Legea Nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Legea nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Art. I. -

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1.  Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. -

Prezenta lege stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv in zona drumurilor publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.”

 1.  La articolul 3, literele j) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

j) mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite in scopul prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

s) reclama publicitara – activitate prin care o persoana fizica sau juridica promoveaza un brand, marca, serviciu, informatie utila, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute in scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atentiona publicul larg;”.

 1.  La articolul 3, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:

u) mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafata exterioara a unui imobil si care foloseste modul electronic de afisare a reclamei.”

 1.  Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. -

(1) Aprobarea amplasarii, executarii lucrarilor, mentinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiintarii acestora, pe fatadele cladirilor sau ale celor care au un sistem propriu de sustinere in raport cu pamantul se poate realiza numai in conditiile emiterii autorizatiei de construire, respectiv de desfiintare.

(2) In autorizatia de construire, emitentul autorizatiei va preciza caracterul provizoriu al constructiei, precum si durata de autorizare a suportului constructiei mijlocului de publicitate.

(3) Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe fatadele constructiilor noi, aflate in diferite faze de executie, sau ale celor existente, aflate in reparatie, ori pe elementele de imprejmuire a santierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrarile de constructie, se autorizeaza odata cu autorizarea organizarii de santier si este valabila pe toata durata existentei acesteia.

(4) Proprietarii imobilelor care si-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligati, in conditiile alin. (1), sa solicite executantului constructiei suportului publicitar autorizatia de construire.”

 1.  La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 5. -

(1) In cazul expirarii termenului de autorizare provizorie a constructiei publicitare, conform prevederilor art. 4 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar si cel al imobilului, pe care este amplasata constructia-suport, sunt obligati, sub sanctiunea legii, sa desfiinteze constructia-suport pentru mijlocul de publicitate si sa aduca imobilul la starea initiala, pe cheltuiala proprie.

(2) Daca pana la data expirarii termenului de autorizare sau a termenului de prelungire a autorizarii, dupa caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desfiintat, in termen de cel mult 30 de zile primarul/primarul general al municipiului Bucuresti va dispune desfiintarea constructiei-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste constructii provizorii sunt amplasate, fara a se emite autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor de judecata.”

 1.  La articolul 5, alineatul (4) se abroga.
 2.  La articolul 5, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe constructii existente sunt supuse inspectiilor obligatorii privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor pentru care, periodic, dar nu mai putin de o data la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinta rezistenta mecanica si stabilitate va intocmi un raport tehnic de inspectie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat inspectoratului judetean in constructii in a carui arie teritoriala este situata constructia, din care sa rezulte faptul ca mentinerea utilizarii acestora nu prezinta un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme si altele, care sa poata genera consecinte grave: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a unor bunuri ori alte consecinte deosebit de grave care, potrivit dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, pot constitui infractiuni.”

 1.  Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6. -

In cazul amplasarii mijloacelor de publicitate temporare pe pamant, care nu necesita fundatii, in cadrul unor campanii publicitare si/sau activitati de promovare ce nu depasesc 30 de zile si care se desfasoara pe domeniul public sau privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si/sau juridice, in conditiile prezentei legi, autoritatea administratiei publice locale poate aproba, la cererea solicitantilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporara.”

 1.  Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7. -

(1) Aprobarea pentru constructia mijlocului de publicitate temporara, potrivit dispozitiilor art. 6, se poate da pentru o perioada de cel mult 30 de zile si poate fi prelungita doar o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult egala cu cea aprobata initial.

(2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporara, solicitantul are obligatia de a desfiinta constructia si de a aduce amplasamentul pe care a fost montata aceasta la starea lui initiala, in caz contrar primarul/primarul general al municipiului Bucuresti va proceda potrivit prevederilor art. 5 alin. (2).”

 1.  La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Prin regulamentul local de publicitate se vor stabili, pe zone, atat amplasamentele, cat si categoriile de mijloace de publicitate admise pe zonele respective.”

 1.  La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) In cadrul zonelor de publicitate restransa pot fi delimitate spatii in care este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate, cu exceptia firmelor. In aceste spatii, forma si dimensiunea firmelor vor fi avizate de catre arhitectul sef si/sau persoana cu atributii de urbanism din cadrul unitatii administrativ-teritoriale.”

 1.  La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pentru zonele de publicitate largita, potrivit regulamentelor locale de publicitate sau prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca, prin autorizatiile de construire emise si/sau aprobarile date, sa asigure coerenta imaginii urbane.”

 1.  La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) initiaza, in baza documentatiilor de urbanism aprobate, delimitarea in cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentului local de publicitate sau amendarea regulamentului local de publicitate deja aprobat;”.

