Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019.

Articol unic
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) – (23), cu urmatorul cuprins:
“(21) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protectia sanatatii populatiei nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari decat in situatiile speciale de derogare de la normele in vigoare prevazute de lege in care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei:
a) construirea, reabilitarea, extinderea si consolidarea de locuinte unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodaresti;
c) construirea de imprejmuiri.
(22) Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari:
a) construirea de locuinte unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodaresti, cu exceptia celor utilizate pentru cresterea animalelor;
c) consolidari ale imobilelor existente;
d) construirea de imprejmuiri;
e) dezmembrari, comasari de terenuri.
(23) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulatie nu este necesara pentru locuintele unifamiliale situate pe strazi de categoria II si III si care nu sunt in zona de intersectie cu sens giratoriu.”
2. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie sa se refere strict la tipul de lucrari necesare realizarii constructiilor, fiind interzisa solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic si legal in raport cu obiectul acesteia.”
3. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
“Articolul 51
(1) In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica necesar pentru emiterea in conditiile legii a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, autoritatile administratiei publice competente iau masurile organizatorice necesare pentru constituirea in cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean/al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti si pentru functionarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si executarii lucrarilor de constructii, condusa de arhitectul-sef si avand in componenta personal cu pregatire adecvata in domeniile urbanismului, arhitecturii si constructiilor.
(2) In vederea gestionarii procesului de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, structurile de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si executarii lucrarilor de constructii asigura verificarea operativa privind respectarea structurii si documentatiilor depuse si restituite, dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, respectiv 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.”
4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire, precum si de bransare/racordare la utilitati publice. Avizele obtinute de solicitant sunt valabile atat pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cat si pentru autorizarea lucrarilor de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon, televiziune prin cablu si altele asemenea, fara a se solicita eliberarea altora;”.
5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
“c1) indica nominal operatorii de retele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de retele supraterane si subterane care afecteaza suprafata de teren si/sau constructiile pentru care se solicita certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite in conditiile legii;”.
6. La articolul 6, alineatele (2) si (21) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii prevazute la art. 4 si art. 43 lit. a) si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(21) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a acorda in termen de 10 zile lucratoare suport tehnic de specialitate autoritatilor prevazute la art. 43 lit. a) in procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerintelor urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului.”
7. La articolul 6, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (22) si (23), cu urmatorul cuprins:
“(22) Certificatul de urbanism poate fi emis si comunicat solicitantului fie in format scriptic, fie in format digital, prin intermediul postei electronice, daca solicitantul si-a exprimat acordul in acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.
(23) Certificatul de urbanism emis in format digital se semneaza cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic.”
8. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviti de retelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrari autorizate, ca urmare a neindicarii pozitiei exacte a retelelor – date tehnice – de catre operatorii/posesorii retelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.”
9. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 7
(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, inclusiv pentru executarea lucrarilor de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon, televiziune prin cablu si altele asemenea in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:”.
10. La articolul 7 alineatul (1), literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
. . . . . . . . . .
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. Pentru construirea unei locuinte unifamiliale poate fi scutita de taxe, prin hotarare de consiliu, persoana care nu detine singura ori impreuna cu sotul/sotia o locuinta, in baza certificatului fiscal emis de autoritatea competenta.”
11. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(16) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificata a beneficiarilor, autorizatiile de construire se emit in regim de urgenta in termen de pana la 7 zile lucratoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenta. Organizarea emiterii in regim de urgenta, precum si cuantumul taxei de urgenta se stabilesc in baza unui regulament propriu aprobat prin hotarare a consiliului local/judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”
12. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care in urma analizei documentatiei depuse se constata faptul ca aceasta este incompleta, necesita clarificari tehnice sau modificari, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia.”
13. La articolul 7, dupa alineatul (31) se introduc trei noi alineate, alineatele (32)-(34), cu urmatorul cuprins:
“(32) Incepand cu data notificarii, termenul pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune si a inregistra modificarile/completarile aduse documentatiei initiale ca urmare a notificarii, cu conditia depunerii acestora intr-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificarii.
