Legea Nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Legea nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Art. I. -

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1.  Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. -

Prezenta lege stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv in zona drumurilor publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.”

 1.  La articolul 3, literele j) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

j) mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite in scopul prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

s) reclama publicitara – activitate prin care o persoana fizica sau juridica promoveaza un brand, marca, serviciu, informatie utila, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute in scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atentiona publicul larg;”.

 1.  La articolul 3, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:

u) mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafata exterioara a unui imobil si care foloseste modul electronic de afisare a reclamei.”

 1.  Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. -

(1) Aprobarea amplasarii, executarii lucrarilor, mentinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiintarii acestora, pe fatadele cladirilor sau ale celor care au un sistem propriu de sustinere in raport cu pamantul se poate realiza numai in conditiile emiterii autorizatiei de construire, respectiv de desfiintare.

(2) In autorizatia de construire, emitentul autorizatiei va preciza caracterul provizoriu al constructiei, precum si durata de autorizare a suportului constructiei mijlocului de publicitate.

(3) Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe fatadele constructiilor noi, aflate in diferite faze de executie, sau ale celor existente, aflate in reparatie, ori pe elementele de imprejmuire a santierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrarile de constructie, se autorizeaza odata cu autorizarea organizarii de santier si este valabila pe toata durata existentei acesteia.

(4) Proprietarii imobilelor care si-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligati, in conditiile alin. (1), sa solicite executantului constructiei suportului publicitar autorizatia de construire.”

 1.  La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 5. -

(1) In cazul expirarii termenului de autorizare provizorie a constructiei publicitare, conform prevederilor art. 4 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar si cel al imobilului, pe care este amplasata constructia-suport, sunt obligati, sub sanctiunea legii, sa desfiinteze constructia-suport pentru mijlocul de publicitate si sa aduca imobilul la starea initiala, pe cheltuiala proprie.

(2) Daca pana la data expirarii termenului de autorizare sau a termenului de prelungire a autorizarii, dupa caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desfiintat, in termen de cel mult 30 de zile primarul/primarul general al municipiului Bucuresti va dispune desfiintarea constructiei-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste constructii provizorii sunt amplasate, fara a se emite autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor de judecata.”

 1.  La articolul 5, alineatul (4) se abroga.
 2.  La articolul 5, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe constructii existente sunt supuse inspectiilor obligatorii privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor pentru care, periodic, dar nu mai putin de o data la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinta rezistenta mecanica si stabilitate va intocmi un raport tehnic de inspectie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat inspectoratului judetean in constructii in a carui arie teritoriala este situata constructia, din care sa rezulte faptul ca mentinerea utilizarii acestora nu prezinta un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme si altele, care sa poata genera consecinte grave: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a unor bunuri ori alte consecinte deosebit de grave care, potrivit dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, pot constitui infractiuni.”

 1.  Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6. -

In cazul amplasarii mijloacelor de publicitate temporare pe pamant, care nu necesita fundatii, in cadrul unor campanii publicitare si/sau activitati de promovare ce nu depasesc 30 de zile si care se desfasoara pe domeniul public sau privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si/sau juridice, in conditiile prezentei legi, autoritatea administratiei publice locale poate aproba, la cererea solicitantilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporara.”

 1.  Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7. -

(1) Aprobarea pentru constructia mijlocului de publicitate temporara, potrivit dispozitiilor art. 6, se poate da pentru o perioada de cel mult 30 de zile si poate fi prelungita doar o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult egala cu cea aprobata initial.

(2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporara, solicitantul are obligatia de a desfiinta constructia si de a aduce amplasamentul pe care a fost montata aceasta la starea lui initiala, in caz contrar primarul/primarul general al municipiului Bucuresti va proceda potrivit prevederilor art. 5 alin. (2).”

 1.  La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Prin regulamentul local de publicitate se vor stabili, pe zone, atat amplasamentele, cat si categoriile de mijloace de publicitate admise pe zonele respective.”

 1.  La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) In cadrul zonelor de publicitate restransa pot fi delimitate spatii in care este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate, cu exceptia firmelor. In aceste spatii, forma si dimensiunea firmelor vor fi avizate de catre arhitectul sef si/sau persoana cu atributii de urbanism din cadrul unitatii administrativ-teritoriale.”

 1.  La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pentru zonele de publicitate largita, potrivit regulamentelor locale de publicitate sau prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca, prin autorizatiile de construire emise si/sau aprobarile date, sa asigure coerenta imaginii urbane.”

 1.  La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) initiaza, in baza documentatiilor de urbanism aprobate, delimitarea in cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentului local de publicitate sau amendarea regulamentului local de publicitate deja aprobat;”.

 1.  La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Grupul de lucru va fi constituit dupa cum urmeaza:

a) pentru municipii, orase si comunele cu monumente inscrise in lista patrimoniului national/UNESCO:

- 3 reprezentanti din institutia arhitectului-sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

- 3 specialisti atestati dupa cum urmeaza: 2 arhitecti cu drept de semnatura acordat, conform legii, de Ordinul Arhitectilor din Romania, si un specialist atestat de Registrul Urbanistilor din Romania in domeniul urbanismului si peisajului;

- un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului;

- un reprezentant al politiei rutiere;

b) pentru celelalte comune:

- un reprezentant din institutia arhitectului-sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

- un specialist atestat de Ordinul Arhitectilor din Romania si de Registrul Urbanistilor din Romania in domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului si peisajului;

- un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului;

- un reprezentant al politiei rutiere.”

 1.  Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 12. -

(1) Concesionarea, inchirierea sau asocierea in participatie a amplasamentelor si a mijloacelor de publicitate se va face de catre autoritatile administratiei publice locale in conditiile legii.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate sa organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, inchiriere sau asociere in participatie a amplasamentelor si mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentele locale de publicitate, pe zone de publicitate si/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

(3) Organizatorii procedurii de concesionare, inchiriere sau asociere in participatie a spatiilor comerciale in conditiile alin. (1) si (2) sunt obligati sa prevada, in caietele de sarcini, obligatia ofertantilor declarati castigatori de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.”

 1.  La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 13. -

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atat pe domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora si cu respectarea prevederilor legale.

(2) Pe intreaga perioada de valabilitate a autorizarii constructiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul constructiei-suport are obligatia afisarii permanente de materiale publicitare.”

 1.  La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Primarul sau primarul general al municipiului Bucuresti este obligat sa ceara proprietarului mijlocului de publicitate desfiintarea constructiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci cand constata lipsa afisarii materialelor publicitare pe o perioada mai mare de 60 de zile.”

 1.  La articolul 15 alineatul (1), literele j)n) si o) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

j) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, troitelor, scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;

n) pe semnele de circulatie, inclusiv pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie, pe stalpii de alimentare cu energie electrica, pe stalpii de iluminat public, pe stalpii de sustinere a elementelor de transport public, pe stalpii de telecomunicatii sau orice alt tip de stalpi amplasati in localitati sau de-a lungul arterelor de circulatie;

o) in zona de protectie a autostrazilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulatie a autostrazilor sau drumurilor nationale expres, precum si pe benzile laterale de protectie a sensurilor de circulatie;

(5) Atunci cand, pe fatada sau calcanul unei cladiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu exceptia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune si incadrare simetrica, pe fatada sau calcanul cladirii.”

 1.  Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16. -

Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 2,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice si/sau juridice, fara acordul scris al proprietarilor, si numai daca, prin aceasta amplasare, nu se afecteaza accesul si utilizarea fara ingradire a proprietatii si/sau nu se estompeaza in niciun fel vizibilitatea din si inspre proprietate.”

 1.  La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20. -

(1) Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor si cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor.”

 1.  Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 22. -

(1) Este interzisa amplasarea oricarui mijloc de publicitate pe stalpii de telecomunicatii din lemn si/sau pe cei special destinati sustinerii semafoarelor.

(2) Este permisa amplasarea de mijloace publicitare pe stalpii de iluminat, pe stalpii special construiti pentru sustinerea de cabluri de alimentare electrica a retelei de transport in comun si/sau pe alti stalpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autoritatii administratiei publice locale si avizul detinatorului/proprietarului sau administratorului stalpului.”

 1.  La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 23. -

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare si publicitate luminoasa pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor.”

 1.  La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

(11) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care sa fie dotate cu sisteme care sa permita modificarea intensitatii luminilor, pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor si de asemenea, prin intensitatea luminii si frecventa succedarii imaginilor derulate, sa nu existe riscul perturbarii circulatiei rutiere in zona in care sunt amplasate, in acest sens fiind obligatoriu avizul emis de politia rutiera.

(12) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (11) sunt obligati ca, pe timp de noapte, sa reduca intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.”

 1.  La articolul 23, alineatul (5) se abroga.
 2.  La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pe un stalp se pot amplasa maximum doua mijloace publicitare, obligatoriu de aceeasi dimensiune si simetric asezate de o parte si de alta a stalpului, iar proiectia la sol a fiecarui mijloc de publicitate se va situa in afara gabaritului carosabilului.”

 1.  La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie sa respecte conditiile tehnice referitoare la luminozitate si frecventa succedarii imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbarii circulatiei rutiere in zona in care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la politia rutiera si respectarea conditiilor tehnice prevazute la art. 23 alin. (11) si (12).”

 1.  La articolul 28, alineatele (1) - (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 28. -

(1) Pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii si a regulamentelor locale de publicitate.

(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m pe sens intre panouri (succesiune/cascada pe sens de panouri).

(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 36,00 mp, se amplaseaza la o distanta de cel putin 40,00 m pe sens intre panouri (succesiune/cascada pe sens de panouri).”

 1.  La articolul 28, alineatul (4) se abroga.
 2.  La articolul 28, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare.”

 1.  La articolul 30, literele b) -d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) cu distanta de minimum 30,00 m intre doua panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan;

c) cu distanta de minimum 50,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

d) la minimum 50,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulatie;

f) la minimum 50,00 m fata de intersectiile semaforizate.”

 1.  Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 32. -

(1) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in intravilanul localitatilor vor putea avea suprafete diferite in functie de prevederile regulamentului local de publicitate.

(2) In extravilanul localitatilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protectie a drumurilor publice, avand dimensiunea de 10,00 x 4,00 m.”

 1.  La articolul 33, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 33. -

Pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, in urmatoarele conditii:”.

 1.  La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenta acestora.”

 1.  La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

(21) Sunt exceptate de la prevederile prezentei sectiuni suporturile/panourile publicitare care sunt incluse in adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz si fac parte integranta din acestea si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare la data autorizarii.”

 1.  La articolul 34, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, daca sistemul constructiv al chioscurilor respective permite o astfel de utilizare; daca publicitatea se face prin colantare, suprafata totala de publicitate poate fi egala cu suprafata chioscului.

(4) Se pot instala panouri pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si al chioscurilor, daca sistemul constructiv permite sustinerea unor elemente suplimentare care sa nu puna in pericol siguranta cetatenilor.”

 1.  Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 35. -

Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimente culturale, economice, stiintifice, activitati comerciale si altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documentatiei privind rezistenta elementelor de sustinere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de sustinere utilizate in acest scop.”

 1.  Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 36. -

La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:

a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista deja amplasate panouri publicitare;

b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor;

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;

d) bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 50,00 m;

e) bannerele se vor monta numai pe artere cu maximum 2 benzi pe sensul de mers (maximum 15,00 m deschidere intre stalpi);

f) bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la baza, 1,5 m in inaltime si vor avea sistem de prindere din materiale usoare si rezistente;

g) se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceiasi stalpi de sustinere;

h) este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult doua luni calendaristice, dupa care autorizarea se poate prelungi o singura data;

i) nu este permisa amplasarea bannerelor care obtureaza panourile publicitare amplasate in zona sau vizibilitatea asupra acestora;

j) amplasarea bannerelor se face in baza unui aviz emis de autoritatea administratiei publice locale conform regulamentului local de publicitate si cu avizul/acordul scris al detinatorului stalpului;

k) la finalul perioadei prevazute in avizul de amplasare, detinatorul avizului este obligat, sub sanctiunea interzicerii pe viitor a folosirii acestui mijloc de publicitate, sa demonteze atat bannerul respectiv, cat si elementele de sustinere ale acestuia.”

 1.  La articolul 37, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Pe un catarg sau stalp se pot amplasa maximum doua steaguri obligatoriu la aceeasi inaltime fata de sol, de aceiasi dimensiune si montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stalpului, in acelasi plan.

(3) Durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca o perioada de 90 de zile.”

 1.  La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

(31) Amplasarea steagurilor publicitare se face in aceleasi conditii ca si in cazul bannerelor.

(32) Suprafata fiecarui steag este mai mica sau egala cu 2,50 mp, iar baza acestuia nu va putea depasi suprafata de 0,80 m.”

 1.  La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(32) steagurile publicitare amplasate in incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia sa nu afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.”

 1.  Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 38. -

(1) Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale in urmatoarele situatii:

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice si/sau amplasate in zone in care este interzisa publicitatea, in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare;

b) pe calcanele constructiilor.

(2) Se pot amplasa mesh-uri si mesh-uri digitale pe fatadele cladirilor de locuit, ale cladirilor cu functiuni comerciale si de birouri, dar numai cu acordul proprietarilor cladirilor respective.”

 1.  Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 39. -

(1) Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale si a casetelor pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii:

a) suprafata indicatorului publicitar directional sau a casetei este mai mica sau egala cu 1,50 mp;

b) inaltimea de amplasare este de minimum 3,00 m;

c) pe un stalp se pot monta maximum doua suporturi, dar obligatoriu de acelasi tip, in acelasi plan si simetric amplasate pe stalp.

(2) Amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale si a casetelor publicitare se va realiza in baza avizului emis de autoritatile publice locale si in concordanta cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.”

 1.  Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 40. -

(1) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de dreptul la publicitate temporara, in conditiile prezentei legi, a regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate, a contractelor pe care administratia publica locala le are in derulare si a hotararilor consiliilor locale/consiliului general al municipiului Bucuresti.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se va stabili in baza avizului sau a autorizatiei de construire emise de autoritatile publice locale, in concordanta cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.”

 1.  La articolul 41, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara, in cel mult 72 de ore;”.

 1.  La articolul 42, alineatele (1)(2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 42. -

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor identifica, impreuna cu operatorii de publicitate care solicita avizul, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.

(2) In situatia in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara, in conformitate cu prevederile art. 7, exista mai multe solicitari de amplasare de mijloace de publicitate temporara, autoritatea administratiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitari primite in ordine cronologica la registratura autoritatii administratiei publice locale, conform regulamentului local de publicitate.

(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai in situatia in care locatiile initial avizate nu mai pot fi puse la dispozitia contractantului ca urmare a executarii unor lucrari de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate.”

 1.  La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 44. -

(1) In vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii urbane, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a instala in amplasamente cu vizibilitate, in conditiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afiselor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte si altele asemenea si a anunturilor de mica publicitate.”

 1.  La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Autoritatea administratiei publice locale poate stabili si incasa taxa de afisaj de la persoanele fizice si/sau juridice care afiseaza mesaje pe aceste sisteme de afisaj public.”

 1.  Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 45. -

Este interzisa amplasarea de afise publicitare prin aplicarea lor directa pe orice suprafata neamenajata in scop publicitar sau care sa acopere alte afise publicitare deja existente, postate anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/actiuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa se deruleze.”

 1.  La articolul 48, alineatul (2) se abroga.
 2.  Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 49. -

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ori cu nerespectarea prevederilor acestuia si a documentatiei tehnice care a stat la baza eliberarii avizului, precum si montarea panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie, fara autorizatie de construire;

b) nerespectarea de catre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor si dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, in conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, a vehiculelor publicitare care nu au obtinut aviz pentru publicitate temporara sau a mijloacelor de publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto si pietonal;

d) nerespectarea obligatiei de a readuce amplasamentul si mediul inconjurator la starea initiala, inclusiv prin inierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

e) nerespectarea obligatiilor privind intretinerea mijloacelor de publicitate si afisarea permanenta a unor mesaje in cadru;

f) amplasarea de afise publice, a anunturilor de mica publicitate in alte locuri decat pe panourile special destinate acestora;

g) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei de a instala panouri speciale destinate afiselor publicitare pentru evenimente, spectacole si concerte si a anunturilor de mica publicitate, precum si de a identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. a), b) si f);

b) cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la lit. c), d) si g);

c) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, cea prevazuta la lit. e).”

 1.  La articolul 51, alineatele (1)(3) - (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 51. -

(1) Controlul de stat privind respectarea aplicarii prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, de catre autoritatea publica locala, prin intermediul regulamentelor locale, se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

(3) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii pentru contraventiile savarsite de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre politistii locali in cazul contraventiilor savarsite de operatorii economici.

(4) Inspectoratul de Stat in Constructii poate dispune oprirea executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale.

(5) Inspectoratul de Stat in Constructii aduce la cunostinta autoritatii administratiei publice locale pe teritoriul careia s-a efectuat controlul constatarile si masurile dispuse, iar organele de control ale autoritatii administratiei publice locale au obligatia sa se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.”

 1.  Capitolul VII, respectiv articolele 52-58, se abroga.

Art. II. -

(1) In termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor asigura elaborarea ori, dupa caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum si aducerea acestora la cunostinta publicului.

(2) In situatia in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii, aflat in vigoare, contine norme mai permisive sau contradictorii fata de cele prevazute in prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea si actualizarea acestora in termenul prevazut la alin. (1).

Art. III. -

Pana la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii ori modificarea si completarea regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

Art. IV. -

(1) In vederea asigurarii respectarii prevederilor regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situatia de fapt din teren, autoritatile administratiei publice locale, in termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica si vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementari, astfel:

a) pentru panourile situate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatilor publice locale, care nu sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului si codul de identificare fiscala a acestuia, se va dispune dezafectarea;

b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de inchiriere valabile ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului si codul de identificare fiscala a acestuia, se va dispune dezafectarea.

(2) Constituie contraventie nerespectarea obligatiei de dezafectare si/sau conformare stabilite la alin. (1) lit. a) si b) si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

(3) Sanctiunii prevazute la alin. (2) i se aplica in mod corespunzator dispozitiile cap. VI din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile ulterioare.

Art. V. -

In termen de 90 de zile de la incheierea procedurilor prevazute la art. II, concomitent cu actiunile prevazute la art. IV, se pot demara procedurile de inchiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporara a domeniului public sau aducerea ca aport intr-o asociere in participatie a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale.

Art. VI. -

Mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii contractelor de ocupare a locatiilor pe care se afla mijloacele de publicitate.

Art. VII. -

In termen de 30 de zile de la notificarea emisa conform art. IV alin. (1) lit. a) si b) autoritatile administratiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizatiei de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.

