului pentru care se solicit? aviz pentru publicitate temporar?:_

III. PERIOADA PENTRU CARE SE SOLICIT? ELIBERAREA AVIZULUI De la_pân? la_

IV. ANEXEZ:

C.U.I. ?i C.I./B.I. – în copie;

Dovada de?inerii amplasamentului (valabil? pentru întreaga perioad? solicitat?) – în copie legalizat?; Documenta?ie tehnic? – în original;

Planuri topografice scara 1:500 ?i 1:2000, în dou? exemplare, eliberate de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? sau Direc?ia Patrimoniu – Prim?ria Municipiului Bucure?ti, cu eviden?ierea amplasamentului în cauz?-în original;

Simulare fotografic? (existent ?i propus) – în original;

Dovada achit?rii taxei.    - ___

 

Data:,

 

APROBAT

PRIMAR / PRIMAR GENERAL

 

AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL

PENTRU PUBLICITATE TEMPORAR?

Nr._/__

Ca urmare a cererii adresate de_(nume si prenumele solicitantului),

C.U.I./CNP _, cu sediul social/domiciliul în localitatea

_ str. _ nr._ sector _

înregistrat? cu nr._din data de_;

Pentru amplasamentul situat în localitatea _

str._ nr. _ sector _, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 ?i 1:500;

?inând seama de prevederile art. 6 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Regulamentului local pentru

autorizarea, construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr._

din data de _ ?i ale documenta?iei tehnice nr. _ elaborat? de

SE AVIZEAZ? / NU SE AVIZEAZ? amplasarea mijlocului de publicitate

_(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor

topografice    ata?ate    scara    1:2000    si    1:500    pentru

_(adresa amplasamentului).

Prezentul aviz este valabil împreun? cu urm?toarele avize/acorduri:

Valabilitatea prezentului aviz este de la data de.

pân? la data de.

 

Beneficiarul are obliga?ia de a aduce amplasamentul la starea ini?ial? în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a prezentului aviz.

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul_(numele si prenumele), CNP_,

cu domiciliul în localitatea _ str. _

nr._

sector_, legitimat cu C.I./B.I. seria_nr._eliberat de_

la data de_, cu num?rul de telefon de contact_, in

calitate de reprezentant legal al _(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea_str._nr._

sector_, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului cu nr._si având codul unic de

în regi strare (C. U.I.)_.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI

Adresa amplasamentului:

Str. _ nr. _ sector

Regimul juridic al amplasamentului:

1.    Domeniul public al Municipiului Bucure?ti

2.    Domeniul privat al Municipiului Bucure?ti

3.    Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4.    Altele

Suprafa?a la sol a amplasamentului pentru care se solicit? aviz pentru publicitate temporar?:_mp.

III. ANEXEZ:

•    C.U.I. ?i C.I./B.I. – în copie;

•    Certificatul de urbanism nr. din data de   emis de

•    Planuri topografice scara 1:500 ?i 1:2000, anex? la certificatul de urbanism nr., _- în copie;

•    Dovada de?inerii amplasamentului (în termen la data solicit?rii) – în copie;

•    Documenta?ie tehnic? – în copie;

•    Simulare fotografic? (existent ?i propus) – în original, – in copie; din data de

 

Data:

 

Semn?tur? reprezentant legal ?tampila persoanei juridice

 

Ca urmare a cererii adresate de_(nume si prenumele solicitantului),

C.U.l./CNP __ cu sediul social/domiciliul în localitatea

_ str. _ nr._ sector __

înregistrat? cu nr._din data de_;

Pentru amplasamentul situat în localitatea _

str._ nr. _ sector _, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 ?i 1:500;

?inând seama de prevederile art. 2 alin. (9) Jit. a) din Regulamentul local pentru autorizarea,

construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate aprobai prin H.C.G.M.B. nr._din data de

_, ale certificatului de urbanism nr._din data de_emis de c?tre

_?i ale documenta?iei tehnice nr._elaborat? de_,

SE AVIZEAZ? DE PRINCIPIU amplasarea mijlocului de publicitate

_(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor topografice

ata?ate scara 1:2000 si 1:500 pentru    (adresa

amplasamentului) cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Legii nr.185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale Regulamentului local pentru autorizarea, construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. _ din data de

 

ANEXA II-Parte scrisa A

 

ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS? A ZONELOR CONSTRUITE

strada tradi?ional? comercial? Calea Mo?ilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- por?iunea de strad? dintre bulevardul Br?tianu ?i bulevardul Carol ?i include str. Stelea Sp?tarul, str. Cavafii Vechi, str. Biserica R?zvan, Intr. Pictor Vermont.