(33) In situatia necompletarii documentatiei in termenul prevazut la alin. (32), documentatia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.
(34) Documentatia nu poate fi restituita fara respectarea prevederilor alin. (3) si (32).”
14. La articolul 7, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) In situatia neinceperii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire sau a schimbarii de tema si daca nu au fost aprobate reglementari urbanistice diferite fata de cele in temeiul carora a fost emisa autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire in baza aceleiasi documentatii pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism si fara obtinerea unor noi avize/acorduri, in masura in care aceasta noua autorizatie de construire este solicitata intr-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizatiei de construire initiale. In cazul schimbarii regimului de protectie al imobilului sau al zonei in care se afla acesta, de la data emiterii autorizatiei pana la noua solicitare de autorizatie este necesara reconfirmarea avizului emis de catre autoritatea emitenta responsabila cu problematica protectiei.”
15. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62), cu urmatorul cuprins:
“(61) In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire se va putea emite o noua autorizatie de construire, corespunzator stadiului fizic al realizarii lucrarilor autorizate la data solicitarii, pentru continuarea lucrarilor cu respectarea prevederilor documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construire/desfiintare initiale, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism si fara obtinerea unor noi avize/acorduri.
(62) In cazul intreruperii executiei lucrarilor pe o perioada care depaseste durata de executie inscrisa in autorizatia de construire/desfiintare, fara aplicarea masurilor de conservare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai avand la baza o documentatie tehnica intocmita in conformitate cu concluziile unui raport de expertiza tehnica a lucrarilor executate privind respectarea cerintelor fundamentale aplicabile.”
16. La articolul 7, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6) si (61), in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.”
17. La articolul 7, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins:
“(71) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se inscrie in originalul autorizatiei initial emise, fara a fi necesara prezentarea unei alte documentatii. In aceasta situatie, emitentul autorizatiei are obligatia de a comunica decizia solicitantului, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(72) Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie, incepand cu data inceperii lucrarilor notificata conform alin. (8). In situatia nerespectarii obligatiei de notificare, durata de executie stabilita in autorizatia de construire se calculeaza de la data emiterii autorizatiei de construire.”
18. La articolul 7, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(16) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in cazul constructiilor sau imobilelor care prezinta pericol public, constatat prin raport de expertiza tehnica sau nota tehnica justificativa, autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie in prima urgenta, care constau, in principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolari partiale si consolidari la structura de rezistenta, obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice competente potrivit prezentei legi, urmand ca documentatiile tehnico-economice corespunzatoare fiecarei faze de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic – P.T., detalii de executie – D.E. – sa fie elaborate pana la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor, precum si, dupa caz, a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.”
19. La articolul 7, dupa alineatul (162) se introduc trei noi alineate, alineatele (163)-(165), cu urmatorul cuprins:
“(163) Primariile pot demola constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (16).
(164) Pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate si a proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic.
(165) Prevederile alin. (16) se aplica in mod corespunzator si constructiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) daca prezinta pericol public.”
20. La articolul 7 alineatul (20), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) sa emita avizele/acordurile, cu exceptia avizelor/acordurilor referitoare la retelele tehnico-edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea amenzii aplicabile de catre Inspectoratul de Stat in Constructii potrivit prezentei legi;”.
21. La articolul 7 alineatul (20), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
“b2) sa emita avizele/acordurile referitoare la retelele tehnico- edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati pe zi de intarziere de 5.000 lei;
b3) sa transmita solicitantului, in scris sau prin posta electronica, in cazul in care acesta si-a declarat adresa de corespondenta electronica, in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei, daca sunt necesare completari la documentatia transmisa;”.
22. La articolul 7, dupa alineatul (201) se introduc sase noi alineate, alineatele (202)-(207), cu urmatorul cuprins:
“(202) Prin exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia se emite in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei specifice complete.