Art. VIII. -

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Legea nr.7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 08 ianuarie 2020.

In vigoare de la 11 ianuarie 2020

Bottom of Form

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.

 1.  La articolul 22, literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire si acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru realizarea bransamentelor la retelele de utilitati ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente bransamentelor;

f) efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de construire pentru lucrarile prevazute in autorizatia de construire, numai impreuna cu receptia la terminarea lucrarilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitara aferente ansamblurilor de locuinte individuale si colective, constructiilor de utilitate publica si cailor de acces;”.

 1.  La articolul 22, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:

f1) efectuarea receptiei finale la expirarea perioadei de garantie;”.

 1.  La articolul 22, literele h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

h) expertizarea constructiilor, mai putin a instalatiilor/retelelor edilitare de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalatiilor/retelelor edilitare aferente constructiilor expertizate se realizeaza in baza unor documentatii tehnice elaborate si avizate in conformitate cu prevederile legale;

i) predarea catre proprietar a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii.”

 1.  Dupa articolul 22 se introduce o noua sectiune, sectiunea 11, cuprinzand articolul 221, cu urmatorul cuprins:

SECTIUNEA 11Obligatii si raspunderi ale operatorilor serviciilor de utilitati publice

Art. 221. -

Executia lucrarilor de racordare/bransare se face in baza contractelor de executie incheiate cu constructorii atestati si se realizeaza in termenele prevazute in contractul de racordare.”

 1.  La articolul 27, literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

g) darea in folosinta a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii, preluarea acesteia si obtinerea autorizatiilor potrivit legii;

h) permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si preluarea constructiei, avand puse in functiune si receptionate, de catre proprietarul investitor/proprietarul initial, toate bransamentele la utilitatile edilitare corespunzator avizelor furnizorilor de utilitati anexa la autorizatia de construire.”

 1.  La articolul 36, partea introductiva si litera j) ale punctului I se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 2.  de la 1.000 lei la 100.000 lei:

j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. f), f1) si i) si art. 27 lit. g) si h);”.

Art. II. -

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1.  La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Pentru realizarea lucrarilor de constructii si/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/bransarea la retelele tehnico- edilitare existente in zona, acordul/autorizatia administratorului drumului se emite de autoritatile competente in numele operatorilor de retele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului si in considerarea drepturilor legale de care beneficiaza operatorul de retea. Autorizatiile de construire pentru imobil si acordul/autorizatia administratorului drumului pentru instalatiile de racordare la utilitati se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizatii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalatiei de racordare la una din utilitati nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizatii de construire pentru imobil si alte utilitati.”

 1.  La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;”.

 1.  La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor si siturilor;”.

 1.  La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire;”.

 1.  La articolul 7 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7. -

(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:”.

 1.  La articolul 7 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:

c1) documentatia tehnica – D.T. si pentru acordul/autorizatia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona;”.

 1.  La articolul 7, alineatul (164) si litera a) a alineatului (20) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(164) Pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic.

a) sa stabileasca continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente si conditii specifice necesare, precum si modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe care le pun la dispozitia publicului si autoritatilor administratiei publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet si prin afisare la sediu;”.

 1.  La articolul 11 alineatul (1), literele l) si m) se abroga.
 2.  La articolul 11 alineatul (7), dupa litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu urmatorul cuprins:

d) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

e) lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;

f) montarea pe cladiri, anexe gospodaresti si pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de catre prosumatori asa cum sunt ei definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a panourilor solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu instiintarea prealabila a autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Sistemele fotovoltaice si/sau panourile solare vor fi sustinute de o structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acesteia si a panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de zapada.”

 1.  La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 12. -

(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii actiunii de catre prefect, in urma activitatii de control a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.”

 1.  La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei, a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. b), c), e) si g) si la art. 11 alin. (7) lit. e), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. (15), de catre investitor si executant;”.

 1.  La articolul 26 alineatul (2), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e1);”.

 1.  La articolul 27, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h), h1), i)-k) si o), se constata si se sanctioneaza de catre compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritatilor administratiei publice locale ale judetelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savarsite in unitatea lor administrativ- teritoriala sau, dupa caz, in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(4) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i)- k) si o) se constata si se sanctioneaza numai de catre organele de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.”

 1.  La articolul 37, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau, dupa caz, a unei adeverinte/unui certificat de atestare a edificarii constructiei. In cazul constructiilor pentru care executia lucrarilor s-a realizat fara autorizatie de construire, iar implinirea termenului de prescriptie prevazut la art. 31 nu mai permite aplicarea sanctiunilor, certificatul de atestare/adeverinta privind edificarea constructiei va fi emis/emisa in baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii, inclusiv cu incadrarea in reglementarile de urbanism aprobate, care sa confirme situatia actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale. In situatia in care in expertiza tehnica se constata neindeplinirea tuturor cerintelor fundamentale si a celor relative la incadrarea in reglementarile de urbanism, nu se elibereaza certificatul de atestare/adeverinta privind edificarea constructiei.”

 1.  La articolul 45, alineatele (11) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(11) Autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si de la nivelul municipiilor resedinta de judet competente au obligatia de a organiza in cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumita in continuare C.A.U., in vederea obtinerii, contra cost, in conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin emiterea acordului unic, pe baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, insotita de documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format electronic.

(13) Obtinerea avizelor si acordurilor se poate realiza fie direct de catre solicitant sau imputernicitii acestora, anterior depunerii documentatiei tehnice pentru autorizarea constructiei, fie prin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului, potrivit alin. (11).”

 1.  La articolul 45, dupa alineatul (14) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (15)-(115), cu urmatorul cuprins:

(15) In situatia depunerii documentatiilor prevazute la alin. (11) exclusiv in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de catre toti specialistii prevazuti de lege, corespunzator dreptului de practica profesionala dobandit de acestia, documentul avand aceeasi valoare juridica cu cele din format scriptic.

(16) Relatiile functionale, atributiile, precum si asigurarea ritmicitatii functionarii C.A.U. se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, la propunerea arhitectului-sef sau a persoanei cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului conform legii.

(17) Pe baza de protocoale incheiate intre autoritatile administratiei publice locale si emitentii de avize si acorduri, C.A.U. se compune din:

a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administratiei publice locale, care asigura si secretariatul comisiei;

b) reprezentantii delegati ai tuturor societatilor care administreaza si/sau furnizeaza utilitatile urbane-avizatori;

c) reprezentantii imputerniciti ai serviciilor descentralizate ale administratiei publice centrale in domeniile prevenirii si stingerii incendiilor, apararii civile si protectiei sanatatii populatiei, prevazute de lege;

d) reprezentantii altor institutii emitente de avize si acorduri relevante, dupa caz.

(18) Secretariatul C.A.U. organizat in cadrul structurii de specialitate preia documentatiile si verifica respectarea conditiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanti. In situatia in care documentatia depusa nu respecta cerintele urbanistice care sa permita continuarea procedurii de avizare- autorizare, returneaza solicitantului documentatia neconforma. In situatia respectarii cerintelor urbanistice, transmite documentatiile de avizare, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ catre fiecare reprezentant al avizatorilor prevazut in certificatul de urbanism. Secretariatul C.A.U. urmareste emiterea avizelor in termenele prevazute de lege, iar in cazul depasirii acestora, sesizeaza Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. pentru aplicarea sanctiunilor conform legii.

(19) C.A.U. are caracter permanent si isi desfasoara activitatea de regula prin procedura scrisa electronica, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ si, in situatiile in care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primariei/consiliului judetean. C.A.U. se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.
(1
10) C.A.U. are cel putin urmatoarele atributii principale:

a) primeste, prin intermediul secretariatului, documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format electronic;

b) analizeaza documentatiile in conformitate cu legislatia specifica in vederea emiterii avizelor/acordurilor;

c) in situatiile in care emitentii de avize/acorduri considera necesare completari sau modificari ale documentatiei, C.A.U. analizeaza solicitarile in cauza si modul in care acestea influenteaza conditiile tehnice impuse prin alte avize si conduc la modificarea solutiei, comunicand aceste aspecte atat solicitantului, cat si avizatorilor afectati;

d) transmite secretariatului avizele obtinute prin C.A.U. si propunerea de acord unic in vederea informarii solicitantului si continuarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de construire.

(111) In situatia in care solicitantul opteaza pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C.A.U., taxele si tarifele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suporta de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitentii avizelor si acordurilor, care se calculeaza potrivit reglementarilor legale specifice fiecarui domeniu de avizare si se comunica emitentilor de autorizatii de construire/desfiintare.

(112) Dupa obtinerea avizelor, autoritatea publica emite acordul unic pe baza propunerii C.A.U., in baza caruia se achita taxele aferente avizelor/acordurilor emise si se continua procedura de autorizare.

(113) Solicitantul achita la casieria primariei/consiliului judetean sau prin intermediul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public taxele pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in baza dispozitiilor de plata emise de catre secretariatul C.A.U. in ziua depunerii documentelor, chitantele atasandu-se la cererea pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C.A.U. Taxele intra intr-un cont colector (sume de mandate) de unde se vireaza catre emitentii avizelor/acordurilor in maximum 24 de ore de la primire.

(114) In vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizatiilor de construire, consiliile judetene si locale vor stabili taxe in conditiile legii.

(115) In cazul platilor efectuate prin https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public, acestea se vor pune la dispozitia institutiei emitente in format electronic.”

Art. III. -

(1) In termen de maximum 60 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale care organizeaza C.A.U. si institutiile emitente de avize se inregistreaza in portalul P.C.U. electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

(2) Autoritatile administratiei publice locale deja inregistrate in portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/ creeaza un cont distinct pentru functionarea acesteia si efectuarea procedurilor specifice de avizare.

Art. IV. -

In termen de maximum 90 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei legi autoritatile administratiei publice locale impreuna cu emitentii de avize si acorduri aproba fluxurile si configurarea procedurilor specifice prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Art. V. -

Prevederile art. 22 lit. f) si f1) si ale art. 36 pct. I lit. j) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate si completate prin prezenta lege, intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019.