Strada tradi?ional? comercial? Calea Grivi?ei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea de strad? dintre Calea Victoriei ?i str. Atelierului ce include str. Atelierului ?i str. Semicercului

Zona protejata nr.03

Strada tradi?ional comerciala Calea C?l?ra?ilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea de strada dintre bd. Hristo Botev si str. Medeleni, ce include si str?zile Poet Al. Sihleanu, Argetoaia, Intr. Pristolului si por?iuni ale str?zilor Dunarea Albastra, Oborului.

bulevardul “modernist” – Br?tianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea cuprins? între Pia?a Universit??ii ?i Pia?a Unirii ?i include str. Sl?nic, str. Ion Nistor, str. Ion Ghica, str. Col?ei, str. Mavrogheni, str. P?tra?cu Vod?, str. B?niei, str. Jacques Elias, str. B?r??iei, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. ?epcari.

Zona protejat? nr. 04

bulevardul “modernist’’ Magheru

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea cuprins? între Pia?a Roman? ?i Pia?a Universit??ii ?i include str. Stanislas Cihoski,

str. Mendeleev, str. Nicolae Mile; Enei, str. Edgar Quinet.

 

Zona protejat? nr.ll

-bulevardul haussmannian de ?esut -11 Iunie I. DESCRIERE a. delimitare:

- bulevard care une?te bulevardul Regina Maria ?i Parcul Carol

Zona protejat? nr.3L2

bulevardul reziden?ial – Lasc?r Catargiu

 

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care une?te Pia?a Roman? ?i Pia?a Victoriei.

Zona protejat? nr. 13

bulevardul reziden?ial – Dacia

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care une?te Pia?a Roman? cu Calea Mo?ilor

Zona protejat? nr. 14

bulevardul promenad? Aviatorilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care une?te Pia?a Victoriei cu Pia?a Aviatorilor ?i ?oseaua Nordului

Zona protejat? nr. 15

bulevardul promenad? Kiscleff

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care une?te Pia?a Victoriei cu Pia?a Presei Libere

Zona protejat? nr. 16

strada simbol a ora?ului Calea Victoriei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea de strad? dintre Pia?a Victoriei ?i Splaiul Independen?ei ?i include Pia?a Revolu?iei ?i Pia?a Palatului, str?zile Luteran?, Boteanu, Ministerului, Ing, Marconi, Dr. Râureanu ?i por?iuni ale str?zilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Câmpineanu, ?tirbei Vod?, C-tin Exarhu, B. Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad, George Vraca, Matei Millo, Otetele?eanu, Constantin Miile, Demetru I. Dobrescu, Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, Domni?a Anastasia, Lipscani, Mihai Vod?, Ilfov.

Zona protejat? nr. 24

Strada major? Mihai Emincscu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care une?te Calea Doroban?i si Calea Mo?ilor si Luminei, si por?iuni ale str?zilor Aurel Vlaicu, Drobeta, Lascar, Toamnei, Monumentului, Suvenir

 

care include.str. Al.Philippide,

Strada major? M?r??e?ti I. DESCRIERE a. delimitare:

- bulevardul care une?te Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include por?iuni ale str?zilor Timpului, Deceneu.

Nucleu comercial tradi?ional Zona Lipscani

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona definita de str. Doamnei, bdul. I.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei si include str?zile: Blanari, Lipscani, Bacani, Hanul cu Tei, Zarafi, Gabroveni, Peisajul Francez, Sepcari, ?elari, Intr, ?elari, Soarelui, Fran?uzeasca (Iuliu Maniu).

Zona protejat? nr.27

nucleu monumental – zona Stavropoleos

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? definit? de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, str. Smârdan, Splaiul Independen?ei ?i include str?zile: Academiei, Doamnei, Eugeniu Carada, Lipscani, Stavropoleos, Sf.Dumîtru, Pictor Nicolae Tontza, Filitti, Fran?uzeasc? (Iuliu Maniu).