(203) In cazul avizelor care nu sunt conditionate de analiza documentatiei intr-o comisie, orice solicitare de completare ulterioara perioadei de 5 zile lucratoare prevazuta la alin. (20) lit. b3) nu este permisa.
(204) Fac exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b) autoritatile competente pentru protectia mediului, pentru care sunt prevazute termene speciale in conformitate cu legislatia specifica.
(205) Pentru lucrari de modificare a compartimentarilor interioare se va emite autorizatie de construire/desfiintare in baza unei documentatii de autorizare a lucrarilor cu continut simplificat, avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, propunerea de compartimentare/desfiintare si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului indiferent de functiune, care urmeaza sa fie supus compartimentarii interioare.
(206) Pentru lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizatie de construire in baza unei documentatii de autorizare cu continut simplificat avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, fatada, propunerea de inchidere a balcoanelor/logiilor si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului, indiferent de functiune.
(207) Prevederile alineatelor (1) si (2) nu se aplica constructiilor expertizate si incadrate in clasele I si II de risc seismic.”
23. La articolul 7, dupa alineatul (211) se introduce un nou alineat, alineatul (212), cu urmatorul cuprins:
“(212) Avizele/acordurile emise in conditiile legii isi mentin valabilitatea:
a) pe toata perioada implementarii investitiilor, atat pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, cat si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, cu conditia inceperii executiei lucrarilor in termenul prevazut de lege, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare prevazute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum si/sau modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, dupa caz;
b) de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente pana la data emiterii autorizatiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau in vigoare la data depunerii documentatiei respective.”
24. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In situatia in care in locul constructiilor demolate solicitantul va construi o noua constructie se elibereaza o singura autorizatie de constructie in care se indica si se aproba atat demolarea constructiei vechi, cat si construirea celei noi. In acest caz se percepe doar taxa in vederea construirii.”
25. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 10
Autorizatiile de construire/desfiintare in vederea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora este instituit un anumit regim de protectie prevazut in documentatiile de amenajare a teritoriului sau documentatiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu conditia obtinerii in prealabil a avizelor si acordurilor specifice din partea autoritatilor care au instituit respectivele restrictii, dupa cum urmeaza:
a) pentru lucrari de constructii care se executa la toate categoriile de monumente istorice prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizata, inclusiv la anexele acestora identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, in zona de protectie a monumentelor istorice si in zone construite protejate, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, autorizatiile de construire/desfiintare se emit cu avizul conform al autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul protejarii patrimoniului cultural;
b) pentru lucrari de constructii care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism aprobate si legislatia in vigoare in domeniul transporturilor, se va obtine autorizatia autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul transporturilor;
c) pentru lucrari de constructii care se executa in perimetrele limitrofe constructiilor reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevazute de normele sanitare in vigoare, in care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea cladirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, se va obtine avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) pentru lucrari de constructii care se executa in zone cu regim special si/sau in perimetrele/zonele de protectie a acestora se va obtine avizul institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, dupa caz.”
26. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 11
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b):
a) reparatii la imprejmuiri, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora;
c) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara;
d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari;
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente;
f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si pardoseli interioare;
g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii;
i) montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, astfel:
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase exterioare;
2. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului – daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta – la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
k) lucrari de intretinere periodica si reparatii curente la infrastructura de transport si la instalatiile aferente;
l) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
m) lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;
n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale usoare;
o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
p) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, precum si introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice interioare existente;
q) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu;
r) lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie si impaduriri pe terenuri degradate;
s) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
s) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare.