Articol unic
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) – (23), cu urmatorul cuprins:
“(21) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protectia sanatatii populatiei nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari decat in situatiile speciale de derogare de la normele in vigoare prevazute de lege in care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei:
a) construirea, reabilitarea, extinderea si consolidarea de locuinte unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodaresti;
c) construirea de imprejmuiri.
(22) Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari:
a) construirea de locuinte unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodaresti, cu exceptia celor utilizate pentru cresterea animalelor;
c) consolidari ale imobilelor existente;
d) construirea de imprejmuiri;
e) dezmembrari, comasari de terenuri.
(23) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulatie nu este necesara pentru locuintele unifamiliale situate pe strazi de categoria II si III si care nu sunt in zona de intersectie cu sens giratoriu.”
2. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie sa se refere strict la tipul de lucrari necesare realizarii constructiilor, fiind interzisa solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic si legal in raport cu obiectul acesteia.”
3. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
“Articolul 51
(1) In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica necesar pentru emiterea in conditiile legii a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, autoritatile administratiei publice competente iau masurile organizatorice necesare pentru constituirea in cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean/al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti si pentru functionarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si executarii lucrarilor de constructii, condusa de arhitectul-sef si avand in componenta personal cu pregatire adecvata in domeniile urbanismului, arhitecturii si constructiilor.
(2) In vederea gestionarii procesului de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, structurile de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si executarii lucrarilor de constructii asigura verificarea operativa privind respectarea structurii si documentatiilor depuse si restituite, dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, respectiv 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.”
4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire, precum si de bransare/racordare la utilitati publice. Avizele obtinute de solicitant sunt valabile atat pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cat si pentru autorizarea lucrarilor de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon, televiziune prin cablu si altele asemenea, fara a se solicita eliberarea altora;”.
5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
“c1) indica nominal operatorii de retele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de retele supraterane si subterane care afecteaza suprafata de teren si/sau constructiile pentru care se solicita certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite in conditiile legii;”.
6. La articolul 6, alineatele (2) si (21) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii prevazute la art. 4 si art. 43 lit. a) si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(21) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a acorda in termen de 10 zile lucratoare suport tehnic de specialitate autoritatilor prevazute la art. 43 lit. a) in procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerintelor urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului.”
7. La articolul 6, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (22) si (23), cu urmatorul cuprins:
“(22) Certificatul de urbanism poate fi emis si comunicat solicitantului fie in format scriptic, fie in format digital, prin intermediul postei electronice, daca solicitantul si-a exprimat acordul in acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.
(23) Certificatul de urbanism emis in format digital se semneaza cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic.”
8. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviti de retelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrari autorizate, ca urmare a neindicarii pozitiei exacte a retelelor – date tehnice – de catre operatorii/posesorii retelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.”
9. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 7
(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, inclusiv pentru executarea lucrarilor de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon, televiziune prin cablu si altele asemenea in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:”.
10. La articolul 7 alineatul (1), literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
. . . . . . . . . .
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. Pentru construirea unei locuinte unifamiliale poate fi scutita de taxe, prin hotarare de consiliu, persoana care nu detine singura ori impreuna cu sotul/sotia o locuinta, in baza certificatului fiscal emis de autoritatea competenta.”
11. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(16) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificata a beneficiarilor, autorizatiile de construire se emit in regim de urgenta in termen de pana la 7 zile lucratoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenta. Organizarea emiterii in regim de urgenta, precum si cuantumul taxei de urgenta se stabilesc in baza unui regulament propriu aprobat prin hotarare a consiliului local/judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”
12. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care in urma analizei documentatiei depuse se constata faptul ca aceasta este incompleta, necesita clarificari tehnice sau modificari, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia.”
13. La articolul 7, dupa alineatul (31) se introduc trei noi alineate, alineatele (32)-(34), cu urmatorul cuprins:
“(32) Incepand cu data notificarii, termenul pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune si a inregistra modificarile/completarile aduse documentatiei initiale ca urmare a notificarii, cu conditia depunerii acestora intr-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificarii.
(33) In situatia necompletarii documentatiei in termenul prevazut la alin. (32), documentatia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.
(34) Documentatia nu poate fi restituita fara respectarea prevederilor alin. (3) si (32).”
14. La articolul 7, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) In situatia neinceperii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire sau a schimbarii de tema si daca nu au fost aprobate reglementari urbanistice diferite fata de cele in temeiul carora a fost emisa autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire in baza aceleiasi documentatii pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism si fara obtinerea unor noi avize/acorduri, in masura in care aceasta noua autorizatie de construire este solicitata intr-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizatiei de construire initiale. In cazul schimbarii regimului de protectie al imobilului sau al zonei in care se afla acesta, de la data emiterii autorizatiei pana la noua solicitare de autorizatie este necesara reconfirmarea avizului emis de catre autoritatea emitenta responsabila cu problematica protectiei.”
15. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62), cu urmatorul cuprins:
“(61) In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire se va putea emite o noua autorizatie de construire, corespunzator stadiului fizic al realizarii lucrarilor autorizate la data solicitarii, pentru continuarea lucrarilor cu respectarea prevederilor documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construire/desfiintare initiale, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism si fara obtinerea unor noi avize/acorduri.
(62) In cazul intreruperii executiei lucrarilor pe o perioada care depaseste durata de executie inscrisa in autorizatia de construire/desfiintare, fara aplicarea masurilor de conservare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai avand la baza o documentatie tehnica intocmita in conformitate cu concluziile unui raport de expertiza tehnica a lucrarilor executate privind respectarea cerintelor fundamentale aplicabile.”
16. La articolul 7, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6) si (61), in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.”
17. La articolul 7, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins:
“(71) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se inscrie in originalul autorizatiei initial emise, fara a fi necesara prezentarea unei alte documentatii. In aceasta situatie, emitentul autorizatiei are obligatia de a comunica decizia solicitantului, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(72) Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie, incepand cu data inceperii lucrarilor notificata conform alin. (8). In situatia nerespectarii obligatiei de notificare, durata de executie stabilita in autorizatia de construire se calculeaza de la data emiterii autorizatiei de construire.”
18. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(16) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in cazul constructiilor sau imobilelor care prezinta pericol public, constatat prin raport de expertiza tehnica sau nota tehnica justificativa, autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie in prima urgenta, care constau, in principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolari partiale si consolidari la structura de rezistenta, obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice competente potrivit prezentei legi, urmand ca documentatiile tehnico-economice corespunzatoare fiecarei faze de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic – P.T., detalii de executie – D.E. – sa fie elaborate pana la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor, precum si, dupa caz, a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.”
19. La articolul 7, dupa alineatul (162) se introduc trei noi alineate, alineatele (163)-(165), cu urmatorul cuprins:
“(163) Primariile pot demola constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (16).
(164) Pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate si a proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic.
(165) Prevederile alin. (16) se aplica in mod corespunzator si constructiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) daca prezinta pericol public.”
20. La articolul 7 alineatul (20), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) sa emita avizele/acordurile, cu exceptia avizelor/acordurilor referitoare la retelele tehnico-edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea amenzii aplicabile de catre Inspectoratul de Stat in Constructii potrivit prezentei legi;”.
21. La articolul 7 alineatul (20), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
“b2) sa emita avizele/acordurile referitoare la retelele tehnico- edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati pe zi de intarziere de 5.000 lei;
b3) sa transmita solicitantului, in scris sau prin posta electronica, in cazul in care acesta si-a declarat adresa de corespondenta electronica, in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei, daca sunt necesare completari la documentatia transmisa;”.
22. La articolul 7, dupa alineatul (201) se introduc sase noi alineate, alineatele (202)-(207), cu urmatorul cuprins:
“(202) Prin exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia se emite in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei specifice complete.
(203) In cazul avizelor care nu sunt conditionate de analiza documentatiei intr-o comisie, orice solicitare de completare ulterioara perioadei de 5 zile lucratoare prevazuta la alin. (20) lit. b3) nu este permisa.
(204) Fac exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b) autoritatile competente pentru protectia mediului, pentru care sunt prevazute termene speciale in conformitate cu legislatia specifica.
(205) Pentru lucrari de modificare a compartimentarilor interioare se va emite autorizatie de construire/desfiintare in baza unei documentatii de autorizare a lucrarilor cu continut simplificat, avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, propunerea de compartimentare/desfiintare si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului indiferent de functiune, care urmeaza sa fie supus compartimentarii interioare.
(206) Pentru lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizatie de construire in baza unei documentatii de autorizare cu continut simplificat avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, fatada, propunerea de inchidere a balcoanelor/logiilor si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului, indiferent de functiune.
(207) Prevederile alineatelor (1) si (2) nu se aplica constructiilor expertizate si incadrate in clasele I si II de risc seismic.”
23. La articolul 7, dupa alineatul (211) se introduce un nou alineat, alineatul (212), cu urmatorul cuprins:
“(212) Avizele/acordurile emise in conditiile legii isi mentin valabilitatea:
a) pe toata perioada implementarii investitiilor, atat pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, cat si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, cu conditia inceperii executiei lucrarilor in termenul prevazut de lege, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare prevazute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum si/sau modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, dupa caz;
b) de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente pana la data emiterii autorizatiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau in vigoare la data depunerii documentatiei respective.”
24. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In situatia in care in locul constructiilor demolate solicitantul va construi o noua constructie se elibereaza o singura autorizatie de constructie in care se indica si se aproba atat demolarea constructiei vechi, cat si construirea celei noi. In acest caz se percepe doar taxa in vederea construirii.”
25. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 10
Autorizatiile de construire/desfiintare in vederea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora este instituit un anumit regim de protectie prevazut in documentatiile de amenajare a teritoriului sau documentatiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu conditia obtinerii in prealabil a avizelor si acordurilor specifice din partea autoritatilor care au instituit respectivele restrictii, dupa cum urmeaza:
a) pentru lucrari de constructii care se executa la toate categoriile de monumente istorice prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizata, inclusiv la anexele acestora identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, in zona de protectie a monumentelor istorice si in zone construite protejate, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, autorizatiile de construire/desfiintare se emit cu avizul conform al autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul protejarii patrimoniului cultural;
b) pentru lucrari de constructii care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism aprobate si legislatia in vigoare in domeniul transporturilor, se va obtine autorizatia autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul transporturilor;
c) pentru lucrari de constructii care se executa in perimetrele limitrofe constructiilor reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevazute de normele sanitare in vigoare, in care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea cladirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, se va obtine avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) pentru lucrari de constructii care se executa in zone cu regim special si/sau in perimetrele/zonele de protectie a acestora se va obtine avizul institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, dupa caz.”
26. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 11
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b):
a) reparatii la imprejmuiri, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora;
c) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara;
d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari;
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente;
f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si pardoseli interioare;
g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii;
i) montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, astfel:
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase exterioare;
2. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului – daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta – la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
k) lucrari de intretinere periodica si reparatii curente la infrastructura de transport si la instalatiile aferente;
l) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
m) lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;
n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale usoare;
o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
p) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, precum si introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice interioare existente;
q) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu;
r) lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie si impaduriri pe terenuri degradate;
s) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
s) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare.
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, ori daca acestea nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau istorica, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate:
a) lucrari de reparatii si/sau intretinere la constructii existente, care nu afecteaza volumul, forma cladirii si decoratia fatadelor si care nu reprezinta extinderi, demolari sau modificari structurale:
(i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor, cu avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, dupa caz;
(ii) lucrari de reparatii minore la finisaje exterioare cu conditia sa se pastreze materialul, culoarea si textura finisajului;
(iii) lucrari de uniformizare a culorii si texturii finisajelor exterioare, in cazul in care aspectul a fost deteriorat prin mai multe interventii de reparatii;
(iv) reparatii/inlocuiri de tamplarie exterioara, cu conditia sa se pastreze materialul, forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
b) lucrari de reparatii interioare la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje, precum si inlocuiri de tamplarie interioara, cu pastrarea dimensiunii golurilor;
c) lucrari de reparatii si inlocuiri la pardoseli;
d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare;
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente, pastrandu-se forma, dimensiunile si materialele acestora;
f) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
g) modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din materiale usoare si care nu modifica conceptia spatiala interioara;
h) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
i) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.
(3) La constructiile cu caracter special avand destinatia de unitati sanitare care sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje interioare si exterioare, reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate, reparatii si inlocuiri la pardoseli si la instalatiile interioare.
(4) In cazul constructiilor monument istoric si al constructiilor cu valoare arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabila a autoritatii administratiei publice locale si a serviciului deconcentrat al autoritatii centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural si in baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile si termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrari.
(5) Acordul scris prevazut la alin. (4) se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii notificarii, iar la depasirea termenului prevazut se considera ca lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit.
(6) Procedura si formatele notificarii si, respectiv, emiterii acordului scris prevazute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent in domeniul protejarii patrimoniului cultural.
(7) Se pot executa fara autorizatie de construire:
a) lucrari pentru amplasarea de tonete si pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, in suprafata de maximum 12 mp, in baza avizului de amplasare si care nu determina congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice;
b) lucrari de reparatii/reabilitari/retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea sau adaugarea de echipamente retelelor de comunicatii electronice, in cazul in care pentru acestea nu sunt necesare si lucrari asupra infrastructurilor fizice de sustinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generala din domeniul comunicatiilor electronice si/sau de operatorii de retea;
c) lucrarile geofizice de cercetare si prospectiune a potentialului petroligen, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului: prospectiuni seismice, vibrare controlata, prospectiuni gravimetrice, prospectiuni magnetometrice, prospectiuni geoelectrice, prospectiuni radiometrice, teledetectie, in conditiile in care acestea nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii.”
27. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
“Articolul 111
Se emit autorizatii de construire/desfiintare fara elaborarea, avizarea si aprobarea, in prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului si/sau a unei documentatii de urbanism pentru:
a) lucrari de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare si/sau de conservare a cladirilor de orice fel, inclusiv la imprejmuiri, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu conditia mentinerii suprafetei construite la sol, inclusiv in cazul schimbarii folosintei daca noua folosinta corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism in vigoare;
b) lucrari de amenajare pentru functionalizarea podurilor existente, chiar daca aceasta conduce la depasirea coeficientului de utilizare a terenului – C.U.T. reglementat in zona;
c) lucrari de extindere in cazul in care extinderea propusa se incadreaza in prevederile regulamentului local de urbanism in vigoare;
d) lucrari de supraetajare a cladirilor existente cu inca un nivel, o singura data, cu conditia situarii acestora in afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protectie a monumentelor stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, dupa caz, si care nu au beneficiat de derogari pentru C.U.T. si/sau regim de inaltime prin reglementarile urbanistice stabilite in documentatia de urbanism aprobata in baza careia a fost emisa autorizatia initiala;
e) lucrari de extindere a cladirilor existente sociale, de invatamant, de sanatate, de cultura si administrative apartinand domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativ- teritoriale, daca extinderea este obligatorie pentru functionarea acestora in conditiile legii;
f) lucrari de cercetare, de prospectare si exploatare de cariere, balastiere si agregate minerale, forarea si echiparea sondelor de gaze si titei, situate in extravilan.”
28. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 12
(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre:
a) instantele de contencios administrativ, potrivit legii;
b) prefect, in urma activitatii de control a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.”
29. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 14
Nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii aflate in administrarea consiliilor locale care constituie obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate al fostilor proprietari formulate in termenul prevazut de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
30. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
“Articolul 151
(1) Atribuirea terenurilor in baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile ulterioare, are prioritate fata de orice alta cerere de atribuire, concesionare, vanzare ori inchiriere.
(2) In vederea aplicarii prioritatii prevazute la alin. (1), la nivelul municipiului Bucuresti atribuirea terenurilor in baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, se face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti daca consiliul local al sectorului nu poate solutiona cererea potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Daca cererea formulata in temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, nu poate fi solutionata de autoritatea locala a unitatii administrativ-teritoriale unde solicitantul are domiciliul, solicitantul poate formula cerere autoritatilor unitatilor administrativ-teritoriale aflate in imediata vecinatate a celei de domiciliu.”
31. La articolul 26 alineatul (1), litera h1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h1) neemiterea avizelor si autorizatiilor de construire in termenul prevazut de prezenta lege;”.
32. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera h1) se introduce o noua litera, litera h2), cu urmatorul cuprins:
“h2) refuzul nejustificat de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare si/sau a certificatului de urbanism in termenul prevazut de lege pentru documentatiile complete;”.
33. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
“o) neconstituirea bazei de date de catre autoritatile publice responsabile sau netransmiterea de catre posesorii de retele tehnico-edilitare in termenele legale a planurilor cadastrale prevazute la art. 45 alin. (6).”
34. La articolul 26 alineatul (2), liniutele a treia si a sasea se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“- de 10.000 lei, cele prevazute la lit. c) si o);
. . . . . . . . . .
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. h2), j) si k);”.
35. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii si reglementarea in domeniul urbanismului se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), a lacasurilor de cult si a lucrarilor de interventie in prima urgenta pentru punerea in siguranta a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezinta pericol public, indiferent de destinatie.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face in contul inspectoratelor in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, odata cu transmiterea notificarii privind data inceperii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 14. Intarzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din regularizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face pana la data convocarii receptiei la terminarea lucrarilor.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor, inclusiv cheltuieli de personal, potrivit prevederilor legale, si vireaza lunar 30% din acest fond in contul autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii executarii lucrarilor de construire/desfiintare a constructiilor pentru asigurarea fondului necesar actualizarii/elaborarii reglementarilor tehnice si fondului de documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism de interes national si pentru cheltuieli de personal.
(5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu si cu plata indemnizatiei de participare a specialistilor in calitate de membri in comitetele/comisiile/consiliile pentru avizari din punct de vedere tehnic.
(6) Personalul din ministerul de resort cu atributii de reglementare in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor va fi salarizat la nivelul prevazut in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga un spor de complexitate de 35%.”
36. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica in proprietatea privata si valorificate, in conditiile legii.”
37. La articolul 45, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11) Autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si de la nivelul municipiilor resedinta de judet competente au obligatia de a organiza in cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obtinerea, contra cost in conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin intermediul comisiei pentru acord unic, pe baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, insotita de documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format tiparit si/sau electronic.”
38. La articolul 45, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu urmatorul cuprins:
“(12) Pentru autoritatile administratiei publice locale, altele decat cele prevazute la alin. (11), organizarea comisiei pentru acord unic este optionala.
(13) In situatia depunerii documentatiilor exclusiv in format electronic, documentatiile vor fi semnate cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si abrogare a Directivei 1999/93/CE, de catre toti specialistii prevazuti de lege, corespunzator dreptului de practica profesionala dobandit de acestia, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic.
(14) In situatia obtinerii avizelor si acordurilor prin intermediul comisiei pentru acord unic, corespondenta dintre autoritatile publice competente cu autorizarea constructiilor si emitentii de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/.”
39. La articolul 45, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Planurile prevazute la alin. (6) vor fi transmise autoritatilor administratiei publice judetene in termen de 30 de zile de la data receptiei la terminarea lucrarilor pentru fiecare lucrare de investitie efectuata in legatura cu infrastructura tehnico-edilitara, in conformitate cu prevederile legale. Pentru infrastructurile/retelele existente termenul de transmitere este de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.”

Posted in Uncategorized | Comments Off

HCGMB nr. 488 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

HOTARARE nr. 488/2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

 • Din data: 23.08.2018
 • Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure?ti ?i raportul de specialitate al Direc?iei Generale Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului nr. 1196/14.08.2018;

V?zând raportul Comisiei de urbanism ?i amenajarea teritoriului nr. 47/22.08.2018 ?i raportul Comisiei juridice ?i de disciplin? nr. 506/22.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure?ti;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 154/2017 privind modificarea ?i completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Ordonan?ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-    art. 2 alin. (2) ?i ale art. 8 alin. 2) lit. c) din Ordonan?a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) ?i art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI HOT?R??TE:

Art.1 Se aprob? Regulamentul local pentru autorizarea, construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate, prev?zut în anexa nr. I, care face parte integrant? din prezenta hot?râre.

Art.2 Se aprob? modelele de cerere ?i avize prev?zute în anexele nr. IA, nr. IB, nr. IC ?i nr. ID, care fac parte integrant? din prezenta hot?râre:

Art.3 Se aprob? delimitarea zonelor de publicitate restrânsâ, respectiv: publicitate l?rgit? prev?zute în anexa nr. HA – parte scris? ?i anexa nr. IIB – parte desenat?, care fac parte integrant? din prezenta hot?râre.

Art.4 Capitolul II lit. c) liniuta a 3-a din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal Zone Construite Protejate, aprobat prin Hot?rârea Consiliului General al Municipiului Bucure?ti nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

constructii privizorii de orice natur?, cu excep?ia mijloacelor de publicitate ?i a firmelor autorizate/avizate, conform prevederilor legale.

Art.5 Prezenta hot?râre intr? în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cuno?tin?? public?.

Art.6 Primarul General al Municipiului Bucure?ti, direc?iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure?ti, primarii ?i Consiliile Locale ale Sectoarelor nr. 1 – 6 ale Municipiului Bucure?ti, precum ?i Direc?ia General? de Poli?ie ?i Control a Municipiului Bucure?ti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot?râri.

Art.7 La data intr?rii în vigoare a prezentei hot?râri, Hot?rârea Consiliului General al Municipiului Bucure?ti nr, 2/20.01.2011 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului Bucure?ti se abrog?.

Aceast? hot?râre a fost adoptat? în ?edin?a ordinar? a Consiliului General al Municipiului Bucure?ti din data de 23.08.2018.

 

Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B. nr.    

 

REGULAMENTUL LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA ?I AMPLASAREA MIJLOACELOR DE KJBLICITATE

CAPITOLUL 1: Dispozi?ii generale

Art. 1

Prezentul Regulament stabile?te condi?iile în care se vor autoriza, construi ?i amplasa mijloacele de publicitate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti.

Art. 2

Prevederile prezentului Regulament se aplic? tuturor persoanelor fizice ?i juridice implicate în activitatea publicitar? pe raza Municipiului Bucure?ti.

Art. 3

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile mijloacelor de publicitate amplasate atât pe domeniul public ?i privat al statului ?i al Municipiului Bucure?ti, cât ?i pe propriet??ile private apar?inând persoanelor fizice ?i/sau juridice.

Art. 4

Prezentul Regulament are ca scop asigurarea condi?iilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur ?i s?n?tos, pentru protec?ia mediului natural, a zonelor cu valoare istoric? ?i arhitectural?, a zonelor naturale protejate, cu respectarea calit??ii în construc?ii, a normelor privind circula?ia rutier? ?i pietonal?, în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

CAPITOLUL 2 : Baza legal?

Art. 5

Prezentul Regulament are la baz? urm?toarele acte normative:

-    Legea nr. 185/2013, republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate;

-    Legea nr. 154/2017 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate

-    Legea nr. 50/1991 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind autorizarea lucr?rilor de construc?ii;

-    Legea nr. 10/1995 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind calitatea în construc?ii;

-    Legea nr. 422/2001 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind protec?ia monumentelor istorice;

-    Legea nr. 153/2011 privind m?surile de cre?tere a calit??ii arhitectural ambientale ale cl?dirilor;

• Legea nr. 148/2000, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind publicitatea;

-    Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind circula?ia pe drumurile publice;

-    Ordonan?a Guvernului nr. 43/1997, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

privind regimul drumurilor;

-    Ordinul Ministrului Transportului proiectarea ?i amplasarea construc?iilor,

H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate.

CAPITOLUL 3 : Defini?ii ?i clasific?ri în în?elesul prezentului Regulament, termenii ?i expresiile de mai jos au urm?toarea semnifica?ie:

(1)    afi? – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj ?i altele asemenea, imprimat pe suport de hârtie sau pe folie sintetic? ?i expus public;

(2)    aviz- act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale, în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic ?i a oportunit??ii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporar?, având structuri far? funda?ie;

(3)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate mobile – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale în urma unei proceduri de analiz? a amplasamentului ?i a perioadei de expunere solicitate;

(4)    aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale, în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic (documenta?iei tehnice) ?i a oportunit??ii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporare, având structuri f?r? funda?ie;

(5)    aviz de principiu – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a Prim?riei Municipiului Bucure?ti, în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic ?i a încadr?rii în prevederile urbanistice, în vederea emiterii autoriza?iei de construire pentru mijlocul de publicitate;

(6)    aviz pentru publicitate pe vehicule publicitare — act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administra?iei publice locale în urma unei proceduri de analiz? a proiectului tehnic (documenta?iei tehnice), a perioadei de expunere ?i a traseului solicitat;

(7)    banner-suport pentru mesajul publicitar confec?ionat din folie sintetic? sau din material textil, în mod obi?nuit cu form? dreptunghiular?, ancorat în zone publice;

(8)    calcan – perete far? goluri al unei construc?ii, situat pe limita de proprietate lateral? sau posterioar?, destinat de regul? s? fie acoperit de zidul asem?n?tor al unei cl?diri vecine;

(9)    ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemenea, pe care se ruleaz? grafic? ?i/sau spoturi, cu con?inut dinamic ?i de dimensiuni variabile;

(10)    firm? – orice inscrip?ie, form? sau imagine ata?at? unei cl?diri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desf??oar? în interiorul cl?dirii. (Legea nr. 185/2013);

(11)    flyer-material promo?ional de mici dimensiuni (flutura?i publicitari, pliante), destinate promov?rii unor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente;

(12)    indicator publicitar direc?ional (panou direc?ional) – înscris, form? ori imagine care sa indice o direc?ie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cl?diri unde se desf??oar? o anumit? activitate;

(13)    intersec?ie – orice încruci?are, jonc?iune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spa?iile formate de acestea;

(14)    mesh – suport pentru mesajul publicitar confec?ionat din material sintetic perforat, cum a fi plasa fin?, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cl?diri;

(15)    mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafa?a exterioar? a unu imobil ?i care folose?te modul electronic de afi?are a reclamei;

(16)    mijloc de publicitate – ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri ecrane publicitare) folosite în scopul prezent?rii unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

(17)    mijloc de publicitate de tip construc?ie provizorie – ansamblu de elemente constructive folosite în scop publicitar,prezent?rii unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, realizat cu funda?ie sau alt sistem de fixare ia sol sau amplasat pe o cl?dire;

Mijloc de publicitate temporar-ansamblu de elemente constructive folosit în scopul promovarii unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui suport realizat fara funda?ie sau alt sistem de fixare (la sol sau la cl?dire);

 

(19)    mobilier urban – elemente func?ionale ?i/sau decorative amplasate în spa?iile publice care, prin alc?tuire, aspect ?i amplasare confer? personalitate aparte zonei sau localit??ii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construc?iilor dac? amplasarea lor se face prin legare constructiv? la sol (funda?ii platforme de beton, racorduri la utilit??i urbane, cu excep?ia energiei electrice (exemplu – sta?ii de a?teptare transport în comun)), necesitând emiterea autoriza?iei de construire.