Zona protejat? nr. 28

?esut tradi?ional difuz – zona Amzei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? definit? de Calea Victoriei, bd. Dacia, bd. Magheru ?i Pia?a Palatului ?i include Pia?a Amzei ?i str?zile G-ral Christian Teii, Biserica Amzei, intr. Biserica Amzei, Pia?a Amzei, Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Alb?, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau, Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin. Exarhul.

Zona protejat? nr. 29

?esut tradi?ional difuz Zona Nicolae Iorga

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore – Calea Victoriei – bd. Lascar Catargiu – bd. Dacia si include in aceste limite por?iunile str?zilor: Putui de Piatra Orlando, G-ral Gheorghe Mânu,

Henri Coanda, Amiral Urseanu, Nicolae Iorga, Intr. Nicolae Iorga, Visarion.

 

Zona protejata nr 36

?esut tradi?ional difuz - Zona Negustori I. DESCRIERE a. delimitare*.

- zona definita de artere majore – bd. Hristo Botev, Calea Mo?ilor, str. Mântuleasa si Calea C?l?ra?ilor si include in aceste limite por?iunile str?zilor Pictor ?tefan Luchian, Paleologu, Negustori, Cemica, Theodor Stefanescu, Culmea Veche, Calotesti, Zborului, Dunarea Albastra, C.F. Robescu.

tesutul tradi?ional difuz

zona Sf. ?tefan

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore – bd. Carol, str. Mântuleasa, Calea C?l?ra?ilor si str. Traian si include in aceste limite por?iunile str?zilor Lunii, Dimitrie Racovita, Sf. ?tefan, Avram lancu, Plantelor, ?tefan Mihaileanu, C-tin Kiritescu, Popa Soare, Zefirului, Doctor Burghelea, Romulus, Pictor Giolio Romano, Intr Dr. Bobeica.

?esut tradi?ional difuz – Zona Labirint

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona definita de artere majore – Calea C?l?ra?ilor, bd. Mircea Vod?, str. Parfumului, str. Matei Basarab, str. Labirint si include in aceste limite por?iunile str?zilor Columbelor, Prof. Ionescu Gh. Gion, Logof?tul Udriste, Romulus, Matei Basarab, Preot Vasile Lucaciu, Intr. Preot Vasile Lucaciu, Pr. Z. Demarat, Anton Pann, Labirint, Prof. Ion Filibiliu, Parfumului, Vulturilor, Radu Ceau?, Intr. Radu Ceau?, Prof. luliu Valaori, Intr. Prof. Iuliu Valaori,

Remus, Fetitelor, S-lt. Moga, Prof. Constantinescu, Hagiului, Medeleni.

Zona protejat? nr. 39

?esutul tradi?ional difuz – zona Armeneasc?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? definit? de artere majore – bd. Carol, Calea Mo?ilor, str. Vasile Lasc?r, str. Mana Rosetti, str. Popa Petre ?i include în aceste limite por?iunile str?zilor Speran?ei, Constantin Nacu, S?ge?ii, Italian?, Armând C?linescu, Arcului, Armeneasc?, Popa Rusu, Inocen?ei, Pictor Rafael Sanzio, Sp?tarului, Intr. Sp?tarului, Licurg, Pasului, Intr. Domne?ti, Calea Mo?ilor, Semilunei, Latin?, Corbeanca, Cercului, Franzelarilor, Silvestru, Logof?t Stroici, Donici, M. Serghiescu, Boc?a.

Zona protejat? nr. 40

?esutul tradi?ional difuz – zona Icoanei – subzona – Llb

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? definit? de artere majore – bd. Dacia, str. Vasile Lasc?r, str. Maria Rosetti, str. Jean-Louis Calderon ?i include în aceste limite por?iunile str?zilor Icoanei, Schitu Dârvari, Aurel Vlaicu, C. Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movil?, Dumbrava Ro?ie, Pia?a Spaniei.