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, ori daca acestea nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau istorica, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate:
a) lucrari de reparatii si/sau intretinere la constructii existente, care nu afecteaza volumul, forma cladirii si decoratia fatadelor si care nu reprezinta extinderi, demolari sau modificari structurale:
(i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor, cu avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, dupa caz;
(ii) lucrari de reparatii minore la finisaje exterioare cu conditia sa se pastreze materialul, culoarea si textura finisajului;
(iii) lucrari de uniformizare a culorii si texturii finisajelor exterioare, in cazul in care aspectul a fost deteriorat prin mai multe interventii de reparatii;
(iv) reparatii/inlocuiri de tamplarie exterioara, cu conditia sa se pastreze materialul, forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
b) lucrari de reparatii interioare la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje, precum si inlocuiri de tamplarie interioara, cu pastrarea dimensiunii golurilor;
c) lucrari de reparatii si inlocuiri la pardoseli;
d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare;
e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente, pastrandu-se forma, dimensiunile si materialele acestora;
f) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
g) modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din materiale usoare si care nu modifica conceptia spatiala interioara;
h) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
i) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.
(3) La constructiile cu caracter special avand destinatia de unitati sanitare care sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje interioare si exterioare, reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate, reparatii si inlocuiri la pardoseli si la instalatiile interioare.
(4) In cazul constructiilor monument istoric si al constructiilor cu valoare arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabila a autoritatii administratiei publice locale si a serviciului deconcentrat al autoritatii centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural si in baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile si termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrari.
(5) Acordul scris prevazut la alin. (4) se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii notificarii, iar la depasirea termenului prevazut se considera ca lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit.
(6) Procedura si formatele notificarii si, respectiv, emiterii acordului scris prevazute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent in domeniul protejarii patrimoniului cultural.
(7) Se pot executa fara autorizatie de construire:
a) lucrari pentru amplasarea de tonete si pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, in suprafata de maximum 12 mp, in baza avizului de amplasare si care nu determina congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice;
b) lucrari de reparatii/reabilitari/retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea sau adaugarea de echipamente retelelor de comunicatii electronice, in cazul in care pentru acestea nu sunt necesare si lucrari asupra infrastructurilor fizice de sustinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generala din domeniul comunicatiilor electronice si/sau de operatorii de retea;
c) lucrarile geofizice de cercetare si prospectiune a potentialului petroligen, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului: prospectiuni seismice, vibrare controlata, prospectiuni gravimetrice, prospectiuni magnetometrice, prospectiuni geoelectrice, prospectiuni radiometrice, teledetectie, in conditiile in care acestea nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii.”
27. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
“Articolul 111
Se emit autorizatii de construire/desfiintare fara elaborarea, avizarea si aprobarea, in prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului si/sau a unei documentatii de urbanism pentru:
a) lucrari de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare si/sau de conservare a cladirilor de orice fel, inclusiv la imprejmuiri, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu conditia mentinerii suprafetei construite la sol, inclusiv in cazul schimbarii folosintei daca noua folosinta corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism in vigoare;
b) lucrari de amenajare pentru functionalizarea podurilor existente, chiar daca aceasta conduce la depasirea coeficientului de utilizare a terenului – C.U.T. reglementat in zona;
c) lucrari de extindere in cazul in care extinderea propusa se incadreaza in prevederile regulamentului local de urbanism in vigoare;
d) lucrari de supraetajare a cladirilor existente cu inca un nivel, o singura data, cu conditia situarii acestora in afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protectie a monumentelor stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, dupa caz, si care nu au beneficiat de derogari pentru C.U.T. si/sau regim de inaltime prin reglementarile urbanistice stabilite in documentatia de urbanism aprobata in baza careia a fost emisa autorizatia initiala;
e) lucrari de extindere a cladirilor existente sociale, de invatamant, de sanatate, de cultura si administrative apartinand domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativ- teritoriale, daca extinderea este obligatorie pentru functionarea acestora in conditiile legii;
f) lucrari de cercetare, de prospectare si exploatare de cariere, balastiere si agregate minerale, forarea si echiparea sondelor de gaze si titei, situate in extravilan.”
28. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 12
(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre:
a) instantele de contencios administrativ, potrivit legii;
b) prefect, in urma activitatii de control a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.”
29. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 14
Nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii aflate in administrarea consiliilor locale care constituie obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate al fostilor proprietari formulate in termenul prevazut de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
30. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
“Articolul 151
(1) Atribuirea terenurilor in baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile ulterioare, are prioritate fata de orice alta cerere de atribuire, concesionare, vanzare ori inchiriere.