Fac parte din categoria mobilier urban care nu necesita autorizatie:

jardinierele, lampadarele, b?ncile, bazinele, pavajele decorative, toaletele ecologice, tonetele, co?urile de gunoi ?i altele asemenea;

(20)    monument istoric – bunuri imobile, construc?ii ?i teren semnificative pentru istoria, cultura ?i civiliza?ia na?ional? ?i universal?. Regimul de Monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurilor (Legea 422/2001)’,

(21)    panou publicitar – structur? provizorie folosit? pentru afi?area unui mesaj publicitar;

a)    acesta este amplasat, în mod uzual, prin intermediul unei structuri tip picior simplu sau dublu, cu funda?ia aferent?, la sol, pe împrejmuiri sau pe cl?diri, atât pe fa?ade cât ?i pe acoperi?uri respectiv terase;

b)    din punct de vedere al ilumin?rii mesajului publicitar, panourile publicitare pot fi de tip billboard – f?r? iluminare, de tip backlit – cu iluminare interioar? sau de tip front light – cu iluminare frontal?;

(22)    panou publicitar amplasat pe stâlpi – suport pentru mesajul publicitar de mici dimensiuni, fixat prin prinderi speciale pe stâlpi;

(23)    panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat Ia sol, f?r? funda?ie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

(24)    panou port-afi? – mijloc de publicitate temporar, realizat în structur? sandwich din materiale u?oare tip plastic, carton sau alte asemenea, destinat expunerii afi?elor în regim dubl? fa??, montat f?r? prindere pe stâlpi sau purtat de persoane;

(25)    proiect publicitar special – construc?ie provizorie atipic?, creat? special în scopul promov?rii unui produs, serviciu sau eveniment ?i care nu are în alc?tuirea sa elemente de funda?ie ?i/sau structuri publicitare clasice (ex: panouri publicitare de orice fel, structuri prismatice sau alte asemenea);

(26)    publicitate-totalitatea modalit??ilor ?i instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoa?terea ?i aprecierea de c?tre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destina?iei unor spa?ii, lans?ri de produse, deschideri de magazine ?i altele asemenea, precum ?i orice form? de prezentare a unei activit??i comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânz?rii de bunuri ?i servicii, de drepturi ?i obliga?ii;

(27)    publicitate luminoas? – publicitate realizat? prin corpuri luminoase, afi?e sau panouri luminate printr-o surs? de lumin? amplasat? astfel încât s? asigure iluminarea afi?ului, panoului ori corpului publicitar;

(28)    publicitate pe vehicule – publicitate realizat? prin lipirea de afi?e, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

(29)    publicitate stradal? (outdoor)-publicitate efectuat? în spa?ii deschise, în exteriorul cl?dirilor;

(30)    publicitate temporar?-publicitate realizat? cu ocazia unor evenimente, manifesta?ii culturale sau sportive, precum ?i pentru ac?iuni de promovare de produse sau activit??i;

(31)    reclam? publicitar?-activitate prin care o persoan? fizic? sau juridic? promoveaz? un brand, marc?, serviciu, informa?ie util?, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a aten?iona publicul larg;

(32)    registru unic de publicitate al Municipiului Bucure?ti – baza de date cu caracter public realizat? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti prin Direc?ia General? de Poli?ie Local? ?i Control a Municipiului Bucure?ti care va cuprinde date referitoare la de?in?torii de mijloace de publicitate de orice tip, amplasate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti, incluzând felul ?i durata contractelor încheiate pentru amplasarea mijloacelor de publicitate de?inute, num?rul, data emiterii/?i perioada de valabilitate a autoriza?iei de construire sau avizului de amplasare ?i emitentul acestora;

(33)    registru vertical – suprafa?? cuprins? între marginea fa?adei ?i cea mai apropiat? coloan? de ferestre ?i care se întinde pe toat? în?l?imea unei fa?ade;

(34)    rooftop – mijloc de publicitate amplasat pe acoperi?ul respectiv terasa unei cl?diri;

(35)    spa?iu verde – suprafa?? de teren, indiferent de m?rime, aflat? în proprietatea public? sau privat? a autorit??ii locale, a institu?iilor ?i a celorlalte persoane fizice sau juridice, neocupat? de construc?ii autorizate, destinat? plant?rii ?i cre?terii vegeta?iei ierboase ?i lemnoase, care are ca scop asigurarea ?i îmbun?t??irea factorilor de mediu ?i a condi?iilor de via?? în mediul urban/rural, contribuind ?i la înfrumuse?area aspectului urbanistic al localit??ii;

(36)    steag publicitar – pies? de stofa, pânz? sau material plastic, ata?at? la un suport lance,

steag sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

37) structur? de publicitate autoportant? – cadru suport amplasat la sol, f?r? funda?ie sau alt mijloc

de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fe?e realizate din materiale

de tip mesh, plas? fin?, pânz? ?t altele asemenea, pe care se afl? imprimate reclame ?i mesaje publicitare;

(38)    zon? de publicitate restrâns? – zon? din municipiul Bucure?ti în care se impun restric?ii speciale ?i/sau sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate. Aceasta este definit? teritorial în anexele nr. 11 A si nr. II B la prezenta hot?râre;

(39)    zon? de publicitate l?rgit? – zon? din municipiul Bucure?ti în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate. Aceast? zon? este definit? ca partea din teritoriul municipiului Bucure?ti care nu este definit? ca zon? de publicitate restrâns?.

Dup? modul de autorizare/avizare, mijloacele de publicitate se clasific? dup? cum urmeaz?:

(1)    Mijloace de publicitate pentru a c?ror amplasare este necesar? ob?inerea autoriza?iei de construire. Din aceast? categorie fac parte (dar f?r? a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul firmelor, ecranelor publicitare, panourilor publicitare tip billboard, backlight sau front light, mesh-unlor, mesh-urilor digitale, rooftop-unlor;

(2)    Mijloace de publicitate pentru a c?ror amplasare este necesar? ob?inerea avizului de amplasare. Din aceast? categorie fac parte (dar f?r? a se limita la acestea) mijloacele de publicitate de tipul proiectelor publicitare speciale, structurilor publicitare autoportante, banner-elor, indicatoarelor publicitare direc?ionale, panourilor publicitare amplasate pe stâlpi, steagurilor publicitare, panourilor port-afi?, panourilor publicitare mobile,

CAPITOLUL 4 : Principii generale

Art. 8

(1)    Executarea lucr?rilor de construire respectiv de desfiin?are privind mijloacele de publicitate prev?zute la art. 7 aiin. (1) este permis? numai în baza unei autoriza?ii de construire respectiv de ( desfiin?are, emis? în conformitate cu prevederile Legii nr.50/I991, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind executarea lucr?rilor de construc?ii, a Legii nr.185/2013 republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate precum ?i cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2)    La emiterea autoriza?iei de construire, emitentul va include în mod obligatoriu preciz?ri privind obliga?iile care decurg din caracterul provizoriu ?i durata de existen?? limitat? a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv preciz?ri privind termenul de încetare a func?ion?rii acesteia.

(3)    Amplasarea mijloacelor de publicitate temporare este permis? numai în baza unui aviz de amplasare emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate precum ?i cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(4)    Amplasamentele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti destinate mont?rii mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate/aduse ca aport în asocierea în participatie sau parteneriat potrivit reglement?rilor legale în vigoare. atât prin form? cât ?i prin con?inut prevederile ulterioare, privind publicitatea.

Pag. 4/ 14

(6)    Autorizarea mijloacelor de publicitate, inclusiv a firmelor, ce urmeaz? a fi amplasate pe imobile care reprezint? cl?diri de locuit se va face dup? ob?inerea de c?tre solicitant a acordului comitetului asocia?iei ?i al proprietarilor direct afecta?i, în baza unui contract de închiriere, de folosin?? sau de concesiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

(7)    Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate, vor solicita executantului construc?iei suportului publicitar, autoriza?ia de construire emise în condi?iile alin, (1) ?i (3).

(8)    a) în vederea autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construire,cu excep?ia Firmelor, a?a cum sunt acestea definite la art. 6, alin. (9), ce urmeaz? a fi amplasatre pe domeniul privat este necesar ca solicitantul s? ob?in? Avizul de principiu al Prim?riei Municipiuluiz Bucure?ti, emis de Direc?ia General? Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului.

b) în vederea autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construire a mijloacelor de publicitate (cu excep?ia firmelor, a?a cum sunt acestea definite la art. 6, alin. (9), ce urmeaz? a fi amplasate pe domeniul public ?i privat al Municipiului Bucure?ti este necesar ca solicitantul s? ob?in? Aviz de principiu al Companiei Municipale Publicitate ?i Afi?aj a Municipiului Bucure?ti

c) In vederea autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construire a mijloacelor de publicitate amplasate în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul s? ob?in? avizul Comisiei Tehnice de Circula?ie din cadrul Prim?riei Municipiului Bucure?ti.

d)    Ob?inerea avizelor prev?zute la lit. a), b) ?i c) va fi prev?zut? prin Certificatul de Urbanism.

e)    Se excepteaz? de la prevederile lit. a) mijloacele de publicitate pentru care Autoriza?ia de Construire este emis? de Prim?ria Municipiului Bucure?ti.

(9) De?in?torii de mijloace de publicitate, inclusiv firme, datoreaz? bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind Codul Fiscal, precum ?i a reglement?rilor emise de Consiliul General al Municipiului Bucure?ti.

Art. 9

(1)    Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti, vor fi identificabile prin inscrip?ionarea pe acestea, prin grija proprietarului, în mod vizibil, a denumirii societ??ii de?in?toare, a codului unic de înregistrare (C.U.I.) precum ?i a num?rului autoriza?iei de construire ori a avizului de amplasare în baza c?rora a fost amplasat mijlocul de publicitate.

(2)    Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucure?ti vor fi inscrip?ionate, în mod vizibil, cu num?rul de ordine din Registru unic de publicitate al Municipiului Bucure?ti, în termen de 15 zile de la ob?inerea acestuia.

(3)    Proprietarii mijloacelor de publicitate au obliga?ia de a lua m?surile necesare pentru între?inerea ?i repararea acestora ori de câte ori structura de rezisten?? sau aspectul arhitectural au suferit modific?ri ca urmare a ac?iunilor factorilor de risc naturali/antropici ?i nu mai corespund proiectelor tehnice (documenta?iilor tehnice) în baza c?rora au fost autorizate/avizate.

(4)    Pe întreaga perioad? de valabilitate a autoriz?rii construc?iilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construc?ie-suport are obliga?ia afi??rii permanente de materiale publicitare

(5)    în situa?ia în care proprietarul constmc?iei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afi?a materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educa?ionale, umanitare, sociale, culturale sau de interes public, fiind scutite de plata „taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate” stabilit? în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind Codul Fiscal, precum ?i a reglement?rilor emise de Consiliul General al Municipiului Bucure?ti privind taxele si impozitele locale.

(6)    Firmele, a?a cum sunt definite în prezentul regulament, sunt exceptate de la prevederile art. 9, alin. (1) ?i (2).

CAPITOLUL 5 : Condi?ii generale privind autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate
Art. 10

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzis? în urm?toarele situa?ii:

a) în ariile naturale protejate de interes na?ional ?i interna?ional, cu excep?ia intravilanelor

incluse în acestea;

b)în spa?iile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebit? definite conform Registrului Spa?iilor Verzi din Municipiul Bucure?ti;

c) în locurile de joac? sau locurile de odihn? situate în zona blocurilor de locuin?e colective;

d) pe cl?dirile reprezentând sedii ale autorit??ilor administra?iei publice locale ?i centrale, precum ?i ale institu?iilor publice, cu excep?ia afi?ajelor care anun?? activitatea ce se desf??oar? în incinta sediilor;

e) pe arbori;

f) pe obiectele de art? monumental? ?i monumentele de for public;

g) pe monumentele istorice, cu excep?ia firmelor care anun?? activitatea ce se desf??oar? în interiorul cl?dirii ?i a mesh-urilor amplasate pe perioada efectu?rii lucr?rilor de consolidare/ restaurare, în condi?iile prezentului Regulament;

h)    pe cl?dirile aflate în stare avansat? de deteriorare respectiv cl?diri expertizate tehnic ?i încadrate în clasa I de risc seismic, cl?diri ce prezint? desprinderi de tencuial?, cl?diri cu elemente decorative lips? cum ar fi mulaje, boiserie, profile decorative, stucatur?, sculptur? ?i/sau feronerie, cl?diri cu elemente de închidere lips?, cl?diri cu degrad?ri ale învelitorii ?i/sau cl?diri ie?ite din uz ori care nu au o func?iune permanent? sau temporar? autorizat?;

i)    în incinta ?i pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, l?ca?urilor de cult, troi?elor, a scuarurilor, parcurilor si gr?dinilor publice;

j)    pe zona carosabil? a str?zilor ?i a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

k)    în interiorul intersec?iilor ?i al sensurilor giratorii, în spa?iul destinat circula?iei autovehiculelor ?i semnaliz?rii rutiere, pe insulele de separare a fluxurilor de circula?ie, în zone în care desf??urarea în condi?ii normale a traficului ar putea fi perturbat?;

l)    pe parapetele, pilo?ii ?i/sau pere?ii podurilor/pasajelor rutiere subterane ?i supraterane;

m)    pe lucr?rile de art? care traverseaz? drumul, pe portaluri cu semnalizare rutier? sau în solu?ii independente autoportante în traversarea dramului;

n)    pe stâlpii de sus?inere a elementelor de semnalizare rutier? sau de circula?ie;

o)    în zona de protec?ie a autostr?zilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circula?ie a autostr?zilor sau drumurilor na?ionale expres, precum ?i pe benzile laterale de protec?ie a sensurilor de circula?ie;

(2)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin form?, con?inut, dimensiuni ?i culori în combina?ii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutier? precum ?i cu indicatoarele de orientare ?i informare sau împiedic? vizibilitatea acestora.

(3)    Se interzice amplasarea ?i utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura lini?tea public?, conform prevederilor legale în vigoare,

(4)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distan?? mai mic? de 2,00 m fa?? de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice ?i/sau juridice, f?r? acordul scris al proprietarilor

(5)    Se interzice amplasarea oric?ror forme de mijloace de publicitate, cu excep?ia firmelor ?i a mobilierului urban, atât pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti cât ?i pe proprietatea privat? a persoanelor fizice sau juridice, pe urm?toarele artere/zone;

-    B-dul Lasc?r Catargiu

-    B-dul Aviatorilor, P-?a Charles de Gaulle, B-dul Mare?al Constantin Prezan, P-?a Arcul de Triumf

-    ?os. Pavel Kiselef

(2) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe cl?dirile institu?iilor de înv???mânt, cultur? sau alte asemenea, numai dac? reclama nu aduce atingeri prestigiului institu?iei respective ?i nu se afl? în contradic?ie cu obiectul ei de activitate.

CAPITOLUL 6 : Condi?ii privind autorizarea amplasate pe cl?diri

Art. 12

(1)    Se pot amplasa mijloace de publicitate pe acoperi?urile cl?dirilor, cu respectarea urm?toarelor

a)    amplasarea acestora se va face în baza unei expertize tehnice elaborate în condi?iile legii de c?tre exper?i tehnici atesta?i, precum ?i a documenta?iei tehnice pentru autorizare, verificat? de verificatori de proiecte atesta?i pentru cerin?ele esen?iale de calitate “rezisten?? mecanic? si stabilitate”, “siguran?? în exploatare” ?i “securitate la incendiu”, prev?zute de legisla?ia în vigoare privind calitatea în construc?ii;

b)    verificarea construc?iei cu privire la respectarea cerin?elor esen?iale de calitate prev?zute Ia Iit. a) se realizeaz? prin reexpertizare tehnic? la fiecare 10 ani de la data emiterii autoriza?iei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a ac?iunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construc?iei/elementului constructiv care sus?ine structura publicitar?;

c)    atunci când, pe fa?ada sau calcanul unei cl?diri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excep?ia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune ?i încadrare simetric?, pe fa?ada sau calcanul cl?dirii;

d)    mijloacele de publicitate amplasate pe calcanele sau fa?adele cl?dirilor nu vor dep??i limitele acestora,

e)    se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe fa?adele imobilelor reabilitate, cu excep?ia calcanelor acestora.

(2)    în cazul firmelor sau reclamelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât s? asigure o iluminare uniform? ?i s? nu deranjeze traficul auto ?i pietonal.

(3)    Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafe?elor vitrate ale cl?dirilor, cu excep?ia mesh-urilor.

(4)    a) Mijloacele de publicitate amplasate pe calcan (fa?ad?), registre verticale sau teras? (acoperi?) se vor dimensiona în func?ie de elementele arhitecturale ale construc?iei.

b) Mijloacele de publicitate amplasate pe terase (acoperi?uri) nu vor dep??i în?l?imea de 3,00 m la construc?iile care au în?l?imea fa?adei pân? Ia 15,00 m ?i vor fi max. 1/5 din în?l?imea fa?adei, dar nu mai mult de 6,00 m în cazul construc?iilor mai înalte de 15,00 m.

(5)    Pentru cl?dirile construite dup? intrarea în vigoare a prezentului Regulament, posibilitatea ?i principiul de amplasare a reclamelor/firmelor la partea superioar? a cl?dirilor (terase sau acoperi?uri) se stabilesc cu acordul proiectantului de arhitectur? al cl?dirii, de?in?tor al dreptului de autor.

(6)    Se permite amplasarea de mesh-uri pe schelele apar?inând organiz?rilor de ?antier ale imobilelor, inclusiv a imobilelor monumente istorice, aflate în repara?ii, inclusiv pe arterele nominalizate la art. 10 alin (5), în urm?toarele condi?ii:

a)    mesh-ul va acoperi întreaga schel? aferent? unei fa?ade;

b)    autorizarea amplas?rii acestor reclame se va face simultan sau ulterior autoriz?rii organiz?rii de ?antier, în acelea?i condi?ii ca ?i aceasta;

c)    durata men?inerii reclamei nu va dep??i durata existen?ei organiz?rii de ?antier.

CAPITOLUL 7: Norme privind autorizarea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate pe suport propriu, amplasate la sol (pe teren), indiferent de regimul juridic al terenului

Art. 13   

(1) Pe drumurile na?ionale ?i autostr?zi se aplic? regulamentul local de publicitate ai administratorilor acestora.