 1.  La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Grupul de lucru va fi constituit dupa cum urmeaza:

a) pentru municipii, orase si comunele cu monumente inscrise in lista patrimoniului national/UNESCO:

- 3 reprezentanti din institutia arhitectului-sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

- 3 specialisti atestati dupa cum urmeaza: 2 arhitecti cu drept de semnatura acordat, conform legii, de Ordinul Arhitectilor din Romania, si un specialist atestat de Registrul Urbanistilor din Romania in domeniul urbanismului si peisajului;

- un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului;

- un reprezentant al politiei rutiere;

b) pentru celelalte comune:

- un reprezentant din institutia arhitectului-sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

- un specialist atestat de Ordinul Arhitectilor din Romania si de Registrul Urbanistilor din Romania in domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului si peisajului;

- un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului;

- un reprezentant al politiei rutiere.”

 1.  Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 12. -

(1) Concesionarea, inchirierea sau asocierea in participatie a amplasamentelor si a mijloacelor de publicitate se va face de catre autoritatile administratiei publice locale in conditiile legii.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate sa organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, inchiriere sau asociere in participatie a amplasamentelor si mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentele locale de publicitate, pe zone de publicitate si/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

(3) Organizatorii procedurii de concesionare, inchiriere sau asociere in participatie a spatiilor comerciale in conditiile alin. (1) si (2) sunt obligati sa prevada, in caietele de sarcini, obligatia ofertantilor declarati castigatori de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.”

 1.  La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 13. -

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atat pe domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora si cu respectarea prevederilor legale.

(2) Pe intreaga perioada de valabilitate a autorizarii constructiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul constructiei-suport are obligatia afisarii permanente de materiale publicitare.”

 1.  La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Primarul sau primarul general al municipiului Bucuresti este obligat sa ceara proprietarului mijlocului de publicitate desfiintarea constructiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci cand constata lipsa afisarii materialelor publicitare pe o perioada mai mare de 60 de zile.”

 1.  La articolul 15 alineatul (1), literele j)n) si o) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

j) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, troitelor, scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;

n) pe semnele de circulatie, inclusiv pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie, pe stalpii de alimentare cu energie electrica, pe stalpii de iluminat public, pe stalpii de sustinere a elementelor de transport public, pe stalpii de telecomunicatii sau orice alt tip de stalpi amplasati in localitati sau de-a lungul arterelor de circulatie;

o) in zona de protectie a autostrazilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulatie a autostrazilor sau drumurilor nationale expres, precum si pe benzile laterale de protectie a sensurilor de circulatie;

(5) Atunci cand, pe fatada sau calcanul unei cladiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu exceptia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune si incadrare simetrica, pe fatada sau calcanul cladirii.”

 1.  Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16. -

Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 2,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice si/sau juridice, fara acordul scris al proprietarilor, si numai daca, prin aceasta amplasare, nu se afecteaza accesul si utilizarea fara ingradire a proprietatii si/sau nu se estompeaza in niciun fel vizibilitatea din si inspre proprietate.”

 1.  La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20. -

(1) Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor si cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor.”

 1.  Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 22. -

(1) Este interzisa amplasarea oricarui mijloc de publicitate pe stalpii de telecomunicatii din lemn si/sau pe cei special destinati sustinerii semafoarelor.

(2) Este permisa amplasarea de mijloace publicitare pe stalpii de iluminat, pe stalpii special construiti pentru sustinerea de cabluri de alimentare electrica a retelei de transport in comun si/sau pe alti stalpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autoritatii administratiei publice locale si avizul detinatorului/proprietarului sau administratorului stalpului.”

 1.  La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 23. -

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare si publicitate luminoasa pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor.”

 1.  La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

(11) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care sa fie dotate cu sisteme care sa permita modificarea intensitatii luminilor, pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor si de asemenea, prin intensitatea luminii si frecventa succedarii imaginilor derulate, sa nu existe riscul perturbarii circulatiei rutiere in zona in care sunt amplasate, in acest sens fiind obligatoriu avizul emis de politia rutiera.

(12) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (11) sunt obligati ca, pe timp de noapte, sa reduca intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.”

 1.  La articolul 23, alineatul (5) se abroga.
 2.  La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pe un stalp se pot amplasa maximum doua mijloace publicitare, obligatoriu de aceeasi dimensiune si simetric asezate de o parte si de alta a stalpului, iar proiectia la sol a fiecarui mijloc de publicitate se va situa in afara gabaritului carosabilului.”

 1.  La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie sa respecte conditiile tehnice referitoare la luminozitate si frecventa succedarii imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbarii circulatiei rutiere in zona in care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la politia rutiera si respectarea conditiilor tehnice prevazute la art. 23 alin. (11) si (12).”

 1.  La articolul 28, alineatele (1) - (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 28. -

(1) Pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii si a regulamentelor locale de publicitate.

(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m pe sens intre panouri (succesiune/cascada pe sens de panouri).