Racovi??, Ana Davila, Dr. Iuliu Teodori, Dr. Zaharia Petresqn^ Prof. Pr^OJv-MSDescu, Leonte A., Dr. Tumescu N., Dr. Radovicî Ion, Carol Davila,

Dr. Gr. ??ranu. Dr. Nanu Muscel, G-ral. Dr. Butoianu M., Dr. glunet, ?fînrril Elefterie,

RK. Koch, Louis Pasteur, Intr. Pasteur, Doctor Lister, Dr. Mihail Obedenaru, Dr. Costache Negri, Intr. C. Negri, Dr. Staicovici, Dr. Teodorescu F., Dr. Iatropol, Dr. Ionescu Thoma, Dr. N. Manolescu, Dr. N. Vicol, SIt. Dr. M. Petrini, Dr. Grigore Romniceanu, Dr. D. Dr?ghîcescu, Dr. Herescu P., Prof. Dr. Victor Babe?, Dr. Frederic Joliot Curie, Dr. Victor Poloni, Dr. M. Mirinescu, Dr. N. Tomescu, Dr. Eugen Iosif, Prof. Dr. Ogrecescu, Prof. Dr. Al. Vitzu, Cpt. Vijelie, Mihai Ciuc?, Prof. Dr. Anibal Teohari, Dr. Constantin Severeanu, Prof. Dr. I. Atanasiu, Dr. I Ghiul amila.

Zona protejat? nr.46

Parcelare reglementat? – parcelarea Vatra Luminoas?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de Sos. Iancului, str. Sarafinesti, str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra, str. Maior Coravu Ion, Lt. Victor Mânu, Maior Ionescu Atanasie si include cvartalul Vatra Luminoasa si por?iunile str?zilor Corabeasca, Competi?iei, Lt. Ionescu Anton, Lt. Robescu Radu, Lt. Lazarovici Virgil, Lt. Romulus Niculescu, Clo?ani, Maior Dr. Lauren?iu Claudian, Gh. Folescu, Gr. Gabrielescu, Jan Atanasiu, Bozioru, Tr. Grozavescu, N. Leonard, Aura Buzescu, Ion P?un Pincio, Calinului, Poet Neculuta T., Ruschi?a, Constantin Tanase, Dr.

D. Marinescu, Grigore Vasiliu Birlic, Sighi?oara, Otto I. Calin, Mateevici, Remetea, Sica Alexandrescu, Lupeni, Dr. Russel, Spartacus.

Zona protejat? nr.47

parcelare reglementat? – parcelarea Blanc – subzona – L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de str. Paris, bd. Iancu de Hunedoara, sediul Guvernului ?i depoul de tramvaie ?i include por?iunile str?zilor Duiliu Zamfirescu, Arh. Louis Blanc, Argentina, Mexic.

Zona protejat? nr. 48

parcelare reglementat? – parcelarea Filipescu – subzona L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de str. Rabat, str. Atena, aleea Alexandru ?i parcelele (propriet??ile) exterioare acestor str?zi, bd. Aviatorilor ?i include por?iunile str?zilor Tirana, Aleea Modrogan, Aleea Zoe ?i str. Venezuela.

Zona protejat? nr.49

parcelare reglementat? • parcelarea Bonaparte – Mora – subzona – L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de str. Paris, str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, bd. Aviatorilor, Poet Andrei Mure?anu, Pia?a Doroban?i, str. Roma, bd. Iancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. Mexic

D. Rosenthal, Amiral Balescu.
Zona protejat? nr. 56

Parcelare reglementat? – Parcelarea UCB

I. DESCRIERE    , .

a. delimitare:    ~ CONFORM CU ORIGINALUL

- zona delimitat? de str. Her?str?u, Armindeniului, Jean Monnet si de bd. M. Eliade si,

include por?iunile str?zilor Helesteului, Cringului.

 

Zona protejat? nr. 57

Parcelare reglementat? – Parcelarea Monnet

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de str. Armindeniului, Jean Monnet, bd. M. Eliade, I.S. Turgheniev, Dante Alighieri, Helesteului, Pictor Negulici, Teheran, Av. Popa Marin, si include por?iunile bd. Prim?verii si str?zilor L. N. Tolstoi, Maxim Gorki, Jean Monnet, Amiral Balescu, Contraamiral Negrescu, Victor Hugo, Moliere, A.P. Cehov, A.S. Puskin, N. Gogol, I.S. Turgheniev.