(2)    Pe str?zile de categoria I, II, III (a?a cum sunt clasificate în conformitate cu prevederile art. *9 din O.G. nr.43/1997, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare privind regimul drumurilor) se pot amplasa mijloace de publicitate în urm?toarele condi?ii:

a)    la distan?a de minimum 4,0 m fa?? de limita carosabilului, în cazul în care nu exist? trotuar;

b)    având proiec?ia Ia sol la distan?a de minimum 0,5 m fa?? de limita carosabilului, f?r? a împiedica circula?ia pietonal?;

c)    cu partea inferioar? a suprafe?ei de expunere la minimum 2,40 m în?l?ime de la sol, pentru afisarea mijloacele de publicitate cu aria util? mai mare de 2,5 mp per fa??;

d) mijloacele de publicitate cu suprafa?a de maximum 2,20 mp per fa?? se amplaseaz? la o distan?? de cel pu?in 25,00 m între acestea;

e) mijloacele de publicitate cu suprafa?a mai mare de 2,20 mp per fa?? se amplaseaz? Ia o distan?? de cel pu?in 40,00 m între acestea iar dac? sunt amplasate într-o succesiune cascad? pe sens, Ia o distan?? de cel pu?in 50,00 m între mijloacele de publicitate.

f) sunt exceptate de la prevederile lit. d) ?i e) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, benzin?riilor, astfel definite în conformitate cu legisla?ia în vigoare, cu condi?ia ca acestea s? nu se suprapun? în plan vizual

(3)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în intersec?iile la nivel ale drumurilor publice cu c?ile ferate sau tramvai.

(4)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe ?i în intersec?ii, pe suprafe?ele de teren destinate asigur?rii vizibilit??ii in curbe ?i în intersec?ii

(5)    Distan?a între mijlocul de publicitate ?i elementul cel mai avansat al fa?adei unei construc?ii va fi de minimum 1,50 m.

(6)    Nu se admite realizarea de socluri aparente, amplasate deasupra solului; elementele de fundare necesare asigur?rii stabilit??ii mijloacelor de publicitate se vor executa îngropat, sub cota suprafe?ei solului/trotuarului.

(7)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate cu structur? proprie ?i elemente de sus?inere care necesit? funda?ie pe trotuare ?i spa?ii pietonale cu l??imea mai mic? de 2,25 m.

(8)    Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate cu structur? proprie ?i elemente de sus?inere care necesit? funda?ie pe zonele verzi dinspre trotuar sau spa?iul pietonal ?i carosabil cu excep?ia celor care se amplaseaz? pe limita zonei dintre trotuar sau spa?iul pietonal ?i spa?iul verde

(9)    Amplasarea mijloacelor de publicitate se va face cu protejarea spa?iilor verzi ?i a arborilor din aliniamentul stradal.

(10)    Panourile ?i ecranele publicitare amplasate la sol pe domeniul public al municipiului Bucure?ti vor avea suprafa?a util? de maxim 18 m2.

CAPITOLUL 8 : Condi?ii privind autorizarea, amplasarea ?i exploatarea mijloacelor de publicitate tip ecran publicitar (Tv-screen)

Art. 14

(1)    Ecranele publicitare se pot autoriza ?i amplasa cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1)

(5) respectiv art. 13 din prezentul Regulament.

(2)    Ecranele publicitare se pot exploata în urm?toarele condi?ii:

a)    spoturile publicitare difuzate nu vor con?ine culori ?i forme specifice semnaliz?rii rutiere;

b)    nu este permis? dotarea ecranelor publicitare cu echipamente audio;

c)    pe perioada nocturn?, intensitatea luminoas? a ecranului publicitar s? fie redus? cu 35%;

(3)    Proprietarii ecranelor publicitare au obliga?ia transmiterii de informa?ii de interes public ?i local, precum ?i informa?ii de interes pentru popula?ie în cazul unor situa?ii de urgen??.

(4)    Con?inutul ?i modul de transmitere a informa?iilor prev?zute la alin. (3) vor fi stabilite
Art. 15.

(1) Firmele se amplaseaz? pe fa?adele cl?dirilor sau urmeaz?:

a) dac? construc?ia are prev?zut?, din proiectare, cu un spa?iu destinat firmei/firmelor acestea vor fi amplasate în acest spa?iu f?r? a dep??i limitele sale;

b)    dimensiunile maxime ale firmelor vor fi stabilite în concordan?? cu spa?iul pe care urmeaz? a fi amplasate;

c)    pe cl?dirile de locuit având spa?ii cu alt? destina?ie la parter ?i/sau mezanin, se amplaseaz? numai pe por?iunea de fa?ad? corespunz?toare acestor spa?ii sau pe parapetul plin ?i continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

d)    firmele în consol? se amplaseaz? Ia o în?l?ime minim? de 2,50 m de la nivelul trotuarului fa?? de planul vertical al fa?adei, firmele vor putea ie?i în consol? maximum 1,20 m, dar p?strând o distan?? de minimum 1,00 m fa?? de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fa?? de limita interioar? a planta?iei de aliniament;

e)    copertinele pe care se inscrip?ioneaz? o firm? vor fi amplasate la minimum 2,50 m în?l?ime fa?? de nivelul trotuarului ?i vor ie?i din planul fa?adei maximum 1,50 m; ele vor p?stra o distan?? de minimum 1,00 m fa?? de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fa?? de limita interioar? a planta?iei de aliniament;

f)    în cazul amplas?rii firmelor pe aticul cl?dirilor de locuin?e colective sau pe parapetul plin al etajului I respectiv mezaninului, dup? caz, firmele nu vor dep??i dimensiunile elementelor constructive-suport;

g)    în cazul apartamentelor în care se deruleaz? activit??i cu caracter temporar situate în cl?diri de locuin?e colective, firmele aferente se amplaseaz? la parterul cl?dirii, cu acordul proprietarilor afecta?i.

(2)    în situa?ia prev?zut? la alin. (I) lit. g), firmele se amplaseaz? astfel:

a)    în zona sc?rii de acces corespunz?toare, dac? apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

b)    f?r? a dep??i limita spa?iului respectiv, dac? apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

(3)    Firmele inscrip?ionate pe vitrinele/u?ile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de autorit??ile administra?iei publice.

(4)    Pe fa?ada spa?iilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, al?turi de firme, ?i alte mijloace de publicitate cu acordul proprietarilor ?i cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea ?i amplasarea firmelor.

(5)    Orice alt? form? de publicitate amplasat? pe fa?ada unui spa?iu comercial se va diferen?ia fa?? de firm? prin culoare, form? sau dimensiune ?i va fi autorizat? respectiv avizat? conform prevederilor prezentului Regulament.

(6)    în cazul firmelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât s? asigure o iluminare uniform?, care s? pun? în valoare cl?direa ?i care s? nu deranjeze traficul auto ?i pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construc?iei sau firmei.

(7)    Firmele luminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

(8)    Firmele luminate amplasate la mai pu?in de 30 m de semnaliz?rile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora ?i nici lumin? intermitent?.

(9)    în cazul schimb?rii graficii firmei existente autorizate în prealabil, aceasta se va efectua în baza avizului emis de autorit??ile administra?iei publice.

Art. 16.

Autorizarea firmelor pe cl?diri monument istoric, cu valoare arhitectural? sau ambiental?, pe cl?diri situate în zona de protec?ie a monumentelor istorice ori aflate în zonele protejate, se va face numai cu avizul Ministerului Culturii,„respectiv a serviciului deconcentrat al acestuia prin Direc?ia pentru Cultur? a Municipiului Bucure?tii

CAPITOLUL 10 : Forme de publicitate temporara

Art. 17.

(1)    în vederea ob?inerii avizului pentru publicitate temporar?, men?ionat la art. 8 alin. (3), mijloacele de publicitate trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

a)    s? fie folosite ca purt?tor de mesaj în cadrul unor activit??i de promovare cu durat? determinat? ?i precizat? în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depus? de solicitant;

b)    s? poat? fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporar?, în cel mult 72 de ore;

c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporar? s? fie aduse la starea ini?ial?, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporar?.

(2)    Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti structuri publicitare autoportante {prisme, cuburi), ?i proiecte publicitare speciale, în urm?toarele condi?ii:

a)    perioada maxim? de expunere va fi de 30 zile, cu posibilitatea de a se prelungi, o singur? dat?, cu aceea?i perioad?;

b)    amplasarea structurilor publicitare autoportante ?i a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documenta?ii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semn?tur?;

c)    în cazul amplas?rii acestora în zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul s? ob?in? avizul Comisiei Tehnice de Circula?ie din cadrul Prim?riei Municipiului Bucure?ti.

(3)    Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti panouri publicitare mobile având ca scop promovare comercial?, comunicare de tarife sau ac?iuni promo?ionale, specifice activit??ii desf??urate, în urm?toarele condi?ii:

a)    dimensiunile maxime vor fi de 0,5 m x 0,9 m;

b)    amplasarea se va face pe trotuare cu l??imea mai mare de 2 m, cu asigurarea unui spa?iu pentru circula?ia pietonal? de minimum 1,5 m;

c)    amplasarea se va face în dreptul spa?iului comercial ?i numai pe perioada programului de func?ionare a spa?iului comercial.

(4)    Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul bannerelor verticale, panourilor direc?ionale ?i altele asemenea, pe stâlpii far? semnaliz?ri rutiere ?i indicatoare de circula?ie, cu avizul de?in?torilor acestora, în urm?toarele condi?ii:

a)    mijloacele de publicitate se vor amplasa ridicate la minimum 4,00 m de la sol – m?surat de la partea inferioar? a reclamei., pozi?ionate astfel încât proiec?ia acestora s? fie în afara gabaritului carosabilului;

b)    Pe un stâlp se pot amplasa maximum dou? mijloace publicitare, obligatoriu de aceea?i dimensiune ?i simetric a?ezate de o parte ?i de alta a stâlpului, iar proiec?ia la sol a fiec?rui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

(5)    Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul steagurilor publicitare montate pe catarge ?i pe stâlpi, în urm?toarele condi?ii:

a)    steagurile publicitare se vor amplasa la în?l?imea minim? de 2,5 m de la cota terenului amenajat, numai în locuri în care nu împiedic? vizibilitatea circula?iei rutiere;

b)    durata de men?inere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înc? 90 de zile;

c)    sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. a) si b) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legisla?ia în vigoare, cu condi?ia s? nu afecteze vizibilitatea circula?iei rutiere.

(6)    Se pot amplasa panouri port-afi? pe stâlpii f?r? semnaliz?ri rutiere ?i indicatoare de circula?ie, cu avizul de?in?torilor acestora, în urm?toarele condi?ii:

a)    panourile port-afi? se vor amplasa ridicate la în?l?imea minim? de 1 m de la cota terenului amenajat;

b)    pe un stâlp se poate amplasa un singur panou port-afi? – dubl? fa??, având proiec?ia la sol în afara gabaritului carosabilului;

c)    dimensiunile maxime ale panoului port-afi? vor fi de 0,6 x 1,2 m per fa??;

d) durata de men?inere a panourilor port-afi? va fi de maximum posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înc? 15 de zile

(7)    Se pot amplasa bannere care vor cuprinde anun?uri privi culturale, economice, ?tiin?ifice, activit??i comerciale, de inte urm?toarele condi?ii:

a)    se interzice amplasarea de bannere peste carosabilul str?zilor, în intersec?ii împiedic? vizibilitatea rutier? sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde exist? panouri publicitare;

b)    bannerele vor fi amplasate la minimum 4,00 m în?l?ime de la sol ?i vor fi ancorate de stâlpii stradali, cu avizul de?in?torilor acestora;

c)    bannerele vor fi amplasate astfel încât distan?a între acestea s? fie de minimum 50,00 m;

d)    bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la baz?, 1,5 m în în?l?ime ?i vor avea sistem de prindere din materiale u?oare ?i rezistente;

e)    se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceia?i stâlpi de sus?inere;

f)    amplasarea bannerelor se va face pentru o perioad? de maxim o lun?;

g)    este interzis? amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure?ti a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de sus?inere a bannerelor;

h)    prin excep?ie de la prevederile lit. a), se accept? amplasarea de bannere peste carosabilul str?zilor doar cu ocazia unor manifest?ri deosebite (sportive, culturale ?i altele asemenea) ce se desf??oar? temporar pe anumite artere de circula?ie, cu oprirea traficului auto, ?i doar pe durata desf??ur?rii acestora;

(8)    Se pot amplasa temporar, pe perioada derul?rii unor manifest?ri culturale, comerciale sau sportive, în incinte expozi?ionale sau în pie?e publice, stadioane, complexe sportive ?i altele asemenea, baloane sau materiale publicitare gonflabile purt?toare de reclame.

(9)    Se pot utiliza vehicule special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afi?e, montarea de panouri sau inscrip?ionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, pe teritoriul municipiului Bucure?ti, în urm?toarele condi?ii:

a)    suprafa?a de publicitate amplasat? pe un vehicul nu va dep??i 24,00 mp;

b)    este interzis? sta?ionarea vehiculului special echipat pe drumurile publice sau în parc?rile amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucure?ti;

c)    este interzis ca aceste tipuri de vehicule s? circule în convoi mai mare de dou? ma?ini;

d)    este interzis? utilizarea de echipamente audio pe aceste autovehicule.

(10)    Este interzis? amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoare publicitare direc?ionale.

(11)    Se pot utiliza ca suport pentru afi?e/reclame publicitare mijloacele de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu condi?ia ca prin aceasta s? nu fie afectat? vizibilitatea c?l?torilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

(12)    Se pot organiza ac?iuni de distribuire flyere în urm?toarele condi?ii:

a)    perioada de promovare nu poate dep??i 14 zile calendaristice;

b)    distribuirea materialelor promo?ionale se poate face în loca?ii fixe sau mobile (în mi?care);

c)    este interzis? distribuirea flyerelor pe partea carosabil? a drumurilor;

d)    solicitarea aviz?rii ac?iunii de distribuire se adreseaz? Companiei Municipale Publicitate ?i Afi?aj cu cel pu?in 72 de ore înainte de începutul campaniei de distribuire flyere;

e)    emiterea avizului solicitat se va face dup? achitarea taxelor aferente.

Ari. 18.

(1) Competen?a emiterii avizelor de amplasare pentru mijloacele de publicitate temporare prev?zute la art. 17, alin. (2)”-(8) revine:

a)    Prim?riei Municipiului Bucure?ti, prin Direc?ia General? Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului în cazul mijloacelor de publicitate amplasate în cadrul campaniilor publicitare ce dep??esc limita administrativ-teritorial? a unui sector, a mijloacelor de publicitare amplasate în zonele de publicitate restrâns? ?i a mijloacelor de publicitate amplasate pe arterele aflate în administrarea Prim?riei Municipiului Bucure?ti;

b)    Prim?riilor de sector, prin compartimentele de7 specialitate, în aria lor de competen?? teritorial?, pentru celelalte cazuri.

(2)    Amplasarea mijloacelor de publicitate prev?zute la ari. 17 alin. (2) ?i (3) se va face în baza Avizului de amplasare. Achitarea taxei de ocupare a domeniului public ?i a taxelor de publicitate prev?zute la art. 8 alin, (9) se va face conform legii.

(3)    Amplasarea mijloacelor de publicitate prev?zute ta art. 17 alin. (4), (5), (6), (7) ?i (8) se va face în baza Avizului de amplasare. Achitarea taxelor de publicitate prev?zute la art. 8 alin. (9) se va face conform legii.

(4)    Vehiculele prev?zute la art. 17 alin. (9) vor putea fi autorizate s? circule pe teritoriul municipiului Bucure?ti, pe o durat? determinat? ?i pe un traseu stabilit prin Avizul pentru publicitate pe vehicule publicitare, emis de Direc?ia General? Urbanism ?i Amenajarea Teritoriului din cadrul Prim?riei Municipiului Bucure?ti ?i aprobat de Primarul General al Municipiului Bucure?ti. Achitarea taxelor de publicitate prev?zute la art. 8 alin. (1) se va face conform legii.

Emiterea avizului sau a r?spunsului negativ motivat se va face conform prevederilor legale, pe baza documenta?iei complete depuse.

Taxa de emitere a avizelor în condi?iile prezentului Regulament este în acela?i cuantum si pentru taxa Aviz comisie precoordonare/coordonare re?ele, conform hot?rârilor Consiliului general al Municipiului Bucure?ti prin care sunt stabilite nivelurile impozitelor ?i taxelor locale în municipiul Bucure?ti.

CAPITOLUL 11 : Norme privind autorizarea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate în zona de publicitate restrâns? a Municipiului Bucure?ti

Art. 19

(1)    în zona de publicitate restrâns? din municipiul Bucure?ti sunt permise numai acele categorii de mijloace de publicitate care, prin dimensiuni, form? sau amplasare, nu altereaz? caracteristicile arhitecturale ?i ambientale ale zonei.

(2)    în zona de publicitate restrâns?, este interzis? amplasarea oric?rei forme de publicitate pe fa?adele cl?dirilor.

(3)    în zona de publicitate restrâns?, amplasarea firmelor este permis? numai la nivelul parterului comercial, al mezaninului în cazul în care ?i acesta are func?iuni comerciale sau la partea superioara a cl?dirilor, cu avizele prev?zute de lege.

(4)    în zona de publicitate restrâns? este interzis? convertirea firmelor în reclam? prin afi?area produselor sau a serviciilor oferite.

(5)    în zonele cu publicitate restrâns? este interzis? amplasarea oric?ror mijloace de publicitate în spa?iile verzi ?i în aliniamentele de arbori.

(6)    Categoriile de mijloace de publicitate permise a se amplasa în zona de publicitate restrâns? se vor stabili prin studiul de urbanism întocmit conform art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2013.

 CAPITOLUL 12 : Norme privind expunerea de afi?e pe teritoriul Municipiului Bucure?ti

Art. 20.

(1)    în vederea asigur?rii eficientei inform?ri a cet??enilor, a libert??ii de expresie ?i esteticii urbane, Compania Municipal? Publicitate ?i Afi?aj Bucure?ti SA va instala, în amplasamente cu vizibilitate, panouri sau corpuri destinate afi?elor ?i anun?urilor de mic? publicitate, în condi?iile legii.

(2)    Panourile ?i/sau corpurile prev?zute la alin. (1) vor fi cur??ate ori de câte ori este nevoie dar cel pu?in o dat? pe s?pt?mân?, prin grija Companiei Municipale Publicitate ?i Afi?aj Bucure?ti SA.

Art. 21.

(1)    Expunerea de afi?e, pe teritoriul Municipiului Bucure?ti, se poate face pe panourile ?i corpurile de afi?aj special destinate acestui scop, amplasate pe domeniul public.

(2)    Expunerea afi?elor se realiza dup? achitarea taxelor aferente la Companiei Municipale

(3)    Afi?ele vor con?ine detalii referitoare la societatea comercial? emitent?, respectiv denumire ?i codul unic de înregistrare (C.U.I.), denumirea tipografiei ?i num?rul de afi?e tip?rite.

(4)    Este interzis? expunerea de afi?e care s? acopere alte afi?e postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care promoveaz? evenimente/ac?iuni/campanii aflate în derulare sau care urmeaz? s? se deruleze.

(5)    Este interzis? expunerea de afi?e în alte locuri decâ?eefp prev?zute la alin. (1).