(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 36,00 mp, se amplaseaza la o distanta de cel putin 40,00 m pe sens intre panouri (succesiune/cascada pe sens de panouri).”

 1.  La articolul 28, alineatul (4) se abroga.
 2.  La articolul 28, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare.”

 1.  La articolul 30, literele b) -d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) cu distanta de minimum 30,00 m intre doua panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan;

c) cu distanta de minimum 50,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

d) la minimum 50,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulatie;

f) la minimum 50,00 m fata de intersectiile semaforizate.”

 1.  Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 32. -

(1) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in intravilanul localitatilor vor putea avea suprafete diferite in functie de prevederile regulamentului local de publicitate.

(2) In extravilanul localitatilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protectie a drumurilor publice, avand dimensiunea de 10,00 x 4,00 m.”

 1.  La articolul 33, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 33. -

Pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, in urmatoarele conditii:”.

 1.  La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenta acestora.”

 1.  La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

(21) Sunt exceptate de la prevederile prezentei sectiuni suporturile/panourile publicitare care sunt incluse in adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz si fac parte integranta din acestea si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare la data autorizarii.”

 1.  La articolul 34, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, daca sistemul constructiv al chioscurilor respective permite o astfel de utilizare; daca publicitatea se face prin colantare, suprafata totala de publicitate poate fi egala cu suprafata chioscului.

(4) Se pot instala panouri pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si al chioscurilor, daca sistemul constructiv permite sustinerea unor elemente suplimentare care sa nu puna in pericol siguranta cetatenilor.”

 1.  Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 35. -

Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimente culturale, economice, stiintifice, activitati comerciale si altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documentatiei privind rezistenta elementelor de sustinere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de sustinere utilizate in acest scop.”

 1.  Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 36. -

La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:

a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista deja amplasate panouri publicitare;

b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor;

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;

d) bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 50,00 m;

e) bannerele se vor monta numai pe artere cu maximum 2 benzi pe sensul de mers (maximum 15,00 m deschidere intre stalpi);

f) bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la baza, 1,5 m in inaltime si vor avea sistem de prindere din materiale usoare si rezistente;

g) se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceiasi stalpi de sustinere;

h) este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult doua luni calendaristice, dupa care autorizarea se poate prelungi o singura data;

i) nu este permisa amplasarea bannerelor care obtureaza panourile publicitare amplasate in zona sau vizibilitatea asupra acestora;

j) amplasarea bannerelor se face in baza unui aviz emis de autoritatea administratiei publice locale conform regulamentului local de publicitate si cu avizul/acordul scris al detinatorului stalpului;

k) la finalul perioadei prevazute in avizul de amplasare, detinatorul avizului este obligat, sub sanctiunea interzicerii pe viitor a folosirii acestui mijloc de publicitate, sa demonteze atat bannerul respectiv, cat si elementele de sustinere ale acestuia.”

 1.  La articolul 37, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Pe un catarg sau stalp se pot amplasa maximum doua steaguri obligatoriu la aceeasi inaltime fata de sol, de aceiasi dimensiune si montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stalpului, in acelasi plan.

(3) Durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca o perioada de 90 de zile.”

 1.  La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

(31) Amplasarea steagurilor publicitare se face in aceleasi conditii ca si in cazul bannerelor.

(32) Suprafata fiecarui steag este mai mica sau egala cu 2,50 mp, iar baza acestuia nu va putea depasi suprafata de 0,80 m.”

 1.  La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(32) steagurile publicitare amplasate in incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia sa nu afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.”

 1.  Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 38. -

(1) Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale in urmatoarele situatii:

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice si/sau amplasate in zone in care este interzisa publicitatea, in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare;

b) pe calcanele constructiilor.

(2) Se pot amplasa mesh-uri si mesh-uri digitale pe fatadele cladirilor de locuit, ale cladirilor cu functiuni comerciale si de birouri, dar numai cu acordul proprietarilor cladirilor respective.”

 1.  Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 39. -

(1) Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale si a casetelor pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii:

a) suprafata indicatorului publicitar directional sau a casetei este mai mica sau egala cu 1,50 mp;

b) inaltimea de amplasare este de minimum 3,00 m;

c) pe un stalp se pot monta maximum doua suporturi, dar obligatoriu de acelasi tip, in acelasi plan si simetric amplasate pe stalp.

(2) Amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale si a casetelor publicitare se va realiza in baza avizului emis de autoritatile publice locale si in concordanta cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.”

 1.  Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 40. -

(1) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de dreptul la publicitate temporara, in conditiile prezentei legi, a regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate, a contractelor pe care administratia publica locala le are in derulare si a hotararilor consiliilor locale/consiliului general al municipiului Bucuresti.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se va stabili in baza avizului sau a autorizatiei de construire emise de autoritatile publice locale, in concordanta cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.”