(2) In vederea aplicarii prioritatii prevazute la alin. (1), la nivelul municipiului Bucuresti atribuirea terenurilor in baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, se face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti daca consiliul local al sectorului nu poate solutiona cererea potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Daca cererea formulata in temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, nu poate fi solutionata de autoritatea locala a unitatii administrativ-teritoriale unde solicitantul are domiciliul, solicitantul poate formula cerere autoritatilor unitatilor administrativ-teritoriale aflate in imediata vecinatate a celei de domiciliu.”
31. La articolul 26 alineatul (1), litera h1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h1) neemiterea avizelor si autorizatiilor de construire in termenul prevazut de prezenta lege;”.
32. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera h1) se introduce o noua litera, litera h2), cu urmatorul cuprins:
“h2) refuzul nejustificat de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare si/sau a certificatului de urbanism in termenul prevazut de lege pentru documentatiile complete;”.
33. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
“o) neconstituirea bazei de date de catre autoritatile publice responsabile sau netransmiterea de catre posesorii de retele tehnico-edilitare in termenele legale a planurilor cadastrale prevazute la art. 45 alin. (6).”
34. La articolul 26 alineatul (2), liniutele a treia si a sasea se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“- de 10.000 lei, cele prevazute la lit. c) si o);
. . . . . . . . . .
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. h2), j) si k);”.
35. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Articolul 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii si reglementarea in domeniul urbanismului se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), a lacasurilor de cult si a lucrarilor de interventie in prima urgenta pentru punerea in siguranta a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezinta pericol public, indiferent de destinatie.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face in contul inspectoratelor in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, odata cu transmiterea notificarii privind data inceperii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 14. Intarzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din regularizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face pana la data convocarii receptiei la terminarea lucrarilor.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor, inclusiv cheltuieli de personal, potrivit prevederilor legale, si vireaza lunar 30% din acest fond in contul autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii executarii lucrarilor de construire/desfiintare a constructiilor pentru asigurarea fondului necesar actualizarii/elaborarii reglementarilor tehnice si fondului de documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism de interes national si pentru cheltuieli de personal.
(5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu si cu plata indemnizatiei de participare a specialistilor in calitate de membri in comitetele/comisiile/consiliile pentru avizari din punct de vedere tehnic.
(6) Personalul din ministerul de resort cu atributii de reglementare in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor va fi salarizat la nivelul prevazut in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga un spor de complexitate de 35%.”
36. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica in proprietatea privata si valorificate, in conditiile legii.”
37. La articolul 45, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11) Autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si de la nivelul municipiilor resedinta de judet competente au obligatia de a organiza in cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obtinerea, contra cost in conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin intermediul comisiei pentru acord unic, pe baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, insotita de documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format tiparit si/sau electronic.”
38. La articolul 45, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu urmatorul cuprins:
“(12) Pentru autoritatile administratiei publice locale, altele decat cele prevazute la alin. (11), organizarea comisiei pentru acord unic este optionala.
(13) In situatia depunerii documentatiilor exclusiv in format electronic, documentatiile vor fi semnate cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si abrogare a Directivei 1999/93/CE, de catre toti specialistii prevazuti de lege, corespunzator dreptului de practica profesionala dobandit de acestia, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic.
(14) In situatia obtinerii avizelor si acordurilor prin intermediul comisiei pentru acord unic, corespondenta dintre autoritatile publice competente cu autorizarea constructiilor si emitentii de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/.”
39. La articolul 45, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Planurile prevazute la alin. (6) vor fi transmise autoritatilor administratiei publice judetene in termen de 30 de zile de la data receptiei la terminarea lucrarilor pentru fiecare lucrare de investitie efectuata in legatura cu infrastructura tehnico-edilitara, in conformitate cu prevederile legale. Pentru infrastructurile/retelele existente termenul de transmitere este de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.