CAPITOLUL 13 : Contraven?ii ?i sanc?iuni

Art. 22.

(1)    Autorizarea firmelor ?i mijloacelor de publicitate cu înc?lcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sancjioneaz? în Conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind autorizarea lucr?rilor de construire, ?i atrage totodat?, declan?area în condi?iile legii, a procedurii de anulare a autoriza?iei de construire.

(2)    Amplasarea mijloacelor de publicitate temporar? cu înc?lcarea prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 republicat?, privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate.

(3)    Amplasarea mijloacelor publicitare cu înc?lcarea prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? astfel:

a)    înc?lcarea prevederilor art. 18 alin. (2) cu amend? de la 500 lei la 1.000 lei;

b)    înc?lcarea prevederilor art. 12 alin. (2) ?i art. 20 alin. (2) cu amend? de la 1.000 lei la 2.000 lei;

c)    înc?lcarea prevederilor art. 17 alin. (9) cu amend? de la 2.000 lei la 3.000 lei;

d)    înc?lcarea prevederilor art. 17 alin. (6) ?i (12) cu amend? de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e)    înc?lcarea prevederilor art. 9 alin. (1) ?i alin. (2), ale art. 14 ?i art. 23 alin. (2) cu amend? de la 4.000 lei la 5.000 lei

(4)    împiedicarea ori sustragerea de Ia efectuarea controlului, prin neprezentarea documentelor ?i a actelor solicitate, constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 4.000 Iei la 5.000 lei.

(5)    Amplasarea materialelor publicitare cu înc?lcarea avizelor ob?inute în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) ?i (12) constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(6)    Emiterea avizelor prev?zute la art. 17 cu înc?lcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.500 Iei la 5.000 lei.

(7)    Dac? este cazul, odat? cu sanc?iunea contraven?ional? principal? se dispune ?i sanc?iunea contraven?ional? complementar? de aducerea domeniului public sau privat la starea ini?ial? prin îndep?rtarea materialelor publicitare expuse ilegal.

(8)    în cazul în care contravenientul nu îndep?rteaz? materialele publicitare ?i/sau nu readuce domeniul public la starea ini?ial?, lucr?rile vor fi executate prin grija administratorului domeniului public, pe cheltuiala contravenientului.

(9)    Constatarea ?i sanc?ionarea contraven?iilor stabilite în prezentul Regulament se face de Primarul General ?i împutemici?ii acestuia,

(10)    Prevederile Ordonan?ei nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, cu excep?ia art. 28 ?i 29, se aplic? în mod corespunz?tor.

CAPITOLUL 14 : Dispozi?ii tranzitorii ?i finale

Art. 23.

(1)    Prezentul Regulament intr? în vigoare la 30 de zile de la adoptare.

(2)    a) To?i de?in?torii de mijloace de publicitate sunt obliga?i ca, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, s? solici?e înregistrarea documentelor de de?inere (act de proprietate, contract de închiriere ?i alte-asemenea).a imobilelor (cl?diri sau terenurilor pe care

 

  C?tre: Prim?ria

 

CERERE

privind eliberare aviz pentru publicitate temporar?

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul_(tutmele si prenumele). CNP

cu domiciliul în localitatea _ str. _

nr._

sector_, legitimat cu C.I./B.I. seria_nr._eliberat de_

la data de_, cu num?rul de telefon de contact_, in

calitate de reprezentant legal al _(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea_str._nr._

sector_, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului cu nr._si având codul unic de

înregistrare (C.U.I.)_.

CONFORM CU ORIGINALUL

 

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI Adresa amplasamentului:

Str._nr._sector_.

Regimul juridic al amplasamentului:

1.    Domeniul public al Municipiului Bucure?ti

2.    Domeniul privat al Municipiului Bucure?ti

3.    Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4.    Altele

Suprafa?a Ia sol a amplasamentului pentru care se solicit? aviz pentru publicitate temporar?:_

III. PERIOADA PENTRU CARE SE SOLICIT? ELIBERAREA AVIZULUI De la_pân? la_

IV. ANEXEZ:

C.U.I. ?i C.I./B.I. – în copie;

Dovada de?inerii amplasamentului (valabil? pentru întreaga perioad? solicitat?) – în copie legalizat?; Documenta?ie tehnic? – în original;

Planuri topografice scara 1:500 ?i 1:2000, în dou? exemplare, eliberate de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? sau Direc?ia Patrimoniu – Prim?ria Municipiului Bucure?ti, cu eviden?ierea amplasamentului în cauz?-în original;

Simulare fotografic? (existent ?i propus) – în original;

Dovada achit?rii taxei.    - ___

 

Data:,

 

APROBAT

PRIMAR / PRIMAR GENERAL

 

AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL

PENTRU PUBLICITATE TEMPORAR?

Nr._/__

Ca urmare a cererii adresate de_(nume si prenumele solicitantului),

C.U.I./CNP _, cu sediul social/domiciliul în localitatea

_ str. _ nr._ sector _

înregistrat? cu nr._din data de_;

Pentru amplasamentul situat în localitatea _

str._ nr. _ sector _, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 ?i 1:500;

?inând seama de prevederile art. 6 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Regulamentului local pentru

autorizarea, construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr._

din data de _ ?i ale documenta?iei tehnice nr. _ elaborat? de

SE AVIZEAZ? / NU SE AVIZEAZ? amplasarea mijlocului de publicitate

_(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor

topografice    ata?ate    scara    1:2000    si    1:500    pentru

_(adresa amplasamentului).

Prezentul aviz este valabil împreun? cu urm?toarele avize/acorduri:

Valabilitatea prezentului aviz este de la data de.

pân? la data de.

 

Beneficiarul are obliga?ia de a aduce amplasamentul la starea ini?ial? în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a prezentului aviz.

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul_(numele si prenumele), CNP_,

cu domiciliul în localitatea _ str. _

nr._

sector_, legitimat cu C.I./B.I. seria_nr._eliberat de_

la data de_, cu num?rul de telefon de contact_, in

calitate de reprezentant legal al _(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea_str._nr._

sector_, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului cu nr._si având codul unic de

în regi strare (C. U.I.)_.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI

Adresa amplasamentului:

Str. _ nr. _ sector

Regimul juridic al amplasamentului:

1.    Domeniul public al Municipiului Bucure?ti

2.    Domeniul privat al Municipiului Bucure?ti

3.    Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4.    Altele

Suprafa?a la sol a amplasamentului pentru care se solicit? aviz pentru publicitate temporar?:_mp.

III. ANEXEZ:

•    C.U.I. ?i C.I./B.I. – în copie;

•    Certificatul de urbanism nr. din data de   emis de

•    Planuri topografice scara 1:500 ?i 1:2000, anex? la certificatul de urbanism nr., _- în copie;

•    Dovada de?inerii amplasamentului (în termen la data solicit?rii) – în copie;

•    Documenta?ie tehnic? – în copie;

•    Simulare fotografic? (existent ?i propus) – în original, – in copie; din data de

 

Data:

 

Semn?tur? reprezentant legal ?tampila persoanei juridice

 

Ca urmare a cererii adresate de_(nume si prenumele solicitantului),

C.U.l./CNP __ cu sediul social/domiciliul în localitatea

_ str. _ nr._ sector __

înregistrat? cu nr._din data de_;

Pentru amplasamentul situat în localitatea _

str._ nr. _ sector _, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 ?i 1:500;

?inând seama de prevederile art. 2 alin. (9) Jit. a) din Regulamentul local pentru autorizarea,

construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate aprobai prin H.C.G.M.B. nr._din data de

_, ale certificatului de urbanism nr._din data de_emis de c?tre

_?i ale documenta?iei tehnice nr._elaborat? de_,

SE AVIZEAZ? DE PRINCIPIU amplasarea mijlocului de publicitate

_(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor topografice

ata?ate scara 1:2000 si 1:500 pentru    (adresa

amplasamentului) cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Legii nr.185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale Regulamentului local pentru autorizarea, construirea ?i amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. _ din data de

 

ANEXA II-Parte scrisa A

 

ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNS? A ZONELOR CONSTRUITE

strada tradi?ional? comercial? Calea Mo?ilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- por?iunea de strad? dintre bulevardul Br?tianu ?i bulevardul Carol ?i include str. Stelea Sp?tarul, str. Cavafii Vechi, str. Biserica R?zvan, Intr. Pictor Vermont.

Strada tradi?ional? comercial? Calea Grivi?ei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea de strad? dintre Calea Victoriei ?i str. Atelierului ce include str. Atelierului ?i str. Semicercului

Zona protejata nr.03

Strada tradi?ional comerciala Calea C?l?ra?ilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea de strada dintre bd. Hristo Botev si str. Medeleni, ce include si str?zile Poet Al. Sihleanu, Argetoaia, Intr. Pristolului si por?iuni ale str?zilor Dunarea Albastra, Oborului.

bulevardul “modernist” – Br?tianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea cuprins? între Pia?a Universit??ii ?i Pia?a Unirii ?i include str. Sl?nic, str. Ion Nistor, str. Ion Ghica, str. Col?ei, str. Mavrogheni, str. P?tra?cu Vod?, str. B?niei, str. Jacques Elias, str. B?r??iei, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. ?epcari.

Zona protejat? nr. 04

bulevardul “modernist’’ Magheru

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea cuprins? între Pia?a Roman? ?i Pia?a Universit??ii ?i include str. Stanislas Cihoski,

str. Mendeleev, str. Nicolae Mile; Enei, str. Edgar Quinet.

 

Zona protejat? nr.ll

-bulevardul haussmannian de ?esut -11 Iunie I. DESCRIERE a. delimitare:

- bulevard care une?te bulevardul Regina Maria ?i Parcul Carol

Zona protejat? nr.3L2

bulevardul reziden?ial – Lasc?r Catargiu

 

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care une?te Pia?a Roman? ?i Pia?a Victoriei.

Zona protejat? nr. 13

bulevardul reziden?ial – Dacia

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care une?te Pia?a Roman? cu Calea Mo?ilor

Zona protejat? nr. 14

bulevardul promenad? Aviatorilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care une?te Pia?a Victoriei cu Pia?a Aviatorilor ?i ?oseaua Nordului

Zona protejat? nr. 15

bulevardul promenad? Kiscleff

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    bulevard care une?te Pia?a Victoriei cu Pia?a Presei Libere

Zona protejat? nr. 16

strada simbol a ora?ului Calea Victoriei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    por?iunea de strad? dintre Pia?a Victoriei ?i Splaiul Independen?ei ?i include Pia?a Revolu?iei ?i Pia?a Palatului, str?zile Luteran?, Boteanu, Ministerului, Ing, Marconi, Dr. Râureanu ?i por?iuni ale str?zilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Câmpineanu, ?tirbei Vod?, C-tin Exarhu, B. Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad, George Vraca, Matei Millo, Otetele?eanu, Constantin Miile, Demetru I. Dobrescu, Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, Domni?a Anastasia, Lipscani, Mihai Vod?, Ilfov.

Zona protejat? nr. 24

Strada major? Mihai Emincscu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care une?te Calea Doroban?i si Calea Mo?ilor si Luminei, si por?iuni ale str?zilor Aurel Vlaicu, Drobeta, Lascar, Toamnei, Monumentului, Suvenir

 

care include.str. Al.Philippide,

Strada major? M?r??e?ti I. DESCRIERE a. delimitare:

- bulevardul care une?te Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include por?iuni ale str?zilor Timpului, Deceneu.

Nucleu comercial tradi?ional Zona Lipscani

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona definita de str. Doamnei, bdul. I.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei si include str?zile: Blanari, Lipscani, Bacani, Hanul cu Tei, Zarafi, Gabroveni, Peisajul Francez, Sepcari, ?elari, Intr, ?elari, Soarelui, Fran?uzeasca (Iuliu Maniu).

Zona protejat? nr.27

nucleu monumental – zona Stavropoleos

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? definit? de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, str. Smârdan, Splaiul Independen?ei ?i include str?zile: Academiei, Doamnei, Eugeniu Carada, Lipscani, Stavropoleos, Sf.Dumîtru, Pictor Nicolae Tontza, Filitti, Fran?uzeasc? (Iuliu Maniu).

Zona protejat? nr. 28

?esut tradi?ional difuz – zona Amzei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? definit? de Calea Victoriei, bd. Dacia, bd. Magheru ?i Pia?a Palatului ?i include Pia?a Amzei ?i str?zile G-ral Christian Teii, Biserica Amzei, intr. Biserica Amzei, Pia?a Amzei, Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Alb?, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau, Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin. Exarhul.

Zona protejat? nr. 29

?esut tradi?ional difuz Zona Nicolae Iorga

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore – Calea Victoriei – bd. Lascar Catargiu – bd. Dacia si include in aceste limite por?iunile str?zilor: Putui de Piatra Orlando, G-ral Gheorghe Mânu,

Henri Coanda, Amiral Urseanu, Nicolae Iorga, Intr. Nicolae Iorga, Visarion.

 

Zona protejata nr 36

?esut tradi?ional difuz - Zona Negustori I. DESCRIERE a. delimitare*.

- zona definita de artere majore – bd. Hristo Botev, Calea Mo?ilor, str. Mântuleasa si Calea C?l?ra?ilor si include in aceste limite por?iunile str?zilor Pictor ?tefan Luchian, Paleologu, Negustori, Cemica, Theodor Stefanescu, Culmea Veche, Calotesti, Zborului, Dunarea Albastra, C.F. Robescu.

tesutul tradi?ional difuz

zona Sf. ?tefan

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore – bd. Carol, str. Mântuleasa, Calea C?l?ra?ilor si str. Traian si include in aceste limite por?iunile str?zilor Lunii, Dimitrie Racovita, Sf. ?tefan, Avram lancu, Plantelor, ?tefan Mihaileanu, C-tin Kiritescu, Popa Soare, Zefirului, Doctor Burghelea, Romulus, Pictor Giolio Romano, Intr Dr. Bobeica.

?esut tradi?ional difuz – Zona Labirint

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona definita de artere majore – Calea C?l?ra?ilor, bd. Mircea Vod?, str. Parfumului, str. Matei Basarab, str. Labirint si include in aceste limite por?iunile str?zilor Columbelor, Prof. Ionescu Gh. Gion, Logof?tul Udriste, Romulus, Matei Basarab, Preot Vasile Lucaciu, Intr. Preot Vasile Lucaciu, Pr. Z. Demarat, Anton Pann, Labirint, Prof. Ion Filibiliu, Parfumului, Vulturilor, Radu Ceau?, Intr. Radu Ceau?, Prof. luliu Valaori, Intr. Prof. Iuliu Valaori,

Remus, Fetitelor, S-lt. Moga, Prof. Constantinescu, Hagiului, Medeleni.

Zona protejat? nr. 39

?esutul tradi?ional difuz – zona Armeneasc?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? definit? de artere majore – bd. Carol, Calea Mo?ilor, str. Vasile Lasc?r, str. Mana Rosetti, str. Popa Petre ?i include în aceste limite por?iunile str?zilor Speran?ei, Constantin Nacu, S?ge?ii, Italian?, Armând C?linescu, Arcului, Armeneasc?, Popa Rusu, Inocen?ei, Pictor Rafael Sanzio, Sp?tarului, Intr. Sp?tarului, Licurg, Pasului, Intr. Domne?ti, Calea Mo?ilor, Semilunei, Latin?, Corbeanca, Cercului, Franzelarilor, Silvestru, Logof?t Stroici, Donici, M. Serghiescu, Boc?a.

Zona protejat? nr. 40

?esutul tradi?ional difuz – zona Icoanei – subzona – Llb

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? definit? de artere majore – bd. Dacia, str. Vasile Lasc?r, str. Maria Rosetti, str. Jean-Louis Calderon ?i include în aceste limite por?iunile str?zilor Icoanei, Schitu Dârvari, Aurel Vlaicu, C. Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movil?, Dumbrava Ro?ie, Pia?a Spaniei.

Racovi??, Ana Davila, Dr. Iuliu Teodori, Dr. Zaharia Petresqn^ Prof. Pr^OJv-MSDescu, Leonte A., Dr. Tumescu N., Dr. Radovicî Ion, Carol Davila,

Dr. Gr. ??ranu. Dr. Nanu Muscel, G-ral. Dr. Butoianu M., Dr. glunet, ?fînrril Elefterie,

RK. Koch, Louis Pasteur, Intr. Pasteur, Doctor Lister, Dr. Mihail Obedenaru, Dr. Costache Negri, Intr. C. Negri, Dr. Staicovici, Dr. Teodorescu F., Dr. Iatropol, Dr. Ionescu Thoma, Dr. N. Manolescu, Dr. N. Vicol, SIt. Dr. M. Petrini, Dr. Grigore Romniceanu, Dr. D. Dr?ghîcescu, Dr. Herescu P., Prof. Dr. Victor Babe?, Dr. Frederic Joliot Curie, Dr. Victor Poloni, Dr. M. Mirinescu, Dr. N. Tomescu, Dr. Eugen Iosif, Prof. Dr. Ogrecescu, Prof. Dr. Al. Vitzu, Cpt. Vijelie, Mihai Ciuc?, Prof. Dr. Anibal Teohari, Dr. Constantin Severeanu, Prof. Dr. I. Atanasiu, Dr. I Ghiul amila.

Zona protejat? nr.46

Parcelare reglementat? – parcelarea Vatra Luminoas?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de Sos. Iancului, str. Sarafinesti, str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra, str. Maior Coravu Ion, Lt. Victor Mânu, Maior Ionescu Atanasie si include cvartalul Vatra Luminoasa si por?iunile str?zilor Corabeasca, Competi?iei, Lt. Ionescu Anton, Lt. Robescu Radu, Lt. Lazarovici Virgil, Lt. Romulus Niculescu, Clo?ani, Maior Dr. Lauren?iu Claudian, Gh. Folescu, Gr. Gabrielescu, Jan Atanasiu, Bozioru, Tr. Grozavescu, N. Leonard, Aura Buzescu, Ion P?un Pincio, Calinului, Poet Neculuta T., Ruschi?a, Constantin Tanase, Dr.

D. Marinescu, Grigore Vasiliu Birlic, Sighi?oara, Otto I. Calin, Mateevici, Remetea, Sica Alexandrescu, Lupeni, Dr. Russel, Spartacus.

Zona protejat? nr.47

parcelare reglementat? – parcelarea Blanc – subzona – L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de str. Paris, bd. Iancu de Hunedoara, sediul Guvernului ?i depoul de tramvaie ?i include por?iunile str?zilor Duiliu Zamfirescu, Arh. Louis Blanc, Argentina, Mexic.