Zona protejat? nr. 58

Parcelare reglementat? – Parcelarea Crucerului

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de Sos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Clucerului, str. Serdarului, str. Postelnicului, str. Alex Petoffi, str. Serg. Gh. Militam si include por?iunile str?zilor Barbu St. Delavrancea, Serg. V. Dorobantu, Ady Endre, Prof. N. Ionescu, Intr. Eliza Zamfirescu.

Zona protejat? nr.59

Parcelare reglementat? – Parcelarea Jianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, bd. Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu, str. Campia Turzii, str. Docen?ilor si include por?iunile str?zilor Arh. ?tefan Burcus, Popa Savu.

Parcelare reglementat? – Parcelarea Docen?ilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de Sos Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, str. Docen?ilor, Mr. Gh. Sontu, bd. Constantin Prezan si include por?iunile str?zilor Uruguay, Tuberozelor.

Zona protejat? nr. 61

Parcelare reglementat? – Parcelarea Maior Coravu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de Sos. Mihai Bravu, str. Maior Coravu, str. Arh. D. Hirjeu si bd. Basarabia si include por?iunile str?zilor Ing. N. Slaniceanu, Ing Vasile Cristescu, Arh. Mandrea, Arh. Alex Zagoritz, Arh. Alex Savulescu, Arh. L Socolescu^Arh. Gh. Sterian, Arh, D. Iorgulescu.

 

Zona protejat? nr. 69 Parcelare reglementat? – Parelarea O?elul Ro?u I. DESCRIERE

a. delimitare:

 

- zona delimitat? de str. Ing. D. Teodora si str. Silexului ce inc Otelul Ro?u, str. D. Murmuzescu, str. Daisoara, str. Roznov.

Zona protejat? nr. 70

parcelare reglementat? – parcelarea Parcul Ioanid – subzona L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de bd. Dacia, str. C. Botez, str. Dumbrava Ro?ie, Pia?a Gh. Cantacuzino, str. Polon? ?i include Parcul Ioanid.

Zona protejat? nr. 71

Parcelare reglementat? – Parcelarea Cosi?elor

I, DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de spatele Frontului din Pia?a Alba Iulia, spatele frontului de pe Bd Alba Iulia, str. Paunescu Paltin, str. Negoiului, str. Diligentei, str. Cercelu?, str. Dristoralui, spatele frontului de pe str. Lt. Bo?ea Aurel, str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei,

str. Miletin, str. Cosiselor, str. Levanticai, str. Cercelu?, str. Hârsova, str. Cogâlnic, str. Dristoralui, str. Diligentei.

Zona protejat? nr. 11

Parcelare reglementat? – Parcelarea Averescu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de str. M?n?stirea Casin, Pia?a Arcului de Triumf, sos. Kiseleff, str. Sergent Gh. Militam, str. Alex. Petoffi, str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Mare?al A. Averescu, Intr. Miciurin, str. Pictor G. A. Mirea.

Zona protejat? nr. 3

Parcelare reglementat? – Parcelarea Domenii

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de bd. 1. Mihalache, str. C. Sandu Aldea, bd. Marasti, str. Av. Maior St. Sanatescu si include str. Av. M. Zorileanu, Av. Maior P. Cretu, Alexandru Constantinescu,

Lt. Av. Marasescu, av. Lt. Gh. Stalpeanu, Av. Cpt. N. Drossu.

Zona protejat? nr. 74

Grupare de ansambluri – Agronomie – Complex Sportiv Tineretului

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona ce cuprinde incintele ?trandul Tineretului, Stadionul Tineretului, Institutul Agronomic Nicolae Balcescu, Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. ?trandului.

Cpt. W. Maracineanu, str. Brezoianu, bd. Mihaî Kogâlniceanu si contine parcul Cisminiu.

 

Zona protejat? nr. 82

Parcuri Istorice – Parcul Carol I. DESCRIERE a. delimitare:

-    zona delimitat? de str. Dr. C-tin Istrati, str. G-ral Candiano Popescu, Calea Sehrarr-VediU- . str. Cutitul de Argint si con?ine Parcul Carol.