 1.  La articolul 41, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara, in cel mult 72 de ore;”.

 1.  La articolul 42, alineatele (1)(2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 42. -

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor identifica, impreuna cu operatorii de publicitate care solicita avizul, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.

(2) In situatia in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara, in conformitate cu prevederile art. 7, exista mai multe solicitari de amplasare de mijloace de publicitate temporara, autoritatea administratiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitari primite in ordine cronologica la registratura autoritatii administratiei publice locale, conform regulamentului local de publicitate.

(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai in situatia in care locatiile initial avizate nu mai pot fi puse la dispozitia contractantului ca urmare a executarii unor lucrari de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate.”

 1.  La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 44. -

(1) In vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii urbane, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a instala in amplasamente cu vizibilitate, in conditiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afiselor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte si altele asemenea si a anunturilor de mica publicitate.”

 1.  La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Autoritatea administratiei publice locale poate stabili si incasa taxa de afisaj de la persoanele fizice si/sau juridice care afiseaza mesaje pe aceste sisteme de afisaj public.”

 1.  Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 45. -

Este interzisa amplasarea de afise publicitare prin aplicarea lor directa pe orice suprafata neamenajata in scop publicitar sau care sa acopere alte afise publicitare deja existente, postate anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/actiuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa se deruleze.”

 1.  La articolul 48, alineatul (2) se abroga.
 2.  Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 49. -

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ori cu nerespectarea prevederilor acestuia si a documentatiei tehnice care a stat la baza eliberarii avizului, precum si montarea panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie, fara autorizatie de construire;

b) nerespectarea de catre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor si dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, in conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, a vehiculelor publicitare care nu au obtinut aviz pentru publicitate temporara sau a mijloacelor de publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto si pietonal;

d) nerespectarea obligatiei de a readuce amplasamentul si mediul inconjurator la starea initiala, inclusiv prin inierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

e) nerespectarea obligatiilor privind intretinerea mijloacelor de publicitate si afisarea permanenta a unor mesaje in cadru;

f) amplasarea de afise publice, a anunturilor de mica publicitate in alte locuri decat pe panourile special destinate acestora;

g) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei de a instala panouri speciale destinate afiselor publicitare pentru evenimente, spectacole si concerte si a anunturilor de mica publicitate, precum si de a identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. a), b) si f);

b) cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la lit. c), d) si g);

c) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, cea prevazuta la lit. e).”

 1.  La articolul 51, alineatele (1)(3) - (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 51. -

(1) Controlul de stat privind respectarea aplicarii prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, de catre autoritatea publica locala, prin intermediul regulamentelor locale, se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

(3) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii pentru contraventiile savarsite de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre politistii locali in cazul contraventiilor savarsite de operatorii economici.

(4) Inspectoratul de Stat in Constructii poate dispune oprirea executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale.

(5) Inspectoratul de Stat in Constructii aduce la cunostinta autoritatii administratiei publice locale pe teritoriul careia s-a efectuat controlul constatarile si masurile dispuse, iar organele de control ale autoritatii administratiei publice locale au obligatia sa se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.”

 1.  Capitolul VII, respectiv articolele 52-58, se abroga.

Art. II. -

(1) In termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor asigura elaborarea ori, dupa caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum si aducerea acestora la cunostinta publicului.

(2) In situatia in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii, aflat in vigoare, contine norme mai permisive sau contradictorii fata de cele prevazute in prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea si actualizarea acestora in termenul prevazut la alin. (1).

Art. III. -

Pana la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii ori modificarea si completarea regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

Art. IV. -

(1) In vederea asigurarii respectarii prevederilor regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situatia de fapt din teren, autoritatile administratiei publice locale, in termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica si vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementari, astfel:

a) pentru panourile situate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatilor publice locale, care nu sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului si codul de identificare fiscala a acestuia, se va dispune dezafectarea;

b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de inchiriere valabile ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului si codul de identificare fiscala a acestuia, se va dispune dezafectarea.

(2) Constituie contraventie nerespectarea obligatiei de dezafectare si/sau conformare stabilite la alin. (1) lit. a) si b) si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

(3) Sanctiunii prevazute la alin. (2) i se aplica in mod corespunzator dispozitiile cap. VI din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile ulterioare.

Art. V. -

In termen de 90 de zile de la incheierea procedurilor prevazute la art. II, concomitent cu actiunile prevazute la art. IV, se pot demara procedurile de inchiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporara a domeniului public sau aducerea ca aport intr-o asociere in participatie a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale.

Art. VI. -

Mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii contractelor de ocupare a locatiilor pe care se afla mijloacele de publicitate.

Art. VII. -

In termen de 30 de zile de la notificarea emisa conform art. IV alin. (1) lit. a) si b) autoritatile administratiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizatiei de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.

Art. VIII. -

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.