Zona protejat? nr. 48

parcelare reglementat? – parcelarea Filipescu – subzona L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de str. Rabat, str. Atena, aleea Alexandru ?i parcelele (propriet??ile) exterioare acestor str?zi, bd. Aviatorilor ?i include por?iunile str?zilor Tirana, Aleea Modrogan, Aleea Zoe ?i str. Venezuela.

Zona protejat? nr.49

parcelare reglementat? • parcelarea Bonaparte – Mora – subzona – L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de str. Paris, str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, bd. Aviatorilor, Poet Andrei Mure?anu, Pia?a Doroban?i, str. Roma, bd. Iancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. Mexic

D. Rosenthal, Amiral Balescu.
Zona protejat? nr. 56

Parcelare reglementat? – Parcelarea UCB

I. DESCRIERE    , .

a. delimitare:    ~ CONFORM CU ORIGINALUL

- zona delimitat? de str. Her?str?u, Armindeniului, Jean Monnet si de bd. M. Eliade si,

include por?iunile str?zilor Helesteului, Cringului.

 

Zona protejat? nr. 57

Parcelare reglementat? – Parcelarea Monnet

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de str. Armindeniului, Jean Monnet, bd. M. Eliade, I.S. Turgheniev, Dante Alighieri, Helesteului, Pictor Negulici, Teheran, Av. Popa Marin, si include por?iunile bd. Prim?verii si str?zilor L. N. Tolstoi, Maxim Gorki, Jean Monnet, Amiral Balescu, Contraamiral Negrescu, Victor Hugo, Moliere, A.P. Cehov, A.S. Puskin, N. Gogol, I.S. Turgheniev.

Zona protejat? nr. 58

Parcelare reglementat? – Parcelarea Crucerului

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de Sos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Clucerului, str. Serdarului, str. Postelnicului, str. Alex Petoffi, str. Serg. Gh. Militam si include por?iunile str?zilor Barbu St. Delavrancea, Serg. V. Dorobantu, Ady Endre, Prof. N. Ionescu, Intr. Eliza Zamfirescu.

Zona protejat? nr.59

Parcelare reglementat? – Parcelarea Jianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, bd. Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu, str. Campia Turzii, str. Docen?ilor si include por?iunile str?zilor Arh. ?tefan Burcus, Popa Savu.

Parcelare reglementat? – Parcelarea Docen?ilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de Sos Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, str. Docen?ilor, Mr. Gh. Sontu, bd. Constantin Prezan si include por?iunile str?zilor Uruguay, Tuberozelor.

Zona protejat? nr. 61

Parcelare reglementat? – Parcelarea Maior Coravu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de Sos. Mihai Bravu, str. Maior Coravu, str. Arh. D. Hirjeu si bd. Basarabia si include por?iunile str?zilor Ing. N. Slaniceanu, Ing Vasile Cristescu, Arh. Mandrea, Arh. Alex Zagoritz, Arh. Alex Savulescu, Arh. L Socolescu^Arh. Gh. Sterian, Arh, D. Iorgulescu.

 

Zona protejat? nr. 69 Parcelare reglementat? – Parelarea O?elul Ro?u I. DESCRIERE

a. delimitare:

 

- zona delimitat? de str. Ing. D. Teodora si str. Silexului ce inc Otelul Ro?u, str. D. Murmuzescu, str. Daisoara, str. Roznov.

Zona protejat? nr. 70

parcelare reglementat? – parcelarea Parcul Ioanid – subzona L2b I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zon? delimitat? de bd. Dacia, str. C. Botez, str. Dumbrava Ro?ie, Pia?a Gh. Cantacuzino, str. Polon? ?i include Parcul Ioanid.

Zona protejat? nr. 71

Parcelare reglementat? – Parcelarea Cosi?elor

I, DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de spatele Frontului din Pia?a Alba Iulia, spatele frontului de pe Bd Alba Iulia, str. Paunescu Paltin, str. Negoiului, str. Diligentei, str. Cercelu?, str. Dristoralui, spatele frontului de pe str. Lt. Bo?ea Aurel, str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei,

str. Miletin, str. Cosiselor, str. Levanticai, str. Cercelu?, str. Hârsova, str. Cogâlnic, str. Dristoralui, str. Diligentei.

Zona protejat? nr. 11

Parcelare reglementat? – Parcelarea Averescu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de str. M?n?stirea Casin, Pia?a Arcului de Triumf, sos. Kiseleff, str. Sergent Gh. Militam, str. Alex. Petoffi, str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Mare?al A. Averescu, Intr. Miciurin, str. Pictor G. A. Mirea.

Zona protejat? nr. 3

Parcelare reglementat? – Parcelarea Domenii

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de bd. 1. Mihalache, str. C. Sandu Aldea, bd. Marasti, str. Av. Maior St. Sanatescu si include str. Av. M. Zorileanu, Av. Maior P. Cretu, Alexandru Constantinescu,

Lt. Av. Marasescu, av. Lt. Gh. Stalpeanu, Av. Cpt. N. Drossu.

Zona protejat? nr. 74

Grupare de ansambluri – Agronomie – Complex Sportiv Tineretului

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona ce cuprinde incintele ?trandul Tineretului, Stadionul Tineretului, Institutul Agronomic Nicolae Balcescu, Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. ?trandului.

Cpt. W. Maracineanu, str. Brezoianu, bd. Mihaî Kogâlniceanu si contine parcul Cisminiu.

 

Zona protejat? nr. 82

Parcuri Istorice – Parcul Carol I. DESCRIERE a. delimitare:

-    zona delimitat? de str. Dr. C-tin Istrati, str. G-ral Candiano Popescu, Calea Sehrarr-VediU- . str. Cutitul de Argint si con?ine Parcul Carol.

Zona protejata nr. 83

Parcuri Istorice – Parcul Her?str?u

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de bd. C-tin Prezan, Sos. Kiseleff, sos. Bucure?ti – Ploie?ti, str. Menuetului, str. Tipografilor, Aleea Matelotilor, soseaua Nordului, bd. Aviatorilor si include Parcul Her?str?u, Lacul Her?str?u, Muzeul Satului, ansamblul G?rii Baneasa, ansamblul Minovici, str. Dr. Minovici Nic., str. Menuetului.

Zona protejata nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona Vlc

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? delimitat? de bd. 1. Mihalache, Pia?a Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu ?t. Delavrancea ?i include Parcul Delavrancea, ?os. Kiseleff, str. Monet?riei, Intr. Nop?ii.

Zona protejat? nr. 85
Parcuri Istorice – Gr?dina Botanic?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Brândza, sos. Cotroceni, sos. Groz?ve?ti si include Gradina Botanica, lntr. Portocalelor, Facultatea de Stiinte Naturale.

Zon? protejat? nr.86

?esutul istoric difuz - Zona Antim

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de artere majore: bdul. Unirii, bdul. Regina Maria ?i bdul. Libert??ii si include in aceste limite por?iunile str?zilor: George Georgescu, Mitropolit Antim Ivireanul, Poiana Florilor, Intr. Poiana Florilor, Gladiolelor, Justi?iei, 11 Iunie, C-tin Silvestri, Intr. Eliza Moroiu.

Zona protejata nr.87

?esutul istoric difuz – Zona Pricipatele Unite

1. DESCRIERE a. delimitare:

 

Zona protejat? nr.93 

Parcelare reglementat? – Parcelarea Uruguay I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de sos. Aviatorilor, bd. C-tin Prezan, str. Mr.

str. Cimpia Turzii, str. Virgil Draghiceanu si include str. Uruguay, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Popa Savu, str. Prof. I. Cantacuzino.

Zon? protejat? nr.94

?esutul tradi?ional difuz – zona C?derea Bastiliei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zon? delimitat? de spatele fronturilor de pe bd. Lascâr Catargiu, bd. lancu de Hunedoara, Calea Doroban?i ?i include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str. Cânt?re?ul Macarie, str. C?derea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu, Intr. Fabulistului, Intr. C?derea Bastiliei, str. Vasile Alecsandri, str. G-ral C. Coand?, Intr. Blaj, str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Vii?oarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr. Anasonului, str. 1. Sl?tineanu, str. Cr?ciun, Intr. Cr?ciun, str. Cantilli.

Zona protejat? nr.95

?esutul istoric difuz – zona Polon?

I. DESCRIERE

a. delimitare:

-    zona delimitat? de spatele fronturilor de pe bd. lancu de Hunedoara, Calea Doroban?i, Str. Mihai Eminescu, Str. Tunari ?i include Str. ?tefan Greceanu, Str. Paul Greceanu, Str. Aurel Vlaicu, Str. Fecioarei, Str. Erou Calinion, Intr. Erou Calinion, Str. Justinian, Intr. Bravurii, Intr. Sl?tini?a, Intr. Buciumeni, Str. Prof. David Emanuel, Prof. Ion Bogdan, Intr. Jijia, Intr. Boc?ni?a, Str. Sl?ve?ti, Str. G-ral Emest Bro?teanu, Str. Ing. Emil Balaban, Str. Caragea Vod?.

Zona protejata nr.96

V.    Parcelare reglementat?

Zona Haralambie

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitat? de Calea ?erban Vod?, Str. G-ral Candiano Popescu, Str. G-ral Haralambie ?i include Str. Sold. Simion ?tefan. Str. G-ral Haralambie

-    Sud – Splaiul Unirii, de la intersec?ia cu bd. I. C. Bratianu pana la intersec?ia cu Aleea Dealul Mitropoliei, ZP 87, 79, 86, limita ZP 9, pana la intersec?ia cu strada Gazelei, Calea Rahovei, strada Sabinelor pana la intersec?ia cu strada Uranus;

-    Vest – strada Uranus (inclusiv primul rând de blocuri), Calea 13 Septembrie (inclusiv primul rând de blocuri) , Hotel Marriott, Aleea de incinta a MAPN, pana la intersec?ia cu strada Dr. Staicovici, str. Dr. Staicovici, ZP 45, 91, pana Ia intersec?ia cu bd. Eroilor, Podul Eroilor.

-    Din zona f, se exclude ZP 76.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.
Prezenta lege stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.

Art. 2.
Prevederile prezentei legi se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate.

Art. 3.
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) afis – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj si altele asemenea, imprimat pe suport hartie sau pe folie sintetica si expus public;
b) aviz – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administratiei publice locale, in urma unei proceduri de analiza a proiectului tehnic si a oportunitatii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporara, avand structuri fara fundatie;
c) banner – suport pentru mesajul publicitar confectionat din folie sintetica sau din material textil, in mod obisnuit cu forma dreptunghiulara, ancorat in zone publice;
d) calcan – fatada fara goluri a unei constructii, situata pe limita de proprietate laterala sau posterioara, destinata de regula sa fie acoperita de zidul asemanator al unei cladiri vecine;
e) ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe care se ruleaza grafica, spoturi si altele asemenea, cu continut dinamic si de dimensiuni variabile;
f) firma – orice inscriptie, forma sau imagine atasata unei cladiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfasoara in interiorul cladirii;
g) incinta – suprafata de teren inconjurata din toate partile de constructii, de amenajari sau imprejmuiri;
h) indicator publicitar directional (panou directional) – inscris, forma ori imagine care indica o directie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cladiri unde se desfasoara o anumita activitate. In aceeasi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasa, tablita indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cladiri, stalpi si altele asemenea;
i) mesh – suport pentru mesajul publicitar confectionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fina, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cladiri;
j) mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive folosite in scopul prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;
k) panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
l) panou publicitar – structura provizorie folosita pentru afisarea unui mesaj publicitar;
m) proiect publicitar special – constructie provizorie atipica, creata special in scopul promovarii unui produs, a unui serviciu sau eveniment si care nu are in alcatuirea sa elemente de fundatie si/sau structuri publicitare clasice;
n) promovare – ansamblu de activitati si mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piata;
o) publicitate – totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinatiei unor spatii, lansari de produse, deschideri de magazine si altele asemenea, precum si orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii;
p) publicitate luminoasa – publicitate realizata prin corpuri luminoase, afise sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului, panoului ori corpului publicitar;
q) publicitate pe vehicule – publicitate realizata prin lipirea de afise, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare;
r) publicitate stradala (outdoor) – publicitate efectuata in spatii deschise, in exteriorul cladirilor;
s) publicitate temporara – publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifestatii culturale sau sportive, precum si pentru actiuni de promovare de produse sau activitati;
s) reclama publicitara – activitatea si inscriptia cu rol de a atentiona sau de a convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;
t) steag publicitar – piesa de stofa, panza sau material plastic atasata la un suport lance, catarg sau stalp, purtand culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;
t) structura de publicitate autoportanta – cadru suport amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din materiale usoare de tip mesh, plasa fina, panza si altele asemenea, pe care se afla imprimate reclame si mesaje publicitare.

CAPITOLUL II Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

Art. 4.
(1) Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se realizeaza prin autorizatia de construire, emisa in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La emiterea autorizatiei de construire, emitentul va include in mod obligatoriu precizari privind obligatiile care decurg din caracterul provizoriu si durata de existenta limitata a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul de incetare a functionarii acestuia.
(3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fatadele constructiilor aflate in curs de executie a lucrarilor de interventii, ori pe elementele de imprejmuire a santierului aferent se face cu conditia autorizarii amplasarii acestora impreuna cu lucrarile privind organizarea executarii lucrarilor de constructii, sau ulterior, pentru o perioada mai mica sau cel mult egala cu durata autorizata a organizarii de santier.
(4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligati sa permita executarea lucrarilor pentru amplasarea acestora numai in baza autorizatiei de construire, emisa in conditiile alin. (1).

Art. 5.
(1) In cazul in care, la expirarea termenului de incetare a functionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), nu a fost obtinuta prelungirea acestui termen, proprietarul constructiei-suport de publicitate are obligatia desfiintarii mijlocului de publicitate si aducerii imobilului la starea initiala.
(2) In situatia in care, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de incetare a functionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), proprietarul constructieisuport de publicitate nu a indeplinit obligatiile prevazute la alin. (1), primarul/primarul general al municipiului Bucuresti dispune desfiintarea acestuia pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.
(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a actiunilor prevazute la alin. (2) sunt in sarcina proprietarului constructiei si vor fi recuperate ulterior de la acesta, in conditiile legii.
(4) Procedura prevazuta la alin. (2) poate fi declansata din oficiu de catre primar/primarul general al municipiului Bucuresti, de catre Inspectoratul de Stat in Constructii sau la solicitarea detinatorului legal al imobilului.
(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligatia de a lua masurile necesare pentru intretinerea si repararea acestora, ori de cate ori este necesar.

Art. 6.
Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesita fundatii utilizate in cadrul unor campanii publicitare si/sau activitati de promovare ce nu depasesc 30 de zile, care se desfasoara pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in conditiile prezentei legi, autoritatea administratiei publice locale poate emite avize pentru publicitate temporara, la cererea solicitantilor.

Art. 7.
Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara prevazuta la art. 6 este de maximum 30 de zile si poate fi prelungita o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult egala cu cea aprobata initial.
CAPITOLUL III Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Art. 8.
(1) Autoritatile administratiei publice locale din municipii si orase, precum si comunele cu monumente inscrise in Lista patrimoniului mondial – UNESCO, vor aproba prin hotarare a Consiliului Local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, regulamentul local de publicitate, cuprinzand inclusiv delimitarea in cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa, in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate.
(2) In cadrul regulamentului local de publicitate, pentru fiecare categorie de zona se vor stabili amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise.
(3) Autoritatile administratiei publice locale din comune pot adopta regulamente locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate proprii sau pot controla aceasta activitate in baza prevederilor prezentei legi.

Art. 9.
(1) Zonele de publicitate restransa sunt zone din localitate in care se impun restrictii speciale sau/si sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.
(2) Categoriile de mijloace de publicitate permise conform alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel incat prin dimensiuni, forma sau amplasare sa nu altereze caracteristicile arhitecturale si ambientale ale zonei.
(3) Zonele de publicitate restransa sunt, dar fara a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate in conditiile legii, centrele istorice ale localitatilor, precum si zonele de protectie ale monumentelor istorice, monumentelor de for public si/sau monumentelor naturii, zonele de protectie ale obiectivelor cu valoare arhitecturala si/sau ambientala deosebita.
(4) In cadrul zonelor de publicitate restransa pot fi delimitate zone in care este interzisa amplasarea de mijloace de publicitate, cu exceptia firmelor.

Art. 10.
(1) Zonele de publicitate largita sunt zone in care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate.
(2) Pentru zonele de publicitate largita, autoritatile administratiei publice locale au obligatia, prin regulamentele locale de publicitate si prin autorizatiile de construire emise, sa asigure coerenta imaginii urbane.

Art. 11.
(1) In vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, primarul/primarul general al municipiului Bucuresti, in aria sa de competenta, prin directia specializata privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, are urmatoarele obligatii:
a) initiaza, in baza documentatiilor de urbanism aprobate, delimitarea in cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentului local de publicitate;
b) identifica si propune amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.
(2) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1), se va constitui un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/primarul general al municipiului Bucuresti.
(3) Grupul de lucru va fi constituit dupa cum urmeaza:
a) 3 reprezentanti din institutia arhitectului sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;
b) 4 specialisti atestati din domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului, peisajului recomandati de Ordinul Arhitectilor din Romania si de Registrul Urbanistilor din Romania;
c) un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului, respectiv a municipiului Bucuresti;
e) un reprezentant al politiei rutiere.
(4) Propunerile privind regulamentele locale de publicitate, a zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restransa, precum si a amplasamentelor si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de lucru vor fi supuse consultarii operatorilor economici din domeniul publicitatii.
(5) Regulamentele locale de publicitate elaborate in conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), inclusiv delimitarea zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restransa, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor fi avizate de catre comisiile tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate, dupa caz, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene sau a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
(6) Dupa obtinerea avizului mentionat la alin. (5), regulamentul local de publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restransa si, respectiv, a zonelor de publicitate largita, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone se supune spre aprobare Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 12.
(1) Amplasamentele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale destinate montarii mijloacelor de publicitate vor fi inchiriate/concesionate prin licitatie publica organizata in conditiile legii.
(2) Licitatiile pentru amplasamentele prevazute la alin. (1) se organizeaza pe zone de publicitate sau/si tipuri de mijloace de publicitate, stabilite in conformitate cu regulamentul local de publicitate.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.
CAPITOLUL IV Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Art. 13.
(1) Publicitatea este permisa atat pe domeniul public sau privat al statului si al unitatii administrativ-teritoriale, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afisarea de materiale publicitare pe intreaga perioada de mentinere in amplasament a acestora.
(3) In situatia in care proprietarul constructiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate in derulare, va afisa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educationale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

Art. 14.
Mijloacele de publicitate care se amplaseaza in zona drumurilor publice se autorizeaza si se executa cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare privind regimul drumurilor si circulatia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si ale legislatiei ce reglementeaza domeniul public si regimul proprietatii.