Zona protejata nr. 83

Parcuri Istorice – Parcul Her?str?u

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de bd. C-tin Prezan, Sos. Kiseleff, sos. Bucure?ti – Ploie?ti, str. Menuetului, str. Tipografilor, Aleea Matelotilor, soseaua Nordului, bd. Aviatorilor si include Parcul Her?str?u, Lacul Her?str?u, Muzeul Satului, ansamblul G?rii Baneasa, ansamblul Minovici, str. Dr. Minovici Nic., str. Menuetului.

Zona protejata nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona Vlc

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? delimitat? de bd. 1. Mihalache, Pia?a Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu ?t. Delavrancea ?i include Parcul Delavrancea, ?os. Kiseleff, str. Monet?riei, Intr. Nop?ii.

Zona protejat? nr. 85
Parcuri Istorice – Gr?dina Botanic?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Brândza, sos. Cotroceni, sos. Groz?ve?ti si include Gradina Botanica, lntr. Portocalelor, Facultatea de Stiinte Naturale.

Zon? protejat? nr.86

?esutul istoric difuz - Zona Antim

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de artere majore: bdul. Unirii, bdul. Regina Maria ?i bdul. Libert??ii si include in aceste limite por?iunile str?zilor: George Georgescu, Mitropolit Antim Ivireanul, Poiana Florilor, Intr. Poiana Florilor, Gladiolelor, Justi?iei, 11 Iunie, C-tin Silvestri, Intr. Eliza Moroiu.

Zona protejata nr.87

?esutul istoric difuz – Zona Pricipatele Unite

1. DESCRIERE a. delimitare:

 

Zona protejat? nr.93 

Parcelare reglementat? – Parcelarea Uruguay I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de sos. Aviatorilor, bd. C-tin Prezan, str. Mr.

str. Cimpia Turzii, str. Virgil Draghiceanu si include str. Uruguay, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Popa Savu, str. Prof. I. Cantacuzino.

Zon? protejat? nr.94

?esutul tradi?ional difuz – zona C?derea Bastiliei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? delimitat? de spatele fronturilor de pe bd. Lascâr Catargiu, bd. lancu de Hunedoara, Calea Doroban?i ?i include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str. Cânt?re?ul Macarie, str. C?derea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu, Intr. Fabulistului, Intr. C?derea Bastiliei, str. Vasile Alecsandri, str. G-ral C. Coand?, Intr. Blaj, str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Vii?oarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr. Anasonului, str. 1. Sl?tineanu, str. Cr?ciun, Intr. Cr?ciun, str. Cantilli.

Zona protejat? nr.95

?esutul istoric difuz – zona Polon?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de spatele fronturilor de pe bd. lancu de Hunedoara, Calea Doroban?i, Str. Mihai Eminescu, Str. Tunari ?i include Str. ?tefan Greceanu, Str. Paul Greceanu, Str. Aurel Vlaicu, Str. Fecioarei, Str. Erou Calinion, Intr. Erou Calinion, Str. Justinian, Intr. Bravurii, Intr. Sl?tini?a, Intr. Buciumeni, Str. Prof. David Emanuel, Prof. Ion Bogdan, Intr. Jijia, Intr. Boc?ni?a, Str. Sl?ve?ti, Str. G-ral Emest Bro?teanu, Str. Ing. Emil Balaban, Str. Caragea Vod?.

Zona protejata nr.96

V.    Parcelare reglementat?

Zona Haralambie

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de Calea ?erban Vod?, Str. G-ral Candiano Popescu, Str. G-ral Haralambie ?i include Str. Sold. Simion ?tefan. Str. G-ral Haralambie

-    Sud – Splaiul Unirii, de la intersec?ia cu bd. I. C. Bratianu pana la intersec?ia cu Aleea Dealul Mitropoliei, ZP 87, 79, 86, limita ZP 9, pana la intersec?ia cu strada Gazelei, Calea Rahovei, strada Sabinelor pana la intersec?ia cu strada Uranus;

-    Vest – strada Uranus (inclusiv primul rând de blocuri), Calea 13 Septembrie (inclusiv primul rând de blocuri) , Hotel Marriott, Aleea de incinta a MAPN, pana la intersec?ia cu strada Dr. Staicovici, str. Dr. Staicovici, ZP 45, 91, pana Ia intersec?ia cu bd. Eroilor, Podul Eroilor.

-    Din zona f, se exclude ZP 76.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.