Art. 15.
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in urmatoarele situatii:
a) in ariile naturale protejate de interes national si international, cu exceptia intravilanelor incluse in acestea;
b) in spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;
c) in locurile de joaca sau locurile de odihna situate in zona blocurilor de locuinte colective;
d) pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
e) pe arbori;
f) pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
g) pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
h) pe monumentele istorice, cu exceptia firmelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/ restaurare in conditiile prezentei legi;
i) pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
j) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;
k) in zonele in care a fost restrictionata sau interzisa publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
l) in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfasurarea in conditii normale a traficului ar putea fi perturbata;
m) pe parapetele si/sau peretii pasajelor rutiere subterane si supraterane ori sub poduri;
n) pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie;
o) in zona de protectie a autostrazilor;
p) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului.
(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor.
(3) Se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, cu exceptia vehiculelor publicitare utilizate in conditiile prezentei legi.
(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni si culori in combinatii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau impiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare.
(5) In situatia in care pe fatada sau pe calcanul unei cladiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau pe calcanul respectiv.

Art. 16.
Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile si astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora.

Art. 17.
(1) In scopul asigurarii sigurantei cetatenilor si integritatii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale si sisteme constructive ce respecta prevederile legale privind calitatea in constructii.
(2) Operatorii de publicitate au obligatia sa asigure identificarea panourilor publicitare prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire.
CAPITOLUL V Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

SECTIUNEA 1 Reguli generale privind amplasarea firmelor

Art. 18.
(1) Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate, dupa cum urmeaza:
a) pe cladirile de locuit avand spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;
b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;
c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;
d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive-suport;
e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. e), firmele se amplaseaza astfel:
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol;
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

Art. 19.
(1) Amplasarea firmelor si copertinelor inscriptionate se autorizeaza in conditiile art. 4.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizatia de construire nu este necesara in cazul firmelor inscriptionate pe vitrinele si usile de acces, in conditiile prezentei legi.
(3) Firmele inscriptionate pe vitrinele/usile de acces se pot amplasa in baza avizului emis de autoritatile administratiei publice.
(4) Amplasarea materialelor publicitare prevazute la alin. (3) se va face dupa achitarea taxelor de publicitate prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 20.
(1) Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor.
(2) Publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune.

Art. 21.
(1) In cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei.
(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.
(3) Firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta.
SECTIUNEA a 2-a Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicitatii luminoase

Art. 22.
Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: stalpii de telecomunicatii si/sau electricitate, instalatiile de iluminat public, instalatiile de semaforizare.

Art. 23.
(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor.
(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicitatii luminoase pe cladiri se autorizeaza numai in baza unei expertize tehnice elaborate in conditiile legii de catre experti tehnici atestati, precum si a documentatiei tehnice pentru autorizare, verificata de verificatori de proiecte atestati pentru cerintele esentiale de calitate “rezistenta mecanica si stabilitate”, “siguranta in exploatare” si “securitate la incendiu”, prevazute de legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
(3) Verificarea constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate prevazute la alin. (2) se realizeaza prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizatiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a actiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra constructiei/elementului constructiv care sustine structura publicitara.
(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora.
(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 24.
(1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligatia transmiterii de informatii de interes public si local, precum si informatii de interes pentru populatie in cazul unor situatii de urgenta.
(2) Continutul si modul de transmitere a informatiilor vor fi stabilite prin protocol incheiat intre proprietarii ecranelor publicitare si autoritatile administratiei publice locale, respectiv alte institutii abilitate ale statului.

Art. 25.
In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:
a) cel mult 3,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.

Art. 26.
(1) Pe stalpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol.
(2) Pe un stalp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului se va situa in afara gabaritului carosabilului.

Art. 27.
(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate.

Art. 28.
(1) Pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare in urmatoarele conditii:
a) la distanta de minimum 4,00 m fata de limita carosabilului, in cazul in care nu exista trotuar;
b) la distanta de minimum 1,00 m fata de limita dinspre carosabil a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor;
c) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata.
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m intre panouri.
(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 12,00 mp, se amplaseaza la o distanta de cel putin 50,00 m intre panouri.
(4) In situatia in care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combinatie, distanta dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(4) mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 29.
(1) Se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m, precum si pe zonele verzi dintre trotuar sau spatiu pietonal si carosabil a panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie.
(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara se executa obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pana la nivelul solului.

Art. 30.
De-a lungul drumurilor de interes national, judetean, precum si a arterelor de centura, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, in cadrul zonei de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele conditii:
a) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata;
b) cu distanta de minimum 50,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din intravilan;
c) cu distanta de minimum 100,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;
d) la minimum 100,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulatie;
e) in afara curbelor cu vizibilitate redusa;
f) la minimum 100,00 m fata de intersectiile semaforizate.

Art. 31.
Dispozitiile art. 28-30 se completeaza cu prevederile instituite in aceeasi materie de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 32.
(1) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in intravilanul localitatilor vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
(2) In extravilanul localitatilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protectie a drumurilor publice, avand dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar in afara acestora si panouri de 14,00 x 4,00 m.
SECTIUNEA a 3-a Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art. 33.
Pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, in urmatoarele conditii:
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
b) amplasarea panoului este permisa numai in dreptul spatiului destinat activitatii care face obiectul publicitatii si numai pe durata programului zilnic de functionare a acestuia.
SECTIUNEA a 4-a Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Art. 34.
(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar urmatoarele tipuri de mobilier urban: adaposturile destinate publicului/statiile de autobuz, chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale, coloanele port-afis, cabinele telefonice si altele asemenea, cu respectarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.
(2) Adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri cu doua fete utile, suprafata totala de publicitate nu va depasi 4,50 mp.
(3) Chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri cu suprafata unitara de maximum 2,00 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri, suprafata totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasi 6,00 mp.
(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si al chioscurilor.
(5) Coloanele port-afis vor putea fi utilizate numai pentru afise si/sau anunturi de spectacole si manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afise de spectacol in cazul in care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depasit.
SECTIUNEA a 5-a Reguli generale privind amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare

Art. 35.
Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimente culturale, economice, stiintifice si altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documentatiei privind rezistenta elementelor de sustinere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de sustinere utilizate in acest scop.

Art. 36.
La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:
a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista panouri publicitare;
b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor;
c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;
d) bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 100,00 m;
e) este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica.

Art. 37.
(1) Steagurile publicitare montate pe catarg si pe stalpi, la inaltimea minima de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulatiei rutiere.
(2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.
(3) Durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 30 de zile.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) steagurile publicitare amplasate in incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia sa nu afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.
SECTIUNEA a 6-a Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Art. 38.
(1) Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:
a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia;
b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (2), se pot amplasa mesh-uri si mesh-uri digitale pe fatadele cladirilor de locuit, a cladirilor cu functiuni comerciale si de birouri situate in zonele de publicitate largita, daca Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate o permite.
 

SECTIUNEA a 7-a Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare directionale

Art. 39.
(1) Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, in afara casetelor si steagurilor publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii:
a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp;
b) inaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m;
c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar directional;
d) prin exceptie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al doilea indicator directional pentru semnalarea serviciilor de urgenta sau a serviciilor necesare in deplasare, cum sunt: statiile de alimentare cu carburanti, atelierele auto sau de vulcanizare.
(2) Amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va realiza in baza avizului emis de autoritatile publice locale.
SECTIUNEA a 8-a Reguli generale privind publicitatea temporara si proiectele publicitare speciale

Art. 40.
(1) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de dreptul la publicitate temporara, in conditiile prezentei legi.
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se va stabili in baza avizului emis de autoritatile publice locale.

Art. 41.
In vederea obtinerii avizului pentru publicitate temporara, mentionat la art. 6, mijloacele de publicitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata determinata si precizata in mod explicit in cererea de emitere a avizului, depusa de solicitant;
b) sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara, in cel mult 24 de ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie aduse la starea initiala, in cel mult 48 de ore de la incheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara.

Art. 42.
(1) Autoritatile administratiei publice locale vor identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.
(2) In situatia in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara, in conformitate cu prevederile art. 7, exista mai multe solicitari de amplasare de mijloace de publicitate temporara, autoritatea administratiei publice locale va atribui amplasamentul prin licitatie publica organizata in conditiile legii.
(3) In cazul solicitarii schimbarii locatiilor in alte amplasamente decat cele stabilite initial, se va obtine avizul pentru publicitate temporara al autoritatii administratiei publice locale.
(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai in situatia in care locatiile licitate initial nu mai pot fi puse la dispozitia contractantului ca urmare a executarii unor lucrari de interes public.

Art. 43.
(1) Structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale se avizeaza cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporara prevazute in prezenta lege.
(2) Executarea si amplasarea structurilor publicitare autoportante si a proiectelor publicitare speciale se face in baza unei documentatii tehnice intocmite de un arhitect cu drept de semnatura.
SECTIUNEA a 9-a Reguli generale privind amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate

Art. 44.
(1) In vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii urbane, autoritatile administratiei publice locale vor instala in amplasamente cu vizibilitate, in conditiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate.
(2) Panourile prevazute la alin. (1) vor fi curatate saptamanal prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administratiei publice locale.
(3) Autoritatile administratiei publice locale vor stabili prin regulamentul local de publicitate ziua din cursul saptamanii in care panourile cu anunturi de mica publicitate vor fi curatate in vederea actualizarii anunturilor.

Art. 45.
Este interzisa amplasarea de afise publicitare care sa acopere alte afise publicitare postate anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/actiuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa se deruleze.
SECTIUNEA a 10-a Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare si pe mijloace de transport in comun

Art. 46.
(1) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate, prin lipirea de afise, montarea de panouri sau inscriptionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul localitatii cu conditia obtinerii avizului pentru publicitate temporara, pe o durata determinata si pe un traseu stabilit de autoritatea administratiei publice locale, conform prevederilor continute in avizul pentru publicitate temporara.
(2) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibile dinspre acestea este interzisa.
(3) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate nu vor circula in convoi mai mare de doua masini si cu o viteza mai mare decat jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada.
(4) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, in baza avizului emis de autoritatile administratiei publice, cu durata de valabilitate de o zi.

Art. 47.
Este permisa utilizarea ca suport pentru afise/reclame publicitare a mijloacelor de transport in comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectata vizibilitatea calatorilor inspre exteriorul mijlocului de transport.

 

CAPITOLUL VI Sanctiuni

Art. 48.
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala si contraventionala, dupa caz.
(2) Sanctiunile prevazute in prezenta lege se completeaza cu cele referitoare la nerespectarea legislatiei in vigoare privind autorizarea constructiilor, urbanismul si amenajarea teritoriului.

Art. 49.
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) amplasarea mijloacelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ori cu nerespectarea prevederilor acestuia si a documentatiei tehnice care a stat la baza eliberarii avizului, precum si montarea panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie pe trotuare cu latime mai mica de 2,25 m;
b) permiterea de catre proprietarul imobilului a executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate fara autorizatie de construire valabila;
c) nerespectarea de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti a obligatiilor stabilite la art. 11 alin. (1) si la art. 51 alin. (2);
d) nerespectarea de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti a obligatiei de a dispune desfiintarea in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de incetare a functionarii mijlocului de publicitate pentru care nu s-a obtinut o prelungire a acestui termen;
e) nerespectarea de catre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor si dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, in conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
f) amplasarea stalpilor pentru indicatoarele publicitare directionale si a mijloacelor de publicitate temporara fara avizul autoritatilor publice locale sau in alte locuri decat cele precizate prin avizul pentru publicitate temporara;
g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricaror altor forme de reclama, pe spatiile de circulatie pietonala cu o latime mai mica de 2,25 m, precum si neexecutarea obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pana la nivelul solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara;
h) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, a vehiculelor publicitare care nu au obtinut aviz pentru publicitate temporara sau a mijloacelor de publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto si pietonal;
i) nerespectarea obligatiei de reexpertizare tehnica in vederea verificarii constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate, de a elibera/desfiinta suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizatia sau avizul pentru publicitate temporara ori refuzul de a readuce amplasamentul si mediul inconjurator la starea initiala, inclusiv prin inierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;
j) nerespectarea obligatiei de dezafectare si/sau conformare stabilite prin art. 54 lit. a) si b);
k) nerespectarea obligatiilor privind intretinerea mijloacelor de publicitate si afisarea permanenta a unor mesaje in cadru;
l) nerespectarea obligatiei de a afisa in mod vizibil elementele de identificare ale panoului publicitar prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire;
m) nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligatiilor referitoare la delimitarea in cadrul teritoriului administrat a zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentelor locale de publicitate aferente acestora;
n) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei de a instala panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate, precum si de a identifica amplasamentele destinate mijloacelor de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale;
o) amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate in alte locuri decat pe panourile special destinate acestora.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prevazute la lit. a), b) si e);
b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei cele prevazute la lit. f), g) si i);
c) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prevazute la lit. c), d), h), j) si m);
d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevazute la lit. k), l) si n);
e) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei cea prevazuta la lit. o).

Art. 50.
Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii intra in vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 51.
(1) Controlul de stat privind respectarea aplicarii prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, precum si nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligatiilor ce ii revin in aplicarea prevederilor prezentei legi se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.
(2) Primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatilor si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta lege.
(3) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre politistii locali.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii poate dispune oprirea executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.
(5) Inspectoratul de Stat in Constructii aduce la cunostinta autoritatii administratiei publice locale pe teritoriul careia s-a efectuat controlul constatarile si masurile dispuse, iar organele de control ale autoritatii administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.
(6) Aplicarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza:
a) de catre agentul constatator, in cazul contraventiilor constatate de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii;
b) de catre seful compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, de catre primarul localitatii in care s-a savarsit contraventia, in cazul contraventiilor constatate de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau de catre politistii locali.
CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 52.
(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor asigura elaborarea ori, dupa caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum si aducerea acestora la cunostinta publicului.
(2) In situatia in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii, aflat in vigoare, contine norme mai permisive sau contradictorii fata de cele prevazute in prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea si actualizarea acestora in termenul prevazut la alin. (1).

Art. 53.
Pana la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii ori modificarea si completarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 54.
In vederea asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situatia de fapt din teren, autoritatile administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica si vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementari, astfel:
a) pentru panourile situate pe domeniul public si privat al statului si autoritatilor publice locale, care nu sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire, se va dispune dezafectarea;
b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de inchiriere valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala al acestuia si numarul autorizatiei de construire, se va dispune dezafectarea.

Art. 55.
In termen de 30 de zile de la incheierea procedurilor prevazute la art. 52, concomitent cu actiunile prevazute la art. 54, se vor demara procedurile de licitatie publica a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 56.
(1) Mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2014.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate, pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, acele mijloace de publicitate care respecta prevederile prezentei legi, iar prin amplasament si caracteristici se incadreaza in categoria de mijloace de publicitate admise de regulamentul local de publicitate. Confirmarea indeplinirii tuturor conditiilor mentionate se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale.
(3) Contractele existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi completate si modificate conform procedurilor acesteia.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), contractele valabile pe o perioada de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate.

Art. 57.
In termen de 5 zile de la notificarea emisa conform art. 54 lit. a) si b), Inspectoratul de Stat in Constructii si/sau autoritatile administratiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe cheltuiala proprietarului, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.

Art. 58.
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica, in mod corespunzator, Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuresti, 25 iunie 2013.

Nr. 185.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Comunicat de Presa – P.M.B. / 09.03.2012

Referitor la bannerele amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre Organizatia PDL-Bucuretti, Primaria Capitalei face urmatoarele precizari:

În conformitate cu prevederile art. 3 alin 1, lit. h din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, “lucrarile de constructii cu caracter provizoriu: chioacuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice […] se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire precum si a reglementarilor privind proiectare si executarea constructiilor” .  

Anexa 2, litera h a aceluiasi act normativ defineste constructiile cu caracter provizoriu ca fiind “chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi, realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive”, având o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.

Afirmatia cuprinsa in comunicatul PDL Bucuresti referitoare la faptul ca “toate banner-ele sunt amplasate conform legii, cu autorizatie de la primariile de sector” este nefondata, întrucât,  acordurile/ avizele emise de Primariile de sector (vezi acordul nr. 18435/ 24.02.2012 al primariei sectorului 2 anexat) nu tin loc de autorizatie de construire, act emis in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executtrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, prin precizarea cuprinsa in avizul nr. nr. 18435/ 24.02.2012 al Primariei sectorului 2, potrivit careia, „bannerele electorale cu dimensiunile de 6mx1m sunt confectionate din poliplan inscriptionat cu autocolant”, se recunoaste ca acestea constituie materiale cu caracter electoral, încalcându-se prevederile art 61 din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia ”campania electorala începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor […]”.

Din aceste considerente, Primarul General al Municipiului Bucuresti a emis Dispozitia nr.238/07.03.201, in conformitate cu art 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si, in temeiul art 61 (2) si art 68 (1), din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a dispus „desfiintarea constructiilor provizorii, respectiv esarfe publicitare (bannere) amplasate fara documente legale pe teritoriul apartinând domeniului public/ privat al Municipiului Bucuresti.

Astfel, afirmatiile din comunicatul PDL Bucuresti, prin care se face trimitere la Legea Publicitatii Stradale si la regulamentul de aplicare al acesteia, sunt nefondate, întrucât Legea publicitatii stradale nu este in vigoare, ea nefiind publicata in monitorul Oficial, iar  la nivelul Municipiului Bucuresti a fost adoptat de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti Regulamentul Local de Publicitate al Municipiului Bucuresti, înca din luna ianuarie 2011, in prezent suspendat prin actiunea formulata in instanta de catre Prefectul Municipiului Bucuresti.
Prin urmare, actiunile desfasurate in scopul desfiintarii constructiilor provizorii respective se desfasoara in conditii exprese stipulate de legislatia in vigoare.

Totodata, Primaria Municipiului Bucuresti face precizarea ca, odata cu  bannerele amplasate de catre Organizatia PDL, au fost indepartate si alte astfel de afisase amplasate in mod ilegal. Dispozitia emisa de Primarul General vine si ca urmare a campaniei de ecologizare a orasului desfasurata anual de Primaria Municipiului Bucuresti.

NOTA:
In ziua de 08.03.2012 au fost desfiintate un numar de 68 de bannere in sectoarele 3, 2 si 6, dupa cum urmaza:
Sectorul 2: 24 bannere, dintre care 18 electorale si 6 cu alt caracter
Sectorul 3: 16 bannere, dintre care 11 electorale si 5 cu alt caracter
Sectorul 6: 28 bannere, dintre care 25 electorale si 3 cu alt caracter